ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

deadlock

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *deadlock*, -deadlock-

deadlock ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
deadlock (n.) ความล้มเหลวในการแก้ไขความขัดแย้ง
deadlock (vt.) ทำให้ชะงัก See also: อยู่นิ่งกับที่ Syn. standstill
English-Thai: HOPE Dictionary
deadlock n.การอยู่นิ่งกับที่ vt. ทำให้ชะงักงัน vi. หยุดอยู่กับที่
English-Thai: Nontri Dictionary
deadlock(n) การหยุดชะงัก,การหยุดนิ่ง,การหมดหนทาง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
deadlockติดตาย [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การจนตรอก (n.) deadlock See also: impasse, stalemate Syn. การจนมุม, การเข้าตาจน, การหมดหนทาง
การจนมุม (n.) deadlock See also: impasse, stalemate Syn. การจนตรอก, การเข้าตาจน, การหมดหนทาง
การหมดหนทาง (n.) deadlock See also: impasse, stalemate Syn. การจนมุม, การจนตรอก, การเข้าตาจน
การเข้าตาจน (n.) deadlock See also: impasse, stalemate Syn. การจนมุม, การจนตรอก, การหมดหนทาง
ทางตัน (n.) deadlock See also: impasse, stalemate Syn. การจนมุม, การจนตรอก, การเข้าตาจน, การหมดหนทาง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The war has been in a deadlock for 2 years now.มันหยุดชะงักมา2ปีแล้ว
There's an interesting op-ed piece about the deadlock in the House Appropriations Committee.มีเรื่องน่าสนใจ ส่วนบรรณาธิการเขียนเกี่ยวกับ เรื่องความล้มเหลวในการ แก้ปัญหาของกรรมการจัดสรรบ้าน
You have to be here in case of a deadlock...คุณต้องอยู่ที่นี่ในกรณีของการหยุดชะงัก ...

deadlock ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
症结[zhèng jié, ㄓㄥˋ ㄐㄧㄝˊ, 症结 / 症結] sticking point; deadlock in negotiations
僵局[jiāng jú, ㄐㄧㄤ ㄐㄩˊ, 僵局] impasse; deadlock
[jiāng, ㄐㄧㄤ, 僵] rigid; deadlock; stiff (corpse)

deadlock ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
すくみ[, sukumi] (n) {comp} deadlock
デッドロック[, deddorokku] (n) {comp} deadlock
デッドロック回避[デッドロックかいひ, deddorokku kaihi] (n) {comp} deadlock avoidance
交通渋滞[こうつうじゅうたい, koutsuujuutai] (n) traffic congestion; traffic jam; (traffic) deadlock
行き当たる;行き当る;行当たる;行当る[ゆきあたる;いきあたる, yukiataru ; ikiataru] (v5r,vi) to hit; to run into; to light on; to strike into; to come against; to deadlock
行き悩む;行悩む[ゆきなやむ;いきなやむ, yukinayamu ; ikinayamu] (v5m,vi) to reach an impasse or deadlock
こう着状態;膠着状態[こうちゃくじょうたい, kouchakujoutai] (n,adj-no) deadlock; stalemate
停止[ていし(P);ちょうじ, teishi (P); chouji] (n,vs) (1) (usu. ていし) suspension; interruption; stoppage; ban; standstill; halt; hang-up; deadlock; stalemate; abeyance; (2) (ちょうじ only) suspension of music, dance, etc. as a sign of mourning for a prominent person; (P)
停頓[ていとん, teiton] (n,vs) deadlock; standstill; stalemate; set-back; abeyance
停頓状態[ていとんじょうたい, teitonjoutai] (n) standstill; deadlock; stalemate; doldrums; stagnant conditions
局面打開[きょくめんだかい, kyokumendakai] (n) breakthrough in the situation; break in the deadlocked situation
打開策;打解策(iK)[だかいさく, dakaisaku] (n) plan to overcome an obstacle or break out of a deadlock; breakthrough solution
暗礁に乗り上げる[あんしょうにのりあげる, anshouninoriageru] (exp,v1) (1) to run aground; to strike a rock; to be stranded on a reef; (2) to be deadlocked
行き詰まり(P);行き詰り;行詰り[いきづまり(P);ゆきづまり, ikidumari (P); yukidumari] (n) deadlock; stalemate; impasse; dead end; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
すくみ[すくみ, sukumi] deadlock
デッドロック[でっどろっく, deddorokku] deadlock
デッドロック回避[デッドロックかいひ, deddorokku kaihi] deadlock avoidance

deadlock ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การเข้าตาจน[n.] (kān khaotāj) EN: deadlock FR:
ทางตัน[n. exp.] (thāng tan) EN: deadlock ; impasse ; stalemate FR: impasse [f] (fig.)
ยันกัน[v.] (yankan) EN: face each other ; be stalemated ; deadlock FR:
ถึงทางตัน[v. exp.] (theung thān) EN: reach an impasse ; reach a deadend ; be deadlocked ; have no future FR: être dans une impasse

deadlock ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Patt {n}stalemate; deadlock
patt {adj}stalemate; deadlock
Deadlock {m}; Deadlock-Situation

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า deadlock
Back to top