ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

attendant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *attendant*, -attendant-

attendant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
attendant (n.) ผู้ต้อนรับ
English-Thai: HOPE Dictionary
attendant(อะเทน'เดินท) n. ผู้ดูแล,ผู้รับใช้,ผู้ปรนนิบัติ,ผู้เข้าร่วมประชุม,สิ่งประกอบ. -adj. ซึ่งอยู่ร่วมด้วย,เกี่ยวข้อง,ดูแลรักษา (servant)
English-Thai: Nontri Dictionary
attendant(adj) อยู่,ไปด้วยกัน,ดูแลรักษา
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
attendant circumstancesพฤติการณ์ประกอบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ข้ารับใช้ (n.) a personal attendant of princes or nobles Syn. ข้าหลวง
ข้าหลวงน้อย (n.) a personal attendant of princes or nobles Syn. ข้ารับใช้, ข้าหลวง
อุปัฏฐาก (n.) attendant of a monk Ops. อุปัฏฐายิกา
นักสนม (n.) female attendants in royal palace See also: lady of the court, lady of the harem
ลูกศิษย์วัด (n.) monk´s attendant See also: boy who serves a monk in the monastery Syn. เด็กวัด
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"lf you are seated in an emergency exit row... ..and would be unable or unwilling to perform the duties... ..listed on the safety card, please ask a flight attendant to reseat you."ทำไม, คุณแกล้ง ทำเป็นสนใจได้เหรอ? (หัวเราะ) โอเค
We got a report from a gas station attendant near Victorville about a possible kidnapping and it might be related.เราได้รับรายงาน จากปั๊มแถววิคทีวิลล์ เรื่องความเป็นไปได้ ที่จะเป็นการลักพาตัว น่าจะเกี่ยวข้องกัน
I mean every one of us under some circumstances could be a gas chamber attendant and a saint.ผมหมายความว่า พวกเราทุกคน ถ้าต้องอยู่ในสถานการณ์บางอย่าง อาจเป็นผู้คุมห้องรมแก๊สหรือนักบุญก็ได้
Tim is a native of France working in Taiwan and Singapore which is where he met flight attendant Daniel Fanทิมเป็นชาวฝรั่งเศส ทำงานระหว่างไต้หวันกับสิงคโปร์ เค้าทั้งสองพบกันบนเครื่องบิน
You tell the flight attendant and your dad dies.ถ้าคุณบอกแอร์ พ่อคุณตายแน่
A gate attendant will help you. Thank you for your patience throughout this flight.เจ้าหน้าที่ภาคพื้นดินพร้อมให้ข้อมูลแก่ท่านแล้วค่ะ ขอบคุณสำหรับความกรุณา
I'm trying contact with an Amanda Walker, she is a flight attendant on a flight hm... flight 424.ผมพยายามติดต่ออแมนด้าวอล์คเกอร์ เธอเป็นพนักงานบริการบนเครื่อง เที่ยวบินที่.. 424ครับ
Then a gas station attendant spotted a guy on a bike matching his description in Mesquite... an hour later.หลังจากนั้นเด็กปั๊ม เห็นผู้ชายพร้อมมอเตอร์ไซค์ตามลักษณะที่เราแจ้งไป ในเมสคีท...
Your Majesty, it is Attendant Kang.พระมเหสี หม่อมฉันซังกุงคางเพคะ
A valet parking attendant says an unidentified person picked up Williams sometime between 10:00 and 10:30 p.m.พนักงานเฝ้าที่จอดรถอ้างว่า เห็นชายไม่ทราบชื่อ พาวิลเลี่ยมส์ขึ้นรถไป ในช่วงราว4ทุ่ม-4ทุ่มครึ่ง
Flight attendant upstairs said that the victims liked to keep their bedroom curtains... open when they had sex.พนักงานบริการบนเครื่อง ที่อยู่อพาร์ตเมนต์ชั้นบนบอกว่า... เหยื่อฆาตกรรมชอบเปิดม่านห้องนอน ไว้ตอนเล่นรัก
Yes. His name is Thomas and he's... the parking attendant in my building.เขาชื่อโทมัส , เขาเป็นคนเฝ้าลานจอดรถในตึกฉัน

