ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

approve

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *approve*, -approve-

approve ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
approve (vt.) เห็นด้วย See also: เห็นควร, เห็นสมควร, เห็นพ้อง, เห็นชอบ, เห็นดีเห็นชอบ Syn. affirm, support, ratify Ops. refect, veto
approve (vt.) อนุมัติ Syn. sanction, authorize Ops. prohibit
approve of (phrv.) เห็นชอบกับ (ปกติใช้รูป simple tenses) See also: เห็นด้วยกับ Ops. disapprove of
approved (adj.) ที่อนุมัติ Syn. authorized, passed
English-Thai: HOPE Dictionary
approve(อะพรูฟว') vt.,vi. เห็นด้วย,ยืนยันด้วย,ให้สัตยาบัน,พอใจ. -approver n.
English-Thai: Nontri Dictionary
approve(vt) เห็นด้วย,เห็นชอบ,ยินยอม,อนุมัติ,อนุญาต,พอใจ,ถูกใจ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
approveอนุมัติ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
approved schoolโรงเรียนสำหรับเด็กที่กระทำผิดอาญา, สถานพินิจและคุ้มครองเด็ก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
อนุมัติ (v.) approve See also: allow Ops. ไม่อนุมัติ
เห็นชอบ (v.) approve of See also: agree to, consent to, assent to, endorse Syn. เห็นดีเห็นชอบ, เห็นด้วย, เห็นดีเห็นงาม
เห็นดี (v.) approve of See also: favour, concur, agree with Syn. เห็นชอบ, เห็นดีเห็นชอบ, เห็นดีเห็นงาม
เห็นดีเห็นชอบ (v.) approve of See also: favour, concur, agree with Syn. เห็นดี, เห็นดีเห็นงาม, เห็นชอบ
คนอนุมัติ (n.) one who approves See also: one who grants permission Ops. ผู้ขออนุมัติ
ผู้อนุมัติ (n.) one who approves See also: one who grants permission Syn. คนอนุมัติ Ops. ผู้ขออนุมัติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I hope you approve the new decoration of these rooms, madam?ฉันหวังว่าคุณจะเห็นด้วย กับการตกแต่งใหม่ของห้องนี้นะคะ
I'd like to know if you approve of the menu.ฉันอยากได้รับความเห็นชอบจากคุณเรื่องเมนูก่อน
He doesn't exactly approve of me.เขาไม่ค่อยชอบพอผมเท่าไหร่
Deong, I don't approve of dictators any more than you do!{\cHFFFFFF}Deong ผมไม่เห็นด้วยกับการ เผด็จการใด ๆ มากกว่าที่คุณทำ!
I don't approve of murder, but it seems to me you've done the world a public service by ridding it of an appalling blackmailer and his disgusting informers.ผมไม่เห็นด้วยกับการฆาตกรรม แต่มันดูเหมือนว่าคุณได้ทำ เหมือนเป็นบริการ โดยการจัดการคนแบล็กเมล์ แล้วผู้สมรู้ร่วมคิดของเขา
Hunt knew the Major did not approve of his maverick ways.หัวหน้ายังไม่ปล่อยให้เขาเป็นอิสระ
Stockpile the Expectane for when the F.D.A. does approve clinical trials.เราเก็บสะสมเอ็กซ์เพกเทนเผื่อเวลา อ.ย.อนุมัติ ให้คลีนิกทดลอง
I can't say I approve of this.ฉันไม่สามารถบอกว่าผมเห็นด้วยกับการนี​​้
You're gonna marry some rich prick... who your parents will approve of... and just sit around with the other trust fund babies... and talk about how you went slumming', too, once.แล้วก็เอาเรื่องใต้กระโปรงไปเล่ากัน สนุกปากในสังคมไฮโซอย่างงั้นใช่ไหม
Can you approve that Ladies Gentlemen?สุภาพสตรีและสุภาพบุรุษ คุณสามารถพิสูจน์ได้?
Mom and dad approve and Fiona gets the man she's always dreamed of.แม่และพ่อยอมรับ และ ฟิโอนา ได้เจอะชายที่เธอฝันถึงตลอดเวลา
May you please approve of the relationship between Tsukasa and her?ใช่เลย "ช่างมันเถอะ" เอ๊ะ? นั่นแหละ ฉัน...

