ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

seal

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *seal*, -seal-

seal ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
SEAL (abbr.) หน่วยรบพิเศษของสหรัฐที่เชี่ยวชาญทางบก น้ำ และอากาศ See also: (คำย่อของ Sea, Air, Land)
seal (n.) ตราประทับ See also: ตรา, สัญลักษณ์, พระราชลัญจกร, เครื่องหมาย, เครื่องผนึก Syn. stamp, sticker, fastener, symbol, emblem
seal (n.) สิ่งที่ใช้ยืนยัน See also: เครื่องยืนยัน, สิ่งที่ใช้รับรอง Syn. permission, authorization
seal (vt.) ประทับตรา See also: ผนึก, ปิดผนึก Syn. close, endorse, stamp
seal (vt.) ยืนยัน See also: อนุมัติ, รับรอง Syn. ratify, certify, approve
seal (n.) แมวน้ำ
seal (n.) หนังแมวน้ำ Syn. sealskin
seal hunter (n.) คนล่าแมวน้ำ See also: เรือใช้ล่าแมวน้ำ
seal off (phrv.) ปิดผนึก See also: ผนึก Syn. block off
seal up (phrv.) ปิดผนึก Syn. block up, bung up, stop up
seal with (phrv.) ปิดด้วย See also: ผนึกด้วย
sealant (n.) สารผนึก See also: กาว, น้ำยาผนึก, สิ่งที่ใช้ผนึก Syn. sealer
sealed (adj.) ที่ผนึกแน่นไม่ให้อากาศเข้า Syn. shut tight
sealed (adj.) ปิด Syn. shut, fastened
sealed (adj.) ที่ปิดหรืออุดแน่น
sealer (n.) ผู้ปิดผนึก See also: ผู้ประทับตรา, เครื่องผนึก, สิ่งที่ใช้ผนึก, เจ้าหน้าที่ตรวจสอบขนาดและน้ำหนักไปรษณียภัณฑ์
sealer (n.) คนล่าแมวน้ำ See also: เรือใช้ล่าแมวน้ำ Syn. seal hunter
sealskin (n.) หนังแมวน้ำ See also: เครื่องแต่งกายที่ทำด้วยหนังแมวน้ำ
English-Thai: HOPE Dictionary
seal(ซีล) n. ตราประทับ,สัญจกร,แมวน้ำ,แผ่นผนึก,สิ่งที่ใช้ผนึก,ครั่งผนึก,เครื่องผนึก,เครื่องกันรั่ว,เครื่องเชื่อมโลหะ vt. ผนึก,ปิดผนึก,ปิดกาว,ประทับตรา,ตัดสินใจเด็ดขาด,รับรอง,อนุมัติ, See also: sealable adj., Syn. imprint,pledg
sealer(ซีล'เลอะ) n. ผู้ผนึก,ผู้ปิดผนึก,เครื่องผนึก,สิ่งที่ใช้ผนึก,นักล่าแมวน้ำ,เรือล่าแมวน้ำ,
sealery(ซีล'เลอรี) n. อาชีพการล่าแมวน้ำ,สถานที่ล่าแมวน้ำ
sealift(ซี'ลิฟทฺ) การขนส่งทางทะเล
sealskinn. หนังแมวน้ำ
English-Thai: Nontri Dictionary
seal(n) แมวน้ำ,ตราประจำตำแหน่ง,พระราชลัญจกร,ตราประทับ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
sealกันรั่ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sealant; sealer; sealing compoundสารกันรั่ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
sealer; sealant; sealing compoundสารกันรั่ว [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
seal barseal bar, แท่งผนึก [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กดตรา (v.) seal See also: affix a seal, stamp Syn. ประทับ, ตีตรา, ตอกตรา
ดวงตรา (n.) seal Syn. ตราวงกลม, ที่ประทับตรา
ตราประทับ (n.) seal See also: stamp
ตราลัญจกร (n.) seal
ตราวงกลม (n.) seal Syn. ที่ประทับตรา
ตอกตรา (v.) seal See also: affix a seal, stamp Syn. ประทับ, กดตรา, ตีตรา
ตีตรา (v.) seal See also: stamp with seal, affix a seal Syn. ประทับตรา
ที่ประทับตรา (n.) seal Syn. ตราวงกลม
ประจำครั่ง (v.) seal See also: affix a seal
ประจำตรา (v.) seal See also: affix a seal Syn. ประจำครั่ง
ประทับตรา (v.) seal See also: affix a seal, stamp Syn. ประทับ, กดตรา, ตีตรา, ตอกตรา
