ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

span

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *span*, -span-

span ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
span (n.) ระยะเวลา See also: ช่วงเวลา, สมัย Syn. duration, lifetime, term
span (n.) ช่วงห่าง See also: ช่วงว่าง, ความกว้าง, ช่วง Syn. distance, length, extent, width
span (vt.) ยืดขยาย See also: ก้าวข้าม, กินเวลา Syn. extend, run, spread, stretch, bridge
spandex (n.) เส้นใยสังเคราะห์ที่ยืดหยุ่น
spang (adv.) อย่างทันที (คำที่ไม่เป็นทางการ)
spangle (n.) แผ่นโลหะเล็กบางที่แวววาว See also: เครื่องประดับแววววว Syn. glitter, jewel
spangle (vi.) เป็นประกาย See also: แวววาวด้วยโลหะสะท้อนแสง Syn. flash, gleam, shimmer, twinkle
spangle (vt.) ประดับด้วยโลหะแวววาว Syn. flash, gleam, shimmer, twinkle
Spaniard (n.) ชาวสเปน
spaniel (n.) สุนัขพันธุ์หนึ่ง
Spanish (n.) ภาษาสเปน
Spanish (n.) ชาวสเปน
Spanish (n.) เกี่ยวกับประเทศสเปน คนสเปน ภาษาสเปนหรือวัฒนธรรมสเปน Syn. Spainsh-speaking
Spanish fly (n.) แมลงวันสเปน
Spanish Main (n.) บริเวณเขตแดนสเปนที่ติดกับทะเลแคริบเบียน
spank (vt.) ตีก้นลงโทษ Syn. paddle, beat, scourge
spank (n.) การตีก้นเพื่อลงโทษ
spank along (phrv.) แล่นเร็ว
spanker (n.) คนหรือสัตว์ที่วิ่งเร็ว
spanking (n.) การตีก้นเพื่อลงโทษ
spanner (sl.) คนโง่
spanner (n.) กุญแจเลื่อน
English-Thai: HOPE Dictionary
span(สแพน) n. ช่วงห่าง,กว้างหนึ่งคืบ (ประมาณ9นิ้ว) ,การขยายปีก,ระยะเวลา,ระยะกว้าง,ก้าว,สมัย,ชั่วอายุ vt. วัดเป็นคืบ,ประเมินค่า,วัดทอดข้าม,ก้าวข้าม, Syn. stretch
spaniel(สแพน'เยิล) n. สุนัขขนาดเล็กหรือปานกลางชนิดหนึ่งที่มีขนยาว และหูยาน,บุคคลที่ยอมตามผู้อื่น
spanish(สแพน'นิช) adv. เกี่ยวกับสเปน (ประชาชน,ภาษา,วัฒนธรรมและอื่น ๆ) . n. ชาวสเปน,ภาษาสเปน
spanish flyn. แมลงวันสเปน/ใช้เป็นยาขับปัสสาวะและขับเหงือหรือกระตุ้นกาม
spank(สแพงคฺ) vt. ตีก้น,ไปอย่างรวดเร็ว, (ม้า) วิ่งเร็ว n. การตีก้น
spanner(สแพน'เนอะ) n. ผู้วัดด้วยคืบ,ผู้ประเมิน,ผู้วัด,เครื่องวัด,กุญแจเลื่อน,กุญแจปากตาย,คีมปากตาย,ไม้ขวางค้ำยันช่วงห่างของตอม่อสะพาน,ตัวด้วง, Syn. wrench
English-Thai: Nontri Dictionary
span(n) ระยะ,ช่วงกว้างของมือ,ตอน,ชั่วอายุ,สมัย,ช่วงห่าง
spangle(n) สิ่งที่แพรวพราว
spaniel(n) คนขี้ประจบ,สุนัขชนิดหนึ่ง
Spanish(adj) เกี่ยวกับชาวสเปน,เกี่ยวกับชาติสเปน
spank(n) การตีก้น,การตบ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