approve ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
批办[pī bàn, ㄆㄧ ㄅㄢˋ, 批办 / 批辦] to approve and carry out; to issue approval
可决率[kě jué lǜ, ㄎㄜˇ ㄐㄩㄝˊ ㄌㄩˋ, 可决率 / 可決率] proportion needed to approve a decision
批件[pī jiàn, ㄆㄧ ㄐㄧㄢˋ, 批件] approved document; document with written instructions
赞成[zàn chéng, ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ, 赞成 / 贊成] approve; endorse
不赞成[bù zàn chéng, ㄅㄨˋ ㄗㄢˋ ㄔㄥˊ, 不赞成 / 不贊成] disapproval; disapprove
认同[rèn tóng, ㄖㄣˋ ㄊㄨㄥˊ, 认同 / 認同] identify; approve; acknowledge
[kě, ㄎㄜˇ, 可] can; may; able to; to approve; to permit; certain(ly); to suit; (particle used for emphasis)

approve ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アプルーブ[, apuru-bu] (vs) to approve
可とする[かとする, katosuru] (exp,vs-i) to approve (of); to be in favor of; to be in favour of
我が意を得る[わがいをえる, wagaiwoeru] (exp,v1) (See 我が意を得たり) to approve of
お手盛り;御手盛り[おてもり, otemori] (n) making arbitrary decisions which benefit oneself; self-approved plan
壮とする[そうとする, soutosuru] (v5r) to admire (approve of) a person's courage
承認図[しょうにんず, shouninzu] (n) approved plan or drawing
承認者[しょうにんしゃ, shouninsha] (n) {comp} approver; authorizer
指導要領[しどうようりょう, shidouyouryou] (n) government-approved curriculums; (educational) guidelines
文部科学省検定済教科書;文部科学省検定済み教科書[もんぶかがくしょうけんていずみきょうかしょ, monbukagakushoukenteizumikyoukasho] (n) textbook approved by the Ministry of Education, Culture, Sports, Science and Technology; government-approved textbook
検定済み;検定済(io)[けんていずみ, kenteizumi] (adj-no) authorized; approved
無許可[むきょか, mukyoka] (adj-no) (1) unauthorized; without permission; unapproved; (n) (2) lack of permission; absence of authorization
無認可[むにんか, muninka] (adj-na) unapproved; lack of approval
表外音訓[ひょうがいおんくん, hyougaionkun] (n) kanji reading that has not been approved by the government (and is not to be taught in public schools)
許す(P);赦す;聴す[ゆるす, yurusu] (v5s,vt) (1) to permit; to allow; to approve; (2) to exempt (from fine); to excuse (from); to pardon; to forgive; to release; to let off; (3) to confide in; (4) to give up; to yield; (P)
賛する;讃する[さんする, sansuru] (vs-s) (1) to approve; to agree; to assent; to endorse; to support; to back; (2) to inscribe; (3) to praise; to laud
通る(P);徹る;透る[とおる, tooru] (v5r,vi) (1) to go by; to go past; to go along; to travel along; to pass through; to use (a road); to take (a route); to go via; to go by way of; (2) (of public transport) to run (between); to operate (between); to connect; (3) to go indoors; to go into a room; to be admitted; to be shown in; to be ushered in; to come in; (4) to penetrate; to pierce; to skewer; to go through; to come through; (5) to permeate; to soak into; to spread throughout; (6) to carry (e.g. of a voice); to reach far; (7) to be passed on (e.g. of a customer's order to the kitchen); to be relayed; to be conveyed; (8) to pass (a test, a bill in the House, etc.); to be approved; to be accepted; (9) to go by (a name); to be known as; to be accepted as; to have a reputation for; (10) to be coherent; to be logical; to be reasonable; to be comprehensible; to be understandable; to make sense; (11) to get across (e.g. of one's point); to be understood; (12) to be straight (e.g. wood grain); (13) (arch) to be well-informed; to be wise; (suf,v5r) (14) (after the -masu stem of a verb) to do ... completely; to do ... thoroughly; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
承認者[しょうにんしゃ, shouninsha] approver, authorizer

