ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

symbol

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *symbol*, -symbol-

symbol ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
symbol (n.) สัญลักษณ์ See also: เครื่องหมาย, เครื่องแสดง Syn. sign, logo, image, emblem
symbolic (adj.) เป็นเครื่องหมาย See also: เป็นสัญลักษณ์ Syn. emblematic, figurative, metaphoric
symbolical (adj.) เป็นสัญลักษณ์ See also: เป็นเครื่องหมาย Syn. allegorical, figurative, metaphoric
symbolics (n.) วิชาที่ศึกษาเกี่ยวกับหลักความเชื่อทางศาสนา Syn. study of creeds, creedal theology
symbolism (n.) การแทนสิ่งต่างๆ ด้วยสัญลักษณ์ Syn. analogy, typology
symbolize (vt.) ใช้เป็นสัญลักษณ์ See also: เป็นสัญลักษณ์, เป็นเครื่องแสดง Syn. represent, signify, typify
symbological (adj.) เกี่ยวกับการใช้สัญลักษณ์
symbology (n.) การศึกษาเกี่ยวกับสัญลักษณ์หรือเครื่องหมาย See also: สัญลักษณ์วิทยา Syn. study of symbols
symbology (n.) การใช้สัญลักษณ์ See also: การใช้เครื่องหมายแสดง Syn. use of symbols
English-Thai: HOPE Dictionary
symbol(ซิม'เบิล) n. สัญลักษณ์,เครื่องหมาย vt. เป็นสัญลักษณ์,เป็นเครื่องหมาย., Syn. token,emblem,signal
symbolic(ซิมบอล'ลิค,-เคิล) adj. เป็นสัญลักษณ์,เป็นเครื่องหมาย,เป็นเครื่องแสดง,เป็นนัย
symbolic languageภาษาสัญลักษณ์เป็นภาษาที่ใช้เป็นรหัส กำหนดตำแหน่งที่อยู่ และการปฏิบัติการของคำสั่งต่าง ๆ ในรูปของสัญลักษณ์ ซึ่งมนุษย์คุ้นเคยมากกว่าภาษาเครื่อง เช่น ใช้คำว่า sub แทน ลบ (มาจากคำ subtract)
symbolical(ซิมบอล'ลิค,-เคิล) adj. เป็นสัญลักษณ์,เป็นเครื่องหมาย,เป็นเครื่องแสดง,เป็นนัย
symbolise(ซิม'บะไลซ) vt. เป็นสัญลักษณ์,เป็นเครื่องหมาย,, See also: symbolisation,symbolization n., Syn. stand for,represent
symbolize(ซิม'บะไลซ) vt. เป็นสัญลักษณ์,เป็นเครื่องหมาย,, See also: symbolisation,symbolization n., Syn. stand for,represent
English-Thai: Nontri Dictionary
symbol(n) สัญลักษณ์,เครื่องหมาย,นัย,ลาง
symbolic(adj) เป็นนัย,เป็นเครื่องหมาย,เป็นสัญลักษณ์
symbolical(adj) เป็นนัย,เป็นเครื่องหมาย,เป็นสัญลักษณ์
symbolism(n) การแสดงสัญลักษณ์,การใช้เครื่องหมาย
symbolize(vt) เป็นสัญลักษณ์,เป็นเครื่องหมาย,เป็นลางแห่ง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
symbolสัญลักษณ์ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
symbolic addressingการกำหนดเลขที่อยู่เชิงสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
symbolic languageภาษาสัญลักษณ์ [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
symbolismสัญลักษณ์นิยม [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
symbolสัญลักษณ์, เครื่องหมายหรือตัวอักษรที่ตกลงกันตั้งขึ้นแทนสิ่งใดสิ่งหนึ่ง  เช่น แทนชื่อธาตุ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Symbolic aspectsแง่สัญลักษณ์ [TU Subject Heading]
Symbolismสัญลักษณ์นิยม [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ยมก (n.) the repeat symbol of Thai writing system represented by ๆ See also: the repetitive sign Syn. ไม้ยมก
ศิวลึงค์ (n.) Hindu phallic symbol of creative power
สระโอ (n.) a vowel symbol of Thai writing system represented by โ
ไม้ยมก (n.) the repeat symbol of Thai writing system represented by ๆ See also: the mark ๆ placed after a vocable to indicate repetition
ไม้หันอากาศ (n.) a vowel symbol of Thai writing system Syn. ไม้ผัด
ไม้โอ (n.) a vowel symbol of Thai writing system represented by โ Syn. สระโอ
สัญลักษณ์ (n.) symbol Syn. เครื่องแสดง, เครื่องหมาย, ตรา
เครื่องแสดง (n.) symbol Syn. เครื่องหมาย, ตรา
หางเลข (n.) symbols used for figures
ทักษิโณทก (n.) water poured out while giving alms symbolical of donation See also: water poured into a hand as a token of an offering Syn. ทักขิโณทก
ยันต์ (n.) mystic symbol See also: magic design, magic letter
สระเอ (n.) the vowel symbol See also: the vowel mark Syn. สระแอ
สระแอ (n.) the vowel symbol See also: the vowel mark Syn. สระเอ
ไม้ม้วน (n.) Thai vowel symbol See also: Thai vowel mark
ไม้หน้า (n.) the vowel symbol See also: the vowel mark Syn. สระเอ, สระแอ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
The symbol of what lies within.สัญลักษณ์ของสิ่งที่อยู่ภายใน
The sacred and ancient symbol of your race... since the beginning of time.สักการะและโบราณสัญลักษณ์ของคุณ ตั้งแต่แรกเริ่ม
The symbol of our status is embodied in this pass which we must carry at all times but which no European even has to have.สถานภาพของเราถูกกำหนดโดยใบผ่านนี้ ซึ่งเราจะต้องนำติดตัวไปตลอด โดยที่คนยