ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

stalemate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *stalemate*, -stalemate-

stalemate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
stalemate (n.) การคุมเชิงกันอยู่ See also: สถานการณ์ที่ต่างเอาชนะกันไม่ได้ Syn. standstill, deadlock, impasse
stalemate (vt.) ทำให้จนอับ See also: ทำให้จนมุม, คุมเชิง Syn. checkmate, thwart
English-Thai: HOPE Dictionary
stalemate(สเทล'เมท) n. การคุมเชิงกันอยู่,สภาพที่อับจน,การยันกัน,สถานการณ์ที่กระทำอะไรไม่ได้ vt. ทำให้จนมุม,คุมเชิง,ยันกัน,ทำให้หยุดนิ่ง., Syn. draw,tie,standstill
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Stalemateภาวะจนมุม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
General, the ongoing stalemate in the war has become unacceptable.นายพล ในสงคราม การคุมเชิงไปเรื่อยๆ ไม่ใช่สิ่งที่ยอมรับได้
In Wuchang, we're in a stalemate with the Beiyang Army.ทหารที่ฝึกมาได้รับบาดเจ็บอย่างหนัก
Seems we're at a stalemate.ดูเหมือนพวกเราจะต้องคุมเชิงกันนะ
One of you has to have the courage to break this stalemate.พวกคุณคนหนึ่งต้องกล้าทำลาย ไอ้จุดที่คุมเชิงกันอยู่นี่
But now you're living separately, stuck in a stalemate.แล้วตอนนี้พ่อก็จะอยู่ลำพัง กับภาวะที่น่าอึดอัดแบบนี้น่ะหรอ
Enjoying our stalemate.ชื่นชมความอดกลั้นของเรา
Then we're at a stalemate, 'cause I'm not getting out of this car.งั้นเราก็เจอสถานการณ์จนมุม เพราะผมจะไม่ออกจากรถคันนี้
So it looks like we're at a stalemate.ดูเหมือนเราเสมอกันนะ

stalemate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
核僵持[hé jiāng chí, ㄏㄜˊ ㄐㄧㄤ ㄔˊ, 核僵持] nuclear equipoise; nuclear stalemate
核对峙[hé duì zhì, ㄏㄜˊ ㄉㄨㄟˋ ㄓˋ, 核对峙 / 核對峙] nuclear stalemate

stalemate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こう着状態;膠着状態[こうちゃくじょうたい, kouchakujoutai] (n,adj-no) deadlock; stalemate
ステイルメイト[, suteirumeito] (n) {comp} stalemate
手詰まり;手詰り[てづまり, tedumari] (n) stalemate
絶体絶命;絶対絶命(iK)[ぜったいぜつめい, zettaizetsumei] (adj-na,n,adj-no) desperate situation; being driven into a corner; stalemate
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n,vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P)
停頓[ていとん, teiton] (n,vs) deadlock; standstill; stalemate; set-back; abeyance
停頓状態[ていとんじょうたい, teitonjoutai] (n) standstill; deadlock; stalemate; doldrums; stagnant conditions
膠着[こうちゃく, kouchaku] (n,vs,adj-no) stalemate; agglutination; adhesion
行き詰まり(P);行き詰り;行詰り[いきづまり(P);ゆきづまり, ikidumari (P); yukidumari] (n) deadlock; stalemate; impasse; dead end; (P)
足踏み(P);足ぶみ[あしぶみ, ashibumi] (n,vs) (1) stepping; stamping; marking time (for a soldier); (2) standstill; stalemate; (P)

stalemate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อับ[v.] (ap) EN: be stalemated ; be in stalemate FR:
ทางตัน[n. exp.] (thāng tan) EN: deadlock ; impasse ; stalemate FR: impasse [f] (fig.)
ยัน[v.] (yan) EN: face ; confront ; be in a stalemate ; make a stand against FR:
ยันกัน[v.] (yankan) EN: face each other ; be stalemated ; deadlock FR:

stalemate ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Patt {n} (Schach)stalemate
Patt {n}stalemate; deadlock
patt {adj}stalemate; deadlock

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า stalemate
Back to top