approve ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนุมัติ[v.] (anumat) EN: approve ; allow ; give consent ; permit ; sanction ; authorize ; endorse ; adopt ; allocate FR: approuver ; autoriser ; permettre ; accorder ; consentir ; donner son accord ; marquer son accord ; adopter
อนุมัติงบประมาณ[v. exp.] (anumat ngop) EN: approve the budget FR:
อนุมัติสัญญา[v. exp.] (anumat sany) EN: approve a deal FR:
เห็นชอบ[v. exp.] (hen chøp) EN: be in favour of ; be in favor of (Am.) ; approve of ; agree to ; consent to ; assent to ; endorse FR: approuver ; être en faveur de
เห็นด้วย[v.] (hen dūay) EN: agree (with) ; go along with ; follow ; conform ; haul ; comply with ; approve ; see eye to eye ; assent ; subscribe to ; concur FR: être d'accord ; approuver ; partager l'avis de qqn ; abonder dans le sens de qqn. ; souscrire ; consentir ; donner son accord ; accéder ; apprécier
เห็นด้วยกับ[v. exp.] (hen dūay ka) EN: agree to ; approve of FR: être d'accord avec
พอใจ[v.] (phøjai) EN: satisfy ; be pleased ; be content ; be satisfied ; approve FR: être satisfait ; être content
รับ[v.] (rap) EN: accept ; agree to ; admit ; approve ; consent to ; concur with FR: accepter ; admettre
ตรวจสอบ[v.] (trūatsøp) EN: check ; inspect ; verify ; test ; audit ; monitor ; oversee ; review ; approve FR: vérifier ; examiner ; contrôler ; inspecter ; explorer ; réviser ; superviser ; tester ; approuver
ยกมือ[v.] (yokmeū) EN: agree ; accept ; concur ; approve ; support ; encourage ; back ; back sb/sth up FR:
อนุมัติให้[adj.] (anumat hai) EN: approved FR: approuvé
ครหา[v.] (kharahā = k) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; désapprouver ; diffamer
ค้อนติง[v.] (khønting) EN: disapprove unreasonably ; oppose perversely ; speak with jealousy ; object blindly (to) ; look askance FR:
ครหา[v.] (khørahā = k) EN: criticize ; blame ; condemn ; censure ; reproach ; disapprove FR: critiquer ; blâmer ; comdamner ; diffamer
ไม่เห็นชอบ[v. exp.] (mai hen chø) EN: disapprove FR: désapprouver ; être en défaveur de
ไม่ยอมรับ[v. exp.] (mai yømrap) EN: refuse to admit ; refuse to acknowledge ; refuse ; reject ; disapprove ; deny ; turn down FR: refuser d'admettre ; refuser de reconnaître ; refuser d'accepter ; rejeter ; désapprouver ; réfuter
หมั่นไส้[v.] (mansai) EN: dislike ; despise ; detest ; hate ; disapprove ; loathe ; be repelled by ; be put off by FR: être dégoûté ; être écoeuré ; tenir en horreur
ผ่านการเห็นชอบ[v. exp.] (phān kān he) EN: be approved FR:
รับความเห็นชอบ[v. exp.] (rap khwām h) EN: get the approval of ; be approved FR:
สมควรอนุมัติ[X] (somkhūan an) EN: approved FR:
ถือ[v.] (theū) EN: disapprove ; resent ; avoid as taboo ; prohibit FR: réprouver

approve ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Erziehungsheim {n}approved school
Billiger {m}approver
Verbesserung {f}approvement

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า approve
Back to top