span๑. ช่วง๒. ทอดข้าม [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Spanish languageภาษาสเปน [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ช่วงอายุ (n.) span of age See also: span of life
กุญแจแหวน (n.) spanner Syn. ประแจแหวน
ประแจแหวน (n.) spanner
คืบ (n.) palm span Syn. ฝ่ามือ
สะอาดหมดจด (v.) be spick and span See also: be well-cleaned, be well-groomed, be neat and clean Ops. สกปรกโสโครก
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
It's like a piece of sculpture. Wonderful span of wood varnish.มันเป็นเหมือนงานประติมากรรม แผ่นไม้ที่เคลือบเงาแวววาว
Freaks of nature span a globe That's too big to denyความท้าทายของโลกกว้าง ช่างเย้ายวนใจ
Okay, the good news is that this span of track only uses southbound trains, which means the body most likely came from the north.โอเค ข่าวดีคือ นี่เป็นเส้นทางรถไฟ ที่มุ่งหน้าลงใต้เพียงสายเดียว ซึ่งก็หมายความว่า ศพน่าจะมาจากทางเหนือ
You must get it to him over the last span between you.ถ้าหากเชือกที่รัดคอเคลไม่ถูกเอาออกภายใน 60 วินาที
Carl Lucas, arrested 22 times over a span of 20 years.คาร์ลลูคัส, จับ 22 ครั้ง over ช่วง 20 ปีที่
A short attention span is putting it mildly.หรือเรียกให้ดูดีว่า เป็นโรคสมาธิสั้น
Do you know the memory span of a goldfish?ุคุณรู้มั้ยว่าความจำของปลาทองนานแค่ไหน?
He doesn't listen. He has the attention span of a sparrow.เขาไม่เชื่อฟัง เขาเหมือนเป็นนกกระจอก
For his span of years, for his abundance of character;ตลอดช่วงชีวิตของเขา และการคงอยู่ของเขา
So they span three generations.งั้นก็ผ่านมาสามรุ่นแล้วสิ
The entire span of the cold war would do it, but specifically, the 1980s.ขอให้ครอบคลุมช่วงสงครามเย็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงยุค 1980
The shortest time span for a Zodiac was two weeks?ระยะที่สั้นที่สุดสำหรับฆาตกรจักรราศี คือสองสัปดาห์ใช่ไหม

span ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
阅读广度测验[yuè dú guǎng dù cè yàn, ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨˋ ㄘㄜˋ ㄧㄢˋ, 阅读广度测验 / 閱讀廣度測驗] reading span test
坎塔布连海[Kǎn tǎ bù lián hǎi, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ ㄏㄞˇ, 坎塔布连海 / 坎塔布連海] Bay of Biscay (Spanish: Mare Cantabrico)
卡尔德龙[kǎ ěr dé lóng, ㄎㄚˇ ㄦˇ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄥˊ, 卡尔德龙] Calderon (Hispanic name)
坎塔布连[Kǎn tǎ bù lián, ㄎㄢˇ ㄊㄚˇ ㄅㄨˋ ㄌㄧㄢˊ, 坎塔布连 / 坎塔布連] Cantabria in north Spain; Spanish Basque country
