ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-self-respect-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น self-respect, *self-respect*,

-self-respect- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
But they cannot take away our self-respect if we do not give it to them.แต่เขาเอาเกียรติของเราไปไม่ได้ ถ้าเราไม่ยอม
First,you drained her of her self-respect and hope.ทีแรก นายก็รีดความนับถือตัวเอง กับความหวังไปจากเธอ
And that goes for self-respect as well.และนั่นเป็นสิ่งที่แสดงถึง การเคารพตัวเองได้เป็นอย่างดี
But at some point I need my self-respect more.แต่บางที ฉันก็ต้องการการนับถือ
I've got just a bit too much self-respect for that.แค่บางส่วน คุณหยิ่งในศักดิ์ศรีของตัวเองเกินไป

-self-respect- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
老脸[lǎo liǎn, ㄌㄠˇ ㄌㄧㄢˇ, 老脸 / 老臉] self-respect of old person; face; thick-skinned (i.e. impervious to criticism); brazen

-self-respect- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
独立自尊[どくりつじそん, dokuritsujison] (n) (spirit of) independence and self-respect
矜持;矜恃[きょうじ;きんじ, kyouji ; kinji] (n) pride; dignity; self-respect

-self-respect- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ความเคารพตนเอง[n. exp.] (khwām khaor) EN: self-respect ; self-esteem FR: respect de soi [m] ; estime de soi [f]
ความเคารพตัวเอง[n. exp.] (khwām khaor) EN: self-respect ; self-esteem FR: respect de soi [m] ; estime de soi [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -self-respect-
Back to top