ปิดผนึก (v.) seal See also: close up tightly Ops. เปิดผนึก
ผนึก (v.) seal Syn. เชื่อม, ประสาน Ops. แยก
ลัญจกร (n.) seal Syn. ตราลัญจกร
เชื่อม (v.) seal Syn. ประสาน Ops. แยก
แมวน้ำ (n.) seal
ปิด (v.) seal off See also: close off
เปิดผนึก (adj.) unsealed
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Marrying each others' daughters will seal our destinies for everการแต่งงานกับลูกสาวของพวกเราเอง จะทำให้เราพ้นเคราะห์กรรมตลอดไป
Fulfil your dark purpose and seal the fate of the Czar and his family once and for all.เติมเต็มเจตนารมณ์ที่มืดมนของเจ้า แล้วปิดผนึกโชคชะตาของ พระเจ้าซาร์และครอบครัว ครั้งเดียวและตลอดไป
I'm gonna seal up your bio-port with this sporicidal resonator.ฉันจะผนึกไบโอ-พอร์ท ของคุณเข้ากับเครื่องดูดสปอร์
Stole a precious seal from my houseมันขโมยของมีค่าไปจากบ้านข้า
I'm sorry I stepped on that strange bug that was on the seal and squashed itขอโทษ ที่เหยียบแมลงประหลาด ตัวที่นั่งอยู่บนตรานั้น หนูเหยียบมันตาย
Your seal here.การประทับตราของเธอที่ตรงนี้
They seal shut in just under an hour.พวกเขาปิดทาง ภายในเวลาไม่ถึงชั่วโมง
Alright, I'm in. - I'll get one of those boys out of their underwear - Seal the deal.ชั้นจะเอากางเกงในของเค้ามาเพื่อพิสูจน์ ทำให้ได้นะ
Then with a seal of love, the game is overและด้วยอาานุภาพของความรัก ทุกอย่างก็ลงตัว
Okay, to maintain the chain of custody, take the item in this case, commander Trapp's lunch, place it in the evidence bag, seal it, record all pertinent information.เซ็นชื่อทับรอยผนึก เก็บไว้ในที่เย็น ทีนี้ ทำใมคุณไม่ลองดูล่ะ
There, they will marry Lord Chin's sons, and seal this critical alliance.ทั้งสาม จะเข้าพิธีสมรสกับโอรสของกษัตย์ฉิน ซึ่งสัญญาพันธมิตรนี้จะเชื่อมความสัมพันธ์ในจุดที่วิกฤตได้
Your objective is to seal off the area of operation during the raid.จากเมืองคาบานาตวน เป้าหมายของคุณคือ ต้องทำการปิดถนนทั้งหมด.. ทุกจุดที่เราจะทำการบุก

seal ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
封锁[fēng suǒ, ㄈㄥ ㄙㄨㄛˇ, 封锁 / 封鎖] blockade; seal off
加封[jiā fēng, ㄐㄧㄚ ㄈㄥ, 加封] to seal up (a door with a paper seal, or a document); to confer an additional title on a nobleman
[nà, ㄋㄚˋ, 肭] see 膃肭|腽肭, fur seal or its blubber
腽肭[wà nà, ㄨㄚˋ ㄋㄚˋ, 腽肭 / 膃肭] fur seal or its blubber; see 膃肭獸|腽肭兽 and 膃肭臍|腽肭脐
腽肭脐[wà nà qí, ㄨㄚˋ ㄋㄚˋ ㄑㄧˊ, 腽肭脐 / 膃肭臍] penis and testes of fur seal used in traditional Chinese medicine
史籀篇[shǐ zhòu piān, ㄕˇ ㄓㄡˋ ㄆㄧㄢ, 史籀篇] said to be a school primer for writing the great seal script 大篆
国玺[guó xǐ, ㄍㄨㄛˊ ㄒㄧˇ, 国玺 / 國璽] seal of state
密封[mì fēng, ㄇㄧˋ ㄈㄥ, 密封] seal up
封印[fēng yìn, ㄈㄥ ˋ, 封印] seal (on envolopes)
斑海豹[bān hǎi bào, ㄅㄢ ㄏㄞˇ ㄅㄠˋ, 斑海豹] spotted seal (Phoca largha)
航徽[háng huī, ㄏㄤˊ ㄏㄨㄟ, 航徽] airline emblem; travel company seal
篆刻[zhuàn kè, ㄓㄨㄢˋ ㄎㄜˋ, 篆刻] carving a seal
鸡血石[jī xuè shí, ㄐㄧ ㄒㄩㄝˋ ㄕˊ, 鸡血石 / 雞血石] bloodstone; red-fleck chalcedony, used for carving seals; (mineral.) heliotrope
[zhāng, ㄓㄤ, 章] chapter; seal; section; movement (of symphony); camphor laurel tree; lumber; surname Zhang
[shòu, ㄕㄡˋ, 绶 / 綬] cord on a seal
象海豹[xiàng hǎi bào, ㄒㄧㄤˋ ㄏㄞˇ ㄅㄠˋ, 象海豹] elephant seal
