ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

emblem

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *emblem*, -emblem-

emblem ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
emblem (n.) สัญลักษณ์ See also: เครื่องหมาย Syn. badge, sign, symbol
emblematic (adj.) เป็นเครื่องหมาย See also: เป็นสัญลักษณ์ Syn. figurative, metaphoric
emblematic (adj.) เป็นลักษณะเฉพาะ See also: เป็นสัญลักษณ์ Syn. characteristic, symbolic
emblems (n.) เครื่องหมายหรือเสื้อผ้าแสดงตำแหน่ง ยศหรือขั้น Syn. decorations
English-Thai: HOPE Dictionary
emblem(เอม'เบลม) n. สัญลักษณ์,เครื่องหมายตราหรือแผนภาพที่สัญลักษณ์ vt. ใช้ตราเครื่องหมาย,แผนภาพ,เป็นสัญลักษณ์, See also: emblematic (เอมบละแมท'ทิด) adj. ดูemblem
English-Thai: Nontri Dictionary
emblem(n) สัญลักษณ์,ตรา,ภาพ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
emblementsพืชล้มลุก, ไม้ล้มลุก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Emblemsเครื่องหมาย [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Under the double-cross emblem liberty was banished.ภายใต้สนธิสัญญา ดับเบิล-คลอส จะไม่มีเสรีภาพ
It's as if they have no idea what kind of law it is. As if it's the emblem of a riding club.พวกมันนึกว่าให้ติดเล่นโก้ๆ...
The emblem will be worn on the right sleeve and will represent the blue star of David on a white background.ทุกท่านต้องติดเครื่องหมาย ที่แขนเสื้อทางด้านขวา เครื่องหมายจะต้องเป็นรูปดาวเดวิด สีน้ำเงินอยู่บนพื้นสีขาว
A picture of three lions, as seen on the national emblem of India.รูปภาพสิงโต 3 ตัว ที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศอินเดีย
It's the emblem for their organization.มันเป็นตราขององกอร์ของพวกมัน
There's a strong support to drop the Springbok emblem and colors altogether.มีมติแข็งขันมาก ว่าให้เลิกใช้โลโก้ทีมสปริงบอกซ์ และเปลี่ยนสีทั้งหมดด้วย
That, as a permanent symbol of the apartheid era the colors, emblem and the name of the Springboks, be eliminated immediately.สำหรับสัญลักษณ์ที่ยังบ่งบอก.. ถึงช่วงเวลาของการแบ่งแยกสีผิว รวมไปถึงสีประจำทีม..
Restore their name, their emblem and their colors immediately.ฟื้นฟูชื่อเสียง.. กลับมาใช้โลโก้... ...และสีประจำทีมในทันที
And the globe-and-anchor emblem that you have earnedตราประจำกองทัพ ลูกโลกและสมอ.. ที่คุณฝึกฝนจนได้มา..
In the cellar, a masked executioner with the devil's emblems presides gravely over the horrible machinesในหลุมใต้ดิน, executioner with สวมหน้ากาก สัญลักษณ์ของภูต... ...นำการประชุมกรวดเครื่องลอยเหนือ the horrible
Still you serve him loyally, even though the people... throw rotten eggs at his royal emblem.ท่านยังรับใช้ กษัตริย์ที่ประชาชนชิงชัง
"Free emblems for Jews in the Warsaw district.ประกาศ การติดสัญลักษณ์ยิวในมหานครวอร์ซอร์

emblem ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
航徽[háng huī, ㄏㄤˊ ㄏㄨㄟ, 航徽] airline emblem; travel company seal
[huī, ㄏㄨㄟ, 徽] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms
徽章[huī zhāng, ㄏㄨㄟ ㄓㄤ, 徽章] badge; emblem; insignia; crest; logo; coat of arms
象征[xiàng zhēng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ, 象征 / 象徵] emblem; symbol; token; badge; to symbolize; to signify; to stand for
象征性[xiàng zhēng xìng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ ㄒㄧㄥˋ, 象征性 / 象徵性] symbolic; emblem; token

emblem ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
五輪のマーク[ごりんのマーク, gorinno ma-ku] (n) five-ring Olympic emblem
奥付;奥附;奥付け(io)[おくづけ, okuduke] (n) colophon; publication data; production notes; printer's mark; publisher's emblem
旗印(P);旗標[はたじるし, hatajirushi] (n) (design on a) banner; slogan; emblem (on flag); insignia; (P)
旗幟[きし;きしょく(ik), kishi ; kishoku (ik)] (n) flag; banner; ensign; emblem
県花[けんか, kenka] (n) prefectural flower; floral emblem for a prefecture
菊の御紋[きくのごもん, kikunogomon] (n) Imperial chrysanthemum emblem
赤菱[あかびし, akabishi] (n) Red Crystal (politically and religiously neutral emblem used by the International Committee of the Red Cross)
エンブレム[, enburemu] (n) emblem; (P)
ホウズキ[, houzuki] (n) Hozukius emblemarius (species of fish closely related to the rockfish)
分餐[ぶんさん, bunsan] (n,vs) distribution (the emblems in Communion)
印(P);標;証;証し(io)[しるし, shirushi] (n) (1) (esp. 印, 標) mark; sign; (2) (also written as 徴) symbol; emblem; (3) (esp. 印, 標) badge; crest; flag; (4) (esp. 証, 証し) evidence; proof; (5) (uk) (esp. 証, 証し) token (of gratitude, affection, etc.); (P)
四象[ししょう, shishou] (n) four images; four symbols; four emblems; four phenomena; four phases
国章;國章[こくしょう, kokushou] (n) national emblem; (national) coat of arms
寓意的[ぐういてき, guuiteki] (adj-na) allegorical; emblematic
標章[ひょうしょう, hyoushou] (n) emblem; ensign; mark

