ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-simultaneous-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น simultaneous, *simultaneous*,

-simultaneous- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even a simulated experience or a dream is simultaneous reality and fantasy.ประสบการณ์เสมือนหรือความฝัน ก็คือความจริงเสมือนและความเพ้อฝัน
The last 3 were set with these. 2 devices, simultaneous ignition.เพลิงสามครั้งหลังถูกวางด้วยสิ่งนี้/N อุปกรณ์สองอันที่ใช้จุดไฟพร้อมกัน
But nothing causes simultaneous brain and heart problems.ไม่มีอะไรที่เป็นสาเหตุ ที่ทำให้สมองและหัวใจมีปัญหาพร้อมๆกัน
In the phase of the worst simultaneous attacks ever around the globe.เมื่อทั่วโลก ต้องเผชิญวิกฤติการจู่โจม พร้อมกันครั้งใหญ่
So that we can respond to the situation and cover all sides, this strategy will involve the simultaneous launch of all three EVAs. There's no need!ปฏิบัติการนี้ต้องการการประสานจากอีวาทั้งสามตัว
And this year, simultaneous to the release of ENCOM OS-12, we will be making our debut on Tokyo's Nikkei Index.และพร้อมการเปิดตัวเอ็นคอม OS-12 เราจะเข้าสู่ตลาดหุ้นโตเกียว นิเคอิ
But so long as you continue to experience simultaneous co-presence, you have a chance of achieving successful integration.แต่ตราบใดที่คุณปรากฏตัวร่วมกันอย่างสม่ำเสมอ คุณมีโอกาสที่จะได้รวมตัวกันโดยสมบูรณ์
So, it starts adjusting to that, and it starts to seem simultaneous to you.ดังนั้นจึงเริ่มปรับตัวเข้ากับที่ และจะเริ่มดูเหมือนพร้อมกันกับคุณ
Don't you know how rare it is for a doctor and the lower-ranking hospital employee with whom she's is engaged in an inappropriate relationship to have simultaneous days off?เธอไม่รู้เหรอว่า มันยากแค่ไหน ที่หมอกับเจ้าหน้าที่ระดับล่างของโรงพยาบาล คนที่เธอหมั้นด้วย และมีความสัมพันธ์กันแบบไม่เหมาะสม
Well, it's two distinct states of existence simultaneous within one physical body.เป็นสองสถานะ ที่แตกต่างของการดำรงอยู่ ในเวลาเดียวกันขึ้น ภายในร่างกายทางกายภาพหนึ่ง
The thrust of the launch combined... with the simultaneous lateral vibration... liquefied the cubes, and created an unbalanced load.แรงผลักดันของการเปิดตัวรวมกัน ที่มีการสั่นสะเทือนด้านข้างพร้อมกัน ก้อนเหลวและ

-simultaneous- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
套汇[tào huì, ㄊㄠˋ ㄏㄨㄟˋ, 套汇 / 套匯] illegal currency exchange; arbitrage (illegal purchase of several simultaneous investments for a single sum)
同声传译[tóng shēng chuán yì, ㄊㄨㄥˊ ㄕㄥ ㄔㄨㄢˊ ㄧˋ, 同声传译 / 同聲傳譯] simultaneous interpetation

-simultaneous- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
サイマル放送[サイマルほうそう, saimaru housou] (n) simulcast; simultaneous broadcast
一心三観[いっしんさんがん, isshinsangan] (n) {Buddh} (See 三諦) simultaneous contemplation of the threefold truth (form of Tendai meditation)
一斉送信[いっせいそうしん, isseisoushin] (n) {comp} simultaneous transmission
百花繚乱;百花撩乱(iK)[ひゃっかりょうらん, hyakkaryouran] (n,vs,adj-no,adj-t,adv-to) many flowers blooming in profusion; a gathering of many beautiful women (talented people); simultaneous emergence of many talents and achievements
Japanese-English: COMDICT Dictionary
一斉送信[ひとずみそうしん, hitozumisoushin] simultaneous transmission
両方向同時データ通信[りょうほうこうどうじデータつうしん, ryouhoukoudouji de-ta tsuushin] two-way simultaneous data communication
両方向同時通信[りょうほうこうどうじつうしん, ryouhoukoudoujitsuushin] two-way simultaneous communication
同時[どうじ, douji] simultaneous (a-no)
連立方程式[れんりつほうていしき, renritsuhouteishiki] simultaneous equations

-simultaneous- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฉับพลัน[adj.] (chapphlan) EN: instant ; simultaneous ; immediate ; spontaneous ; unexpected ; sudden ; sharp FR: immédiat ; instantané ; simultané ; brusque ; soudain ; subit
การแปลแบบฉับพลัน[n. exp.] (kān plaē ba) EN: simultaneous interpretation FR: traduction simultanée [f]
ขณะเดียวกัน[conj.] (khana dīoka) EN: at the same time ; at the same moment ; meanwhile ; simultaneous ; in the meantime FR: au même moment ; simultanément ; en même temps
ขนาน[adj.] (khanān) EN: parallel ; simultaneous FR: parallèle
เกิดขึ้นพร้อม ๆ กัน = เกิดขึ้นพร้อมๆ กัน[adj.] (koēt kheun ) EN: simultaneous FR: simultané
เกรียว[adj.] (krīo) EN: unanimous ; simultaneous FR:
สมการเชิงเส้นหลายชั้น[n. exp.] (samakān cho) EN: simultaneous linear equations FR:
สมการหลายชั้น[n. exp.] (samakān lāi) EN: simultaneous equations FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -simultaneous-
Back to top