ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

unformed

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *unformed*, -unformed-

unformed ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
unformed (adj.) ไม่มีรูปแบบ See also: ซึ่งไม่เกิดขึ้น, ไม่ปรากฎ Syn. undeveloped, half-baked, immature
English-Thai: HOPE Dictionary
unformed(อันฟอร์มดฺ') adj. ไม่มีรูปแบบ,หยาบ,ไม่เจริญเติบโต,ไม่เกิดขึ้น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We're both stumbling around together in this unformed world whose rules and objectives are largely unknown seemingly indecipherable or possibly nonexistent always on the verge of being killed by forces that we don't understand.เราทั้งคู่เกิดไปสะดุดอะไรเข้าในโลก ที่กฎและผลกรรม ที่ไม่รู้ ที่อ่านไม่ออก สำหรับการมีชีวิตอยู่

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า unformed
Back to top