attendant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
乘务员[chéng wù yuán, ㄔㄥˊ ˋ ㄩㄢˊ, 乘务员 / 乘務員] attendant on an airplane, train, boat etc
傧相[bīn xiàng, ㄅㄧㄣ ㄒㄧㄤˋ, 傧相 / 儐相] attendant of the bride or bridegroom at a wedding
侍者[shì zhě, ㄕˋ ㄓㄜˇ, 侍者] attendant; waiter
出席者[chū xí zhě, ㄔㄨ ㄒㄧˊ ㄓㄜˇ, 出席者] attendant
跟差[gēn chāi, ㄍㄣ ㄔㄞ, 跟差] attendant
跟班[gēn bān, ㄍㄣ ㄅㄢ, 跟班] attendant; footman (servant)
随员[suí yuán, ㄙㄨㄟˊ ㄩㄢˊ, 随员 / 隨員] attendant
服务员[fú wù yuán, ㄈㄨˊ ˋ ㄩㄢˊ, 服务员 / 服務員] waiter; waitress; attendant; customer service personnel
列车员[liè chē yuán, ㄌㄧㄝˋ ㄔㄜ ㄩㄢˊ, 列车员 / 列車員] train attendant

attendant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アテンダント[, atendanto] (n) attendant
キャビンアテンダント[, kyabin'atendanto] (n) cabin attendant
スッチー[, succhi-] (n) (abbr) (See スチュワーデス) stewardess; (female) flight attendant
フライトアテンダント[, furaitoatendanto] (n) flight attendant
三助[さんすけ, sansuke] (n) male bathhouse attendant
侍臣[じしん, jishin] (n) courtier; attendant
家従[かじゅう, kajuu] (n) steward; butler; attendant
廷吏[ていり, teiri] (n) court attendant or clerk
新造[しんぞう;しんぞ, shinzou ; shinzo] (n,vs) (1) new; newly made; (n) (2) unmarried woman of about 20; (3) newly-married woman; (4) new prostitute that has not started working; attendant of an older prostitute
脇侍;脇士;夾侍;挟侍(oK)[きょうじ;わきじ(脇侍;脇士), kyouji ; wakiji ( waki samurai ; waki samurai )] (n) flanking attendant to the main deity of veneration in a temple
警手[けいしゅ, keishu] (n) guard; signalman; attendant
近臣[きんしん, kinshin] (n) vassal; attendant
お付き;御付き[おつき, otsuki] (n) retainer; attendant; escort
お供;御供[おとも, otomo] (n,vs) (See 供・とも) attendant; companion
スチュワーデス[, suchuwa-desu] (n) stewardess; (female) flight attendant; (P)
中間;仲間[ちゅうげん, chuugen] (n,adj-no) samurai's attendant; footman
付き添い(P);付添い(P);付添[つきそい, tsukisoi] (n) attendance on; attendant; escort; chaperon; retinue; (P)
付け人;付人[つけびと, tsukebito] (n) assistant; attendant; chaperon; suite
会葬者[かいそうしゃ, kaisousha] (n) attendants at a funeral; mourners
[とぎ, togi] (n) nursing; nurse; attending; attendant; entertainer
侍者[じしゃ, jisha] (n) attendant; valet; altar boy; acolyte
供待ち[ともまち, tomomachi] (n,vs) attendant's waiting room
側仕え[そばづかえ, sobadukae] (n) personal attendant; valet; maid
参列者[さんれつしゃ, sanretsusha] (n) attendant; attendee
[やつ(P);しゃつ(ok), yatsu (P); shatsu (ok)] (n) (1) servant (esp. a samurai's attendant); (2) chivalrous man (c. Edo period); (3) (abbr) (See 奴豆腐) cubed tofu (often served cold); (4) (abbr) (See 奴凧) kite shaped like a footman; (5) (abbr) (See 奴頭) Edo-period hairstyle worn by samurai's attendants; (6) enslavement (of a woman; Edo-period punishment for her own or her husband's crime); (pn) (7) (arch) (derog) he; she; him; her
従者[じゅうしゃ, juusha] (n) follower; attendant; valet; servant
男衆[おとこしゅう, otokoshuu] (n) men; manservant; male attendants to an actor
番台[ばんだい, bandai] (n) watch stand; watcher's seat; attendant's booth (e.g. at an onsen)
[おみ;しん, omi ; shin] (n) (1) (arch) retainer; attendant; (2) (おみ only) (See 八色の姓) Omi (hereditary title; orig. one of the two highest such titles, later demoted to sixth highest of eight); (3) (しん only) (hum) I (used by a servant when speaking to his master); me
近侍[きんじ, kinji] (n,vs) attendant; attendance upon another
釈迦三尊[しゃかさんぞん, shakasanzon] (n) (obsc) image of Gautama Buddha flanked by two attendants
随伴者[ずいはんしゃ, zuihansha] (n) attendant; member of an entourage or retinue or party
随員[ずいいん, zuiin] (n) member of an entourage or retinue or party; attendant; (P)
飼育員[しいくいん, shiikuin] (n) caretaker (at a zoo or aquarium); keeper; attendant; breeding staff
駅員[えきいん, ekiin] (n) station attendant; (P)