卡斯蒂利亚[Kǎ sī dì lì yà, ㄎㄚˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ, 卡斯蒂利亚 / 卡斯蒂利亞] Castilla, old Spanish kingdom; modern Spanish provinces of Castilla-Leon and Castilla-La Mancha
卡斯蒂利亚・莱昂[Kǎ sī dì lì yà, ㄎㄚˇ ㄙ ㄉㄧˋ ㄌㄧˋ ㄧㄚˋ· lai2 ang2, 卡斯蒂利亚・莱昂 / 卡斯蒂利亞・萊卬] Castilla-Leon, north Spanish province
佛朗哥[Fó lǎng gē, ㄈㄛˊ ㄌㄤˇ ㄍㄜ, 佛朗哥] Franco (name); Generalissimo Francisco Franco Bahamonde (1892-1975), Spanish dictator and head of state 1939-1975
海地[Hǎi dì, ㄏㄞˇ ㄉㄧˋ, 海地] Haiti, the western third of Caribbean island Hispaniola
伊斯帕尼奥拉[Yī sī pà ní ào lā, ㄧ ㄙ ㄆㄚˋ ㄋㄧˊ ㄠˋ ㄌㄚ, 伊斯帕尼奥拉 / 伊斯帕尼奧拉] Hispaniola (Caribbean island including Haiti and the Dominican Republic)
跨学科[kuà xué kē, ㄎㄨㄚˋ ㄒㄩㄝˊ ㄎㄜ, 跨学科 / 跨學科] interdisciplinary; spanning several branches of science
寿命[shòu mìng, ㄕㄡˋ ㄇㄧㄥˋ, 寿命 / 壽命] life span; life expectancy
记忆广度[jì yì guǎng dù, ㄐㄧˋ ㄧˋ ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨˋ, 记忆广度 / 記憶廣度] memory span
拱肩[gǒng jiān, ㄍㄨㄥˇ ㄐㄧㄢ, 拱肩] a spandrel (wall filling the shoulder between two neighoring arches)
全长[quán cháng, ㄑㄩㄢˊ ㄔㄤˊ, 全长 / 全長] overall length; span
一巴掌[yī bā zhǎng, ㄧ ㄅㄚ ㄓㄤˇ, 一巴掌] spank
阳寿[yáng shòu, ㄧㄤˊ ㄕㄡˋ, 阳寿 / 陽壽] predestined life-span
阅读广度[yuè dú guǎng dù, ㄩㄝˋ ㄉㄨˊ ㄍㄨㄤˇ ㄉㄨˋ, 阅读广度 / 閱讀廣度] reading span
扳子[bān zi, ㄅㄢ ㄗ˙, 扳子] spanner; wrench
扳手[bān shǒu, ㄅㄢ ㄕㄡˇ, 扳手] spanner; wrench; lever (on a machine)
[huáng, ㄏㄨㄤˊ, 獚] spaniel
[máo, ㄇㄠˊ, 蝥] Spanish fly; grain-eating grub
[máo, ㄇㄠˊ, 蟊] Spanish fly; grain-eating grub
西文[Xī wén, ㄒㄧ ㄨㄣˊ, 西文] Spanish; western language; foreign languages (in Qing times)
西班牙文[Xī bān yá wén, ㄒㄧ ㄅㄢ ㄧㄚˊ ㄨㄣˊ, 西班牙文] Spanish (language)
西班牙语[Xī bān yá yǔ, ㄒㄧ ㄅㄢ ㄧㄚˊ ㄩˇ, 西班牙语 / 西班牙語] Spanish language
跨度[kuà dù, ㄎㄨㄚˋ ㄉㄨˋ, 跨度] span
金光闪烁[jīn guāng shǎn shuò, ㄐㄧㄣ ㄍㄨㄤ ㄕㄢˇ ㄕㄨㄛˋ, 金光闪烁 / 金光閃爍] spangle
西[xī, ㄒㄧ, 西] west; the West; Spain (abbr.); Spanish
翅展[chì zhǎn, ㄔˋ ㄓㄢˇ, 翅展] wingspan
斯维尔德洛夫[Sī wéi ěr dé luò fū, ㄙ ㄨㄟˊ ㄦˇ ㄉㄜˊ ㄌㄨㄛˋ ㄈㄨ, 斯维尔德洛夫 / 斯維爾德洛夫] Yakov Mikhailovich Sverdlov (1885-1919), bolshevik organiser, ordered the murder of the Tsar's family in 1918, died of Spanish influenza

span ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
に渡って;に亘って[にわたって, niwatatte] (exp) (See 渡る・2) throughout; over a period of ...; over a span of ...
に渡り;に亘り[にわたり, niwatari] (exp) (See 渡る・2,にわたって) throughout; over a period of ...; over a span of ...