emblem ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดวงตราอาเซียน[n. exp.] (dūang trā Ā) EN: seal of ASEAN ; ASEAN Emblem FR: sceau de l'ASEAN [m]
กาชาด[n.] (Kāchāt) EN: Red Cross emblem FR: emblème de la Croix-Rouge [m]
เครื่องหมาย[n.] (khreūangmāi) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
พระครุฑพ่าห์[n. prop.] (Phra Khrutp) EN: Garuda as the vehicle of Vishnu ; The National emblem of Thailand FR:
สัญลักษณ์[n.] (sanyalak) EN: symbol ; mark ; sign ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp FR: symbole [m] ; marque [f] ; signe [m] ; pictogramme [m] ; emblème [m]
ตาบ[n.] (tāp) EN: embroidered emblem typically worn around the neck FR:
ตรา[n.] (trā) EN: mark ; brand ; trademark ; emblem ; coat of arms ; sign FR: marque [f] ; label [m] (anglic.) ; symbole [m] ; emblême [m] ; armoiries [fpl] ; écusson [m]
ตรา[n.] (trā) EN: badge ; decoration ; emblem ; insignia ; crest FR: insigne [m] ; badge [m] (anglic.) ; écusson [m]
ตราแผ่นดินของลาว[n. prop.] (Trā Phaendi) EN: National emblem of Lao FR:
ตราแผ่นดินของมาเลเซีย[n. prop.] (Trā Phaendi) EN: National emblem of Lao FR:
ตราแผ่นดินของสิงคโปร์[n. prop.] (Trā Phaendi) EN: National emblem of Singapore FR:
ตราแผ่นดินของไทย[n. prop.] (Trā Phaendi) EN: National emblem of Thailand FR:
กกุธภัณฑ์[n.] (kakutthapha) EN: regalia ; emblems ; paraphernalia ; insignia of kingship FR:
การชุมนุม[n.] (kān chumnum) EN: assembly ; rally ; meeting ; congress ; gathering FR: assemblée [f] ; réunion [f] ; rassemblement [f] ; concentration [f] ; meeting [m]
การชุมนุมคนเสื้อแดง[n. exp.] (kān chumnum) EN: red shirt rally FR: rassemblement des chemises rouges [m]
การชุมนุมสาธารณะ[n. exp.] (kān chumnum) EN: public meeting FR: rassemblement public [m]
การชุมนุมทางการเมือง[n. exp.] (kān chumnum) EN: FR: rassemblement politique [m]
การชุมนุมใหญ่[n. exp.] (kān chumnum) EN: mass gathering ; mass rally FR: rassemblement de masse [m]
การประชุม[n.] (kān prachum) EN: meeting ; conference ; session ; convention ; assembly ; congress ; rally ; sitting FR: réunion [f] ; assemblée [f] ; conférence [f] ; meeting [m] ; session [f] ; forum [m] ; sommet [m] ; rassemblement [m] ; convention [f] ; comices [mpl] (hist.)
การสั่น[n.] (kān san) EN: shake ; tremble ; quiver ; quake ; shudder ; vibration ; shiver ; tremor FR: tremblement [m] ; vibration [f] ; frémissement [m]
การเตือนภัยแผ่นดินไหว [n. exp.] (kān teūoen ) EN: earthquake warning FR: alerte au tremblement de terre [f]
เครื่องหมายประจำชาติ[n. exp.] (khreūangmāi) EN: FR: emblème national [m]
ม็อบ[n.] (mǿp) EN: demonstrators ; demonstration ; rally ; protestors ; mob FR: rassemblement [f] ; mobilisation [f] ; manifestants [mpl] ; foule [f]
ม็อบแดง[n. exp.] (mǿp daēng) EN: Red Shirts FR: rassemblement des chemises rouges [m] ; chemises rouges [fpl]
ม็อบเหลือง [n. exp.] (mǿp leūang) EN: Yellow Shirts FR: rassemblement des chemises jaunes [m] ; chemises jaunes [mpl]
ม็อบพนักงาน[n. exp.] (mǿp phanakn) EN: FR: rassemblement du personnel [m]
ม็อบเสื้อแดง [n. exp.] (mǿp seūa da) EN: Red Shirts rally FR: rassemblement des chemises rouges [m]
ม็อบเสื้อเหลือง [n. exp.] (mǿp seūa le) EN: Yellow Shirts rally FR: rassemblement des chemises jaunes [m]
หนาวสั่น[n.] (nāo san) EN: shivering FR: frisson [m] ; tremblement [m] ; grelottement [m]
แผ่นดินไหว[n.] (phaendinwai) EN: earthquake FR: séisme [m] ; tremblement de terre [m]
แผ่นดินไหวขนาดใหญ่[n. exp.] (phaendinwai) EN: FR: tremblement de terre majeur [m]
แผ่นดินไหวระดับ ...[n. exp.] (phaendinwai) EN: FR: tremblement de terre de magnitude ...
แผ่นดินไหวรุนแรง[n. exp.] (phaendinwai) EN: FR: violent tremblement de terre [m] ; séisme de forte amplitude [m]
สาเหตุการเกิดแผ่นดินไหว[n. exp.] (sāhēt kān k) EN: FR: origine des tremblements de terre [f]
ที่ชุมนุม[n. exp.] (thī chumnum) EN: FR: lieu de rassemblement [m]

emblem ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Deckelwappen {n}lid emblem
Friedenssymbol {n}emblem of peace

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า emblem
Back to top