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 钤 / 鈐] latch of door; seal
记号[jì hao, ㄐㄧˋ ㄏㄠ˙, 记号 / 記號] notation; seal
公章[gōng zhāng, ㄍㄨㄥ ㄓㄤ, 公章] official seal
[fú, ㄈㄨˊ, 绂 / 紱] ribbon for a seal; sash
[chuō, ㄔㄨㄛ, 戳] to pierce; to puncture; to prod; to poke; wooden or rubber stamp or seal
[xǐ, ㄒㄧˇ, 玺 / 璽] ruler's seal
印章[yìn zhāng, ˋ ㄓㄤ, 印章] seal; signet; chop; stamp
印证[yìn zhèng, ˋ ㄓㄥˋ, 印证 / 印證] seal
密封辐射源[mì fēng fú shè yuán, ㄇㄧˋ ㄈㄥ ㄈㄨˊ ㄕㄜˋ ㄩㄢˊ, 密封辐射源 / 密封輻射源] sealed radiation source
密闭[mì bì, ㄇㄧˋ ㄅㄧˋ, 密闭 / 密閉] sealed; airtight
密闭舱[mì bì cāng, ㄇㄧˋ ㄅㄧˋ ㄘㄤ, 密闭舱 / 密閉艙] sealed cabin
密闭货舱[mì bì huò cāng, ㄇㄧˋ ㄅㄧˋ ㄏㄨㄛˋ ㄘㄤ, 密闭货舱 / 密閉貨艙] sealed cabin
封条[fēng tiáo, ㄈㄥ ㄊㄧㄠˊ, 封条 / 封條] seal
[yìn, ˋ, 印] stamp; seal; mark; print; abbr. for India; surname Yin
图章[tú zhāng, ㄊㄨˊ ㄓㄤ, 图章 / 圖章] stamp; seal
大印[dà yìn, ㄉㄚˋ ˋ, 大印] stamp; official seal

seal ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ウェッデル海豹[ウェッデルあざらし;ウェッデルアザラシ, uedderu azarashi ; uedderuazarashi] (n) (uk) Weddell seal (Leptonychotes weddellii)
ウネウ[, uneu] (n) fur seal (esp. the northern fur seal, Callorhinus ursinus) (ain
ゴムパッキン[, gomupakkin] (n) rubber seal
シールセット[, shi-rusetto] (n) seal set; set of stickers
ぺたぺた[, petapeta] (adv) (1) (on-mim) sound of a flat surface repeatedly making contact with something; (2) (on-mim) applying a seal or stamp again and again; pasting (paper) all over; (3) (on-mim) daubing; smearing
丸一[まるいち, maruichi] (n) bisected-circle seal
内大臣[ないだいじん;うちのおとど(ok);うちのおおまえつぎみ(ok);うちのおおおみ(ok), naidaijin ; uchinootodo (ok); uchinooomaetsugimi (ok); uchinoooomi (ok)] (n) (1) (ないだいじん only) Lord Keeper of the Privy Seal (1885-1945 CE); (2) Minister of the Interior (669-1868 CE)
内府[ないふ;だいふ, naifu ; daifu] (n) (arch) (See 内大臣) Minister of the Interior (669-1868 CE); Lord Keeper of the Privy Seal (1885-1945 CE)
刻印[こくいん, kokuin] (n,vs) carved seal
割り判[わりばん, wariban] (n) seal over the edges of adjacent sheets
割り印;割印[わりいん, wariin] (n) seal over the edges of adjacent sheets; tally impression
加判[かはん, kahan] (n,vs) affixing a seal
印を押す[いんをおす, inwoosu] (exp,v5s) to affix one's seal
印判師[いんばんし, inbanshi] (n) seal engraver
印刻[いんこく, inkoku] (n,vs) seal engraving
印刻師[いんこくし, inkokushi] (n) seal engraver
印褥[いんじょく, injoku] (n) pad placed below the sheet on which a seal is to be pressed - used to make the seal's imprint clearer
印鑑証明[いんかんしょうめい, inkanshoumei] (n) certification of official registration of a seal
国璽書[こくじしょ, kokujisho] (n) (Britain's) Lord Privy Seal
塗り込める[ぬりこめる, nurikomeru] (v1,vt) to seal up
大篆[だいてん, daiten] (n) (See 六体) large seal script (dating from China's Spring and Autumn period onward)
太鼓判[たいこばん, taikoban] (n) (1) large seal; large stamp; (2) seal of approval; guarantee; endorsement
契印[けいいん, keiin] (n) impression of a seal over the joint of two papers; tally
小篆[しょうてん, shouten] (n) (See 六体) small seal script (arising during China's Warring States period)