一念[いちねん, ichinen] (n) (1) determined purpose; (2) {Buddh} an incredibly short span of time (i.e. the time occupied by a single thought); (3) {Buddh} (See 浄土宗) a single repetition of a prayer (esp. in Jodo-shu)
人寿[じんじゅ, jinju] (n) man's life span
架する[かする, kasuru] (vs-s,vt) to span (e.g. a stream with a bridge)
[ま, ma] (n-adv,n) (1) space (between); gap; interval; distance; (n-adv,n-t) (2) time (between); pause; break; (n-adv,n,n-t) (3) span (temporal or spatial); stretch; period (while); (n-adv,n) (4) relationship (between, among); (5) members (within, among); (conj) (6) (あいだ only) (arch) due to; because of; (P)
アメリカスペイン戦争[アメリカスペインせんそう, amerikasupein sensou] (n) Spanish-American War
ウォータースパニエル[, uo-ta-supanieru] (n) water spaniel
お仕置き;御仕置き[おしおき, oshioki] (n,vs) punishment; spanking; smacking; chastisement; scolding
お尻ぺんぺん[おしりぺんぺん, oshiripenpen] (n,vs) spanking (a child)
コッカースパニエル[, kokka-supanieru] (n) Cocker spaniel
スパナ[, supana] (n) spanner; wrench
スパニエル[, supanieru] (n) spaniel
スパニッシュ[, supanisshu] (n) Spanish
スパニッシュアメリカ[, supanisshuamerika] (n) Spanish America
スパニッシュフライ[, supanisshufurai] (n) (1) Spanish fly (Lytta vesicatoria); (2) Spanish fly (crushed dried Spanish flies sometimes used as an aphrodisiac); cantharides
スパニッシュホッグフィッシュ[, supanisshuhoggufisshu] (n) Spanish hogfish (Bodianus rufus)
スパングル;スパンコール[, supanguru ; supanko-ru] (n) spangle
スパンデックス[, supandekkusu] (n) spandex
スペイン内戦[スペインないせん, supein naisen] (n) Spanish Civil War
スペイン継承戦争[スペインけいしょうせんそう, supein keishousensou] (n) War of the Spanish Succession (1701-1714)
スペイン語[スペインご, supein go] (n) Spanish (language)
スペイン語圏[スペインごけん, supein goken] (n) Spanish-speaking world; Spanish-speaking countries
スペイン風邪[スペインかぜ, supein kaze] (n) Spanish influenza
セファルディム[, sefarudeimu] (n) (See アシュケナジム) Sephardim (Jews of Spanish or Portuguese descent)
にして[, nishite] (exp) (1) only; just because; (2) although; even; (3) at (place, time); in (time span)
パエリア;パエリヤ;パエーリャ;パエリャ;パエジャ;パエージャ[, paeria ; paeriya ; pae-rya ; paerya ; paeja ; pae-ja] (n) paella (Spanish rice dish)
ヒスパニック[, hisupanikku] (n) Hispanic
ぺんぺん[, penpen] (n,vs) smack; spanking
ボックススパナ[, bokkususupana] (n) box spanner
ボックスレンチ[, bokkusurenchi] (n) socket wrench; box wrench; socket spanner
モンキースパナ[, monki-supana] (n) monkey spanner
モンキーレンチ[, monki-renchi] (n) monkey wrench; adjustable wrench; shifting spanner
レンチ[, renchi] (n) (1) wrench; spanner; (2) linch
一増一減[いちぞういちげん, ichizouichigen] (n) {Buddh} 16,800,000-year period over which a human lifespan increases from ten years to 84,000 years (by one year per century) and then decreases back to ten (by one year per century)
仕置;仕置き[しおき, shioki] (n,vs) (1) execution; (2) punishment; (3) spanking
千寿蘭[せんじゅらん, senjuran] (n) variegated Spanish violet; Yucca Aloifolia
南蛮人[なんばんじん, nanbanjin] (n) (arch) (See 紅毛人) southern barbarian (used to describe Western Europeans who visited Japan prior to the Edo period, esp. the Spanish and the Portuguese)