attendant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บริกร[n.] (børikøn) EN: attendant ; waiter ; serveur FR: serveur [m] ; garçon [m]
เจตภูต[n.] (jēttaphūt) EN: spirit ; genius ; attendant spirit of a person ; soul (which leaves a person while he is sleeping) ; the self ; ātman FR:
กัปปิยการก[n.] (kappiyakāro) EN: one who makes things suitable for a monk ; one who knows what to do to assist a bhikku ; monk's attendant ; attendant of a monk FR:
ข้าหลวงน้อย[n. exp.] (khālūang nø) EN: personal attendant of princes or nobles FR:
ขณะ[conj.] (khana) EN: in the meantime ; meantime ; meanwhile ; while FR: en attendant ; pendant que ; au moment de
คนรับใช้[n. exp.] (khon rapcha) EN: servant ; valet ; maid ; housemaid ; attendant ; domestic ; retainer FR: servante [f] ; valet [m] ; domestique [m]
ลูกศิษย์วัด[n. exp.] (lūksit wat) EN: monk's attendant ; boy who serves a monk in the monastery FR:
พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน[n. exp.] (phanakngān ) EN: flight attendant ; cabin crew ; cabin attendant FR: personnel navigant [m] ; personnel de cabine [m]
พฤติการณ์ประกอบ[n. exp.] (phreuttikān) EN: attendant circumstances ; surrounding circumstances FR:
พฤติการณ์แวดล้อม[n. exp.] (phreuttikān) EN: attendant circumstances ; surrounding circumstances FR:
ผู้ช่วยแพทย์[n. exp.] (phū chūay p) EN: medical attendant FR: assistant médical [m]
ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนา[n. exp.] (phū khao ru) EN: participant ; audience ; attendant FR: participants à un séminaire [mpl]
ผู้ที่เข้าร่วม[n. exp.] (phū thī kha) EN: attendant ; turnout FR: participant [m] ; nombre de participants [m] ; participation [f]
ผู้ติดตาม[n. exp.] (phū tittām) EN: entourage ; retinue ; escort ; attendant ; aide ; follower FR: disciple [m] ; partisan [m]
เสนา[n.] (sēnā) EN: court official ; attendant FR:
อุปัฏฐาก[n.] (upatthāk = ) EN: attendant ; servant FR:
ไวยาวัจกร[n.] (waiyāwatjak) EN: monk's lay attendant ; temple affairs manager FR:
บริจาริกา[n.] (børijārikā) EN: female attendant; female servant FR: bonne [f] ; domestique [f] ; servante ]f] ; employée de maison [f]
บริพาร[n.] (børiphān) EN: retinue ; suite ; entourage ; followers ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: entourage [m] ; suite [f] ; domestiques [mpl]
บริวาร[n.] (børiwān) EN: followers ; suite ; retinue ; entourage ; adherents ; adjuncts ; attendants ; court ; disciples FR: suite [f] ; disciples [mpl]
จางวาง[n.] (jāngwāng) EN: chief of attendants ; head butler (in the King's or a prince's household) FR:
จางวางเมือง[n.] (jāngwāngmeū) EN: chief of attendants ; head butler (in the King's or a prince's household) FR:
ข้าเฝ้า[n. exp.] (khāfao) EN: royal attendants FR:
มูลิกากร[n.] (mūlikākøn) EN: group of subordinates ; servants ; attendants FR:
ในระหว่างนี้[adv.] (nai rawāng ) EN: in the meantime FR: en attendant
นักสนม[n.] (naksanom) EN: female attendants of the royal palace FR:
ปริจาริกา[n.] (parijārikā) EN: female attendant; female servant FR: bonne [f] ; domestique [f] ; servante ]f] ; employée de maison [f]
พลาง[X] (phlāng) EN: while ; in the meantime ; for the time being ; for a while ; meanwhile FR: en ; tout en ; en attendant
ระหว่างที่รอ[adv.] (rawāng thī ) EN: while waiting FR: en attendant
ท้าว[n.] (thāo) EN: matron of the palace ; dame ; maid attendants in a palace FR:

attendant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Bademeister {m}bath attendant; pool attendant
Badewärter {m}bath attendant
Garderobenfrau {m}cloakroom attendant; checkroom attendant [Am.]
Tankwart {m}filling station attendant
Knappe {m} (eines Ritters) [hist.]squire; knight's attendant
Begleitumstände {pl}attendant circumstances; surrounding circumstances
Nebenkosten {pl}attendant expenses
Diener {m}attendant; attender

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า attendant
Back to top