届出印;届け出印[ととけでいん, totokedein] (n) seal used to open and associated with a bank account
御名御璽[ぎょめいぎょじ, gyomeigyoji] (n) the imperial or privy seal
御朱印;ご朱印[ごしゅいん, goshuin] (n) letter bearing the shogun's scarlet seal
御璽[ぎょじ, gyoji] (n) imperial seal; privy seal
押印[おういん, ouin] (n,vs) affixing one's seal
捨て印;捨印[すていん, sutein] (n) marginal seal (special seal affixed into the margins of an official document to indicate that any later revisions to the document are valid)
斑入海豹[ふいりあざらし;フイリアザラシ, fuiriazarashi ; fuiriazarashi] (n) (uk) (See 輪紋海豹) ringed seal (Pusa hispida)
検真[けんしん, kenshin] (n,vs) (obsc) verification of the authenticity of a document (e.g. by seal or handwriting)
検針済;検針済み[けんしんずみ, kenshinzumi] (n) (See 検針・2) inspected (used on label or seal indicating goods are free of leftover needles, etc.)
海豹[あざらし;かいひょう;アザラシ, azarashi ; kaihyou ; azarashi] (n) (uk) (See 海驢) true seal (animal); earless seal
海驢;葦鹿;海馬[あしか;みち(海驢)(ok);アシカ, ashika ; michi ( umi ro )(ok); ashika] (n,adj-no) (uk) (See 海豹) eared seal (esp. the California sea lion, Zalophus californianus); sea lion
版彫;版彫り[はんほり, hanhori] (n,vs) (1) engraving a woodblock or seal; (2) woodblock or seal engraver
玉璽[ぎょくじ, gyokuji] (n) sovereign's seal
膃肭臍;膃肭獣[おっとせい;オットセイ, ottosei ; ottosei] (n) (uk) fur seal (esp. the northern fur seal, Callorhinus ursinus); Alaskan fur seal
蟹食海豹[かにくいあざらし;カニクイアザラシ, kanikuiazarashi ; kanikuiazarashi] (n) (uk) crabeater seal (Lobodon carcinophagus)
証印[しょういん, shouin] (n,vs) a seal affixed to a document

seal ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดวงตรา[n. exp.] (dūang trā) EN: seal FR: sceau [m]
ดวงตราอาเซียน[n. exp.] (dūang trā Ā) EN: seal of ASEAN ; ASEAN Emblem FR: sceau de l'ASEAN [m]
เครื่องหมาย[n.] (khreūangmāi) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
ลัญฉกร[n.] (lanchakøn) EN: seal FR:
ลัญจกร[n.] (lanjakøn) EN: seal FR:
แมวน้ำ[n.] (maēonām) EN: seal FR: phoque [m]
แมวน้ำเสือดาว[n. exp.] (maēonām seū) EN: leopard seal FR: léopard de mer [m]
ปั๊มตรา[v. exp.] (pam trā) EN: affix a seal ; put a seal FR: apposer un cachet
ผนึก[v.] (phaneuk) EN: seal FR: sceller ; cacheter
ผนึกซอง[v. exp.] (phaneuk søn) EN: seal an enveloppe FR: sceller une enveloppe
ปิดผนึก[v.] (pitphaneuk) EN: seal FR:
ปิดผนึกซองจดหมาย [v. exp.] (pitphaneuk ) EN: seal an envelope FR: fermer une enveloppe
ประจำครั่ง[v.] (prajamhkran) EN: seal FR: sceller ; cacheter
ประจำตรา[v.] (prajamtrā) EN: seal FR: sceller ; cacheter
ประทับตรา[v.] (prathaptrā) EN: seal ; affix a seal ; affix a stamp ; stamp FR: estampiller ; tamponnner ; timbrer
สัญลักษณ์[n.] (sanyalak) EN: symbol ; mark ; sign ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp FR: symbole [m] ; marque [f] ; signe [m] ; pictogramme [m] ; emblème [m]
สิงโตทะเล[n. exp.] (singtōthalē) EN: sea lion ; seal FR: lion de mer [m] ; otarie [f]
ตีตรา[v.] (tītrā) EN: seal ; stamp ; chop FR: timbrer ; estampiller ; étamper ; sceller
ตอกตรา[v.] (tøk trā) EN: stamp ; affix a seal FR: sceller