南蛮船[なんばんせん, nanbansen] (n) foreign ship (esp. of Spanish and Portuguese ships arriving from the south prior to the Edo period)
国連公用語[こくれんこうようご, kokurenkouyougo] (n) official languages of the UN (Arabic, Chinese, English, French, Russian and Spanish)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
広がり[ひろがり, hirogari] span
範囲[はんい, han'i] range, span
誤差幅[ごさはば, gosahaba] error span
スパニング[すぱにんぐ, supaningu] spanning

span ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อายุขัย[n.] (āyukhai) EN: life expectancy ; average age ; life span ; limit of life FR: espérance de vie [f]
ใช้เวลา[v.] (chaiwēlā) EN: spend time ; take time ; take (+ length of time) ; span FR: passer du temps ; prendre du temps ; durer ; prendre (+ durée) ; mettre
ช่วง[n.] (chūang) EN: part ; section ; phase ; period ; stage ; span ; interval ; block ; portion ; range ; distance FR: intervalle [m] ; espace [m] ; phase [m] ; période ]f] ; section [f] ; portion [f] ; partie [f]
ช่วงอายุ [n. exp.] (chūang āyu) EN: lifespan ; span of age ; lifetime FR:
ช่วงเงินเดือน[n. exp.] (chūang ngoe) EN: salary span FR:
ช่วงเวลา[n. exp.] (chūang wēlā) EN: period ; span ; duration ; time ; period of time FR: durée [f] ; intervalle de temps [m] ; intervalle [m] ; période [f] ; phase [f] ; stade [m] ; plage horaire [f] ; plage [f]
ก้าวข้าม[v. exp.] (kāo khām) EN: span FR:
ขัย[n.] (khai) EN: life span ; lifetime FR:
คืบ[n.] (kheūp) EN: palm span ; handspan ; [Thai unit of linear measure equal to 25 cm] FR: empan [m] ; [unité de longueur de 25 cm]
เกลี้ยงเกลา[adj.] (klīengklao) EN: smooth and clear ; unblemished ; spotless ; spick and span FR:
แผ่ทั่ว[v. exp.] (phaē thūa) EN: span FR:
แผ่ทั่วปริภูมิ[v. exp.] (phaē thūa p) EN: span the space FR:
ผลการแผ่[n. exp.] (phon kān ph) EN: span FR:
ผลการแผ่เชิงเส้น[n. exp.] (phon kān ph) EN: linear span FR:
ระยะ[n.] (raya) EN: distance ; space ; span ; interval FR: espace [m] ; intervalle [m] ; distance [f]
สมาธิสั้น[n. exp.] (samāthi san) EN: short attention span FR:
ทอด[n.] (thøt) EN: section ; stretch ; span ; period FR:
อาณานิคมของสเปน[n. exp.] (ānānikhom k) EN: Spanish colony FR: colonie espagnole [f]
ชาวสเปน[n. prop.] (chāo Sapēn) EN: Spaniard FR: Espagnol [m]
โดนตี[v. exp.] (dōn tī) EN: get a spanking ; get a whipping ; get a beating FR: recevoir une fessée
เอสปันญ่อล[TM] (Ēspanyøl) EN: Espanyol FR: Espanyol Barcelone [m]
เอี่ยมอ่อง[adj.] (īem-ǿng) EN: new ; novel ; brand-new ; spanking new FR: neuf
อินทรี[n.] (insī) EN: Spanish makerel FR: maquereau [m]
กางปีก[n.] (kāng pīk) EN: wingspan FR: envergure [f]
การตีก้น[n. exp.] (kān tī kon) EN: spanking FR: fessée [f]
เข็มกุดั่น [n. exp.] (khem kudan) EN: Spanish bayonet FR:
ครูสอนภาษาสเปน[n. exp.] (khrū søn ph) EN: Spanish teacher FR: professeur d'espagnol [m]
ความกว้างปีก[n.] (khwām kwāng) EN: wingspan FR: envergure [f]
กราฟต้นไม้แบบแผ่ทั่วของกราฟ[n. exp.] (krāp tonmāi) EN: spanning tree of a graph FR:
กุญแจเลื่อน[n.] (kunjaēleūoe) EN: monkey wrench ; adjustable spanner ; adjustable wrench FR: clé anglaise [f]
