ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-spiteful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น spiteful, *spiteful*,

-spiteful- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
As a wicket, likely to vent spiteful by midday, I think. Er...โดยเที่ยงวันฉันคิดว่า ลูกกลิ้ง แสง
She'll turn spiteful at this, you mark my words.หล่อนจะเอาเรื่องให้ถึงที่สุดเลยล่ะ จำคำพูดฉันไว้ดีๆละกัน
If Jesus was here, he'd take one look at you and he'd apologize for giving me such a spiteful child.ถ้าพระเจ้าอยู่ที่นี่ ท่านจะมองแก แล้วก็จะให้อภัยกับสิ่งเลวๆที่แกทำ
You see, that was some spiteful shit, what you said right there.รู้มั้ย ที่พูดมาเนี่ยดูถูกกันชัดๆ ที่เธอพูดมาเนี่ย ฉันรู้ดีหรอกน่า โอเค?
Because of your rude and spiteful mind,ผมว่าคุณนี่ใจดำจริงๆ
When a man marries, it's because he's met the most cruel and spiteful woman on earth.เมื่อไหร่ที่ผู้ชายแต่งงาน เป็นเพราะว่าเขาพบกับหญิงที่โหดร้าย และใจร้ายที่สุดบนโลก
Yeah, the spiteful ones live the longest.ใช่ ยิ่งมองโลกในแง่ร้าย ยิ่งอายุยืนทีสุด
You are an ill-made, spiteful little creature full of envy, lust, and low cunning.เจ้าอสูรกายโสมมตัวน้อยที่เต็มไปด้วย ความพยาบาทเกลียดชัง เต็มไปด้วยความอิจฉา ตัณหา และความฉลาดแกมโกงแบบต่ำๆ

-spiteful- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
当て付け;当てつけ;当付(io)[あてつけ, atetsuke] (n) insinuation; innuendo; spiteful remark
恨みがましい[うらみがましい, uramigamashii] (adj-i) reproachful; resentful; spiteful
悔しん坊[くやしんぼう, kuyashinbou] (n) spiteful person
愛想尽かし[あいそづかし, aisodukashi] (n,vs) no longer being fond of someone; spiteful words or acts showing that one is disgusted with someone
憎気[にくげ, nikuge] (n) hateful; spiteful
疾視[しっし, shisshi] (n) spiteful gaze
鬼婆;鬼ばば;鬼ばばあ[おにばば(鬼婆;鬼ばば);おにばばあ(鬼婆;鬼ばばあ), onibaba ( onibaba ; oni baba ); onibabaa ( onibaba ; oni babaa )] (n) hag; witch; bitch; penurious or spiteful old woman; termagant; virago

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -spiteful-
Back to top