ตรา[n.] (trā) EN: stamp ; seal FR: sceau [m] ; timbre [m] ; cachet [m]
ตรา[v.] (trā) EN: seal ; stamp ; chop ; mark ; brand FR: marquer ; sceller ; cacheter
ตราลัญจกร[n. exp.] (trā lanjakø) EN: seal FR:
ตราแผ่นดิน[n. exp.] (trā phaendi) EN: great seal FR: sceau [m]
ตราประทับ[n.] (trāprathap) EN: official seal ; official stamp FR: sceau officiel [m]
ตราสำคัญ[n. exp.] (trā samkhan) EN: seal ; official seal ; official stamp FR:
ตราตั้ง[n.] (trātang) EN: seal of office ; seal of appointment ; certificate of appointment ; credentials FR:
ตราวงกลม[n. exp.] (trā wongklo) EN: seal FR: sceau [m]
อุด[v.] (ut) EN: plug ; plug up ; stop ; stop up ; block ; seal ; close ; cork ; fill in a hole ; obstruct passage FR: boucher ; obturer ; colmater
แหวนตรา[n.] (waēntrā) EN: signet ring ; seal ring FR:
อังกนะ[n.] (angkana) EN: sealing FR: cachetage [m]
ดวง[n.] (dūang = dua) EN: [classif.: stars, moons, suns, individual lights, postage stamps, seals, medals] FR: [classif. : astres (étoile, lune, soleil, planète), lampes, cachets, sceaux, timbres, médailles]
ขี้ครั่ง[n.] (khīkhrang) EN: sealing wax FR:
ครั่ง[n.] (khrang) EN: sealing wax ; sealing lac ; lac FR: cire à cacheter [f] ; gomme-laque [f]
หมากแดง [n. exp.] (māk daēng) EN: Sealing-wax palm ; Lipstick palm ; Raja palm ; Maharajah palm FR:
ภาชนะบรรจุที่ปิดสนิท[n. exp.] (phāchana ba) EN: hermectically sealed container FR:
ปิดมิด[adj.] (pit mit) EN: sealed ; airtight ; airproof FR:
เปิดผนึก[adj.] (poēt phaneu) EN: unsealed ; open FR:
ประทับตรา[adj.] (prathaptrā) EN: sealed FR:

seal ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Adhäsionsverschluss {m}self adhesive seal
Tuchplombe {f}cloth seal
Beichtgeheimnis {n}confessional secret; seal of confession
Türdichtung {f}door seal
Seelöwe {m} [zool.]elephant seal
Flachdichtring {m} [techn.]flat seal ring
Kabeldurchführungsdichtung {f}cable grommet seal
Gleitringdichtung {f} [techn.]mechanical seal; shaft seal
Dienstsiegel {n}official seal (stamp)
Öldichtung {f} [techn.]oil seal
Gerätedichtung {f}panel seal
Umfangsdichtung {f}peripheral seal
Radialdichtring {f}oil seal
Radialdichtung {f} [techn.]radial seal
Radialwellendichtring {m}oil seal
Rundschnurring {m} [techn.]round section seal
Simmerring {m} [techn.]shaft seal; seal ring; oil-seal ring
Karosserieabdichtung {f}body sealing
Robbenschlag {m}cull of seals
Dachdichtung {f}roof sealing
Fugenmasse {f}joint sealer
Gummidichtung {f} [techn.]rubber seal; rubber grommet; rubber-joint
Gelbwurzel {f}Goldenseal
Feuchtigkeitsdichtung {f}moisture sealing
Dichtscheibe {f}packing washer; sealing disc
Dichtungsnut {f}seal channel
Dichtungsunterlage {f}seal support
O-Ring {m} [techn.]seal ring
selbstdichtend; selbstabdichtend {adj}self-sealing
selbstklebend {adj}self-adhesive; self-sealing
Siegellack {m}sealing wax
Dichtleiste {f}sealing strip
Dichtungsband {n}sealing strip; insulating tape

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า seal
Back to top