กุญแจปากตาย[n.] (kunjaēpāktā) EN: wrench ; spanner ; open spanner FR: clé plate [f]
กุญแจแหวน[n.] (kunjaēwaēn) EN: spanner FR:
เมืองขึ้นของสเปน[n. exp.] (meūangkheun) EN: Spanish colony FR: colonie espagnole [f]
ภาษาสเปน[n. exp.] (phāsā Sapēn) EN: Spanish ; Spanish language FR: espagnol [m] ; langue espagnole [f]
พิกุล[n.] (phikun) EN: bullet wood ; tanjong tree ; medlar ; Spanish cherry FR:
ผีเสื้อรักแร้ขาว[n. exp.] (phīseūa rak) EN: Spangle FR:
ปลาเบกา[n.] (plā bēkā) EN: Spanish mackerel FR:
ปลาอินทรี[n.] (plā insī) EN: Spanish mackerel FR: maquereau [m]
ปลาอินทรีบั้ง[n. exp.] (plā insī ba) EN: Spanish mackerel ; Scomberomorus commerson FR: Scomberomorus commerson
ปลาอินทรีจุด[n. exp.] (plā insī ju) EN: Indo-Pacific Spanish Mackerel ; Korean Spanish Mackerel ; Streaked Spanish Mackerel ; Scomberomorus guttatus FR: Scomberomorus guttatus

span ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kranspannweite {f}crane span
Lebensdauer {f}life cycle; life span
Druckbreite {f}print span
Splitter {m}; Span
Anfahren {n} | das Anfahren am Berg üben | Anfahren mit reduzierter Spannung [electr.]starting | to practise a hill start | partial voltage starting
Beanspruchung {f}; Spannung
Folge {f} (eines Romans, Films), die in der spannendsten Szene abbrichtcliffhanger
Schnalle {f}; Spange
Zweigespann {n} | Zweigespanne
Exzentrizität {f}; Überspanntheit
Spannkopf {m} | Spannköpfe
Ableitung {f} der Steuerspannungsversorgung [electr.]control voltage supply discharge
Zerspankraft {f} | Zerspankräfte
Dystonie {f}; fehlerhafter Spannungszustand [med.]dystonia
abgespannt {adj} | abgespannter | am abgespanntestenexhausted | more exhausted | most exhausted
Durchlassspannung {f}; Vorwärtsspannung
angespannt; gespannt; belastet {adj} | angespannt sein; belastet sein (mit)fraught | to be fraught (with)
spannungsgeladen {adj}; voller Spannungfraught with tension
Armreif {m}; Armspange
Klemmbacke {f}; Spannbacke
überschwänglich; überschwenglich [alt]; überspannt {adj} | überschwänglicher; überspannter | am überschwänglichsten; am überspanntestengushy | gushier | gushiest
Spanndraht {m}; Abspanndraht
Haitiamazone {f} [ornith.]Hispaniolan Amazon
Haitisittich {m} [ornith.]Hispaniolan Conure
Haitikuckuck {m} [ornith.]Hispaniolan Lizard Cuckoo
Haitispecht {m} [ornith.]Hispaniolan Woodpecker
Sechskantschraube {f} [techn.]hexagon bolt; hex bolt; spanner bolt
Einspeisespannung {f}; Speisespannung
Mast {m}; Hochspannungsmast
Muskelrelaxans {n}; muskelentspannendes Mittel [med.]muscle relaxant
Abspannmast {m}span pole; dead-end tower
Abstand {m}; Zeitspanne
Anker {m}; Abspannung
Anpressdruck {m} des Stromabnehmerspantograph pressure
Anspannung {f}; Angespanntheit
Stromversorgung {f}; Spannungsversorgung
QT-Intervall {n} (im EKG Zeitspanne von Beginn bis zum Ende) [med.]QT interval
Saphiramazilie {f} [ornith.]Sapphire-spangled Emerald
Schubspannung {f}; Scherspannung
Schuhspanner {m} | Schuhspanner

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า span
Back to top