ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

maliciousness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *maliciousness*, -maliciousness-

maliciousness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
maliciousness (n.) ความมุ่งร้าย See also: การประสงค์ร้าย

maliciousness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
毒気[どくけ;どっけ;どっき, dokuke ; dokke ; dokki] (n,adj-no) (of a) poisonous nature; maliciousness; poisonous air
邪気[じゃき;じゃけ(ok);ざけ(ok), jaki ; jake (ok); zake (ok)] (n) (1) (じゃき only) maliciousness; ill will; (2) (じゃき only) noxious gas; (3) (arch) (See 物の怪) (vengeful) ghost; specter; spectre

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า maliciousness
Back to top