ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

self-reliant

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *self-reliant*, -self-reliant-

self-reliant ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
self-reliant (adj.) ภูมิใจในตนเอง Syn. self-respecting
self-reliant (adj.) ซึ่งเชื่อมั่นในตนเอง See also: ซึ่งมั่นใจในตนเอง, ซึ่งกล้าแสดงออก, ซึ่งไม่เกรงกลัว Syn. confident, self-assured, unfearing

self-reliant ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
自立[zì lì, ㄗˋ ㄌㄧˋ, 自立] independent; self-reliant; self-sustaining; to stand on one's own feet; to support oneself
自给[zì jǐ, ㄗˋ ㄐㄧˇ, 自给 / 自給] self-reliant

self-reliant ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一匹狼;一匹オオカミ[いっぴきおおかみ(一匹狼);いっぴきオオカミ(一匹オオカミ), ippikiookami ( ippikiookami ); ippiki ookami ( ippiki ookami )] (n) lone wolf; loner; self-reliant person

self-reliant ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หมู่บ้านเศรษฐกิจพอเพียง[n. exp.] (mūbān sētth) EN: self-reliant village FR:
พึ่งตนเอง[adj.] (pheung ton-) EN: independent ; self-reliant FR:

self-reliant ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
selbstständig {adj}self-reliant

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า self-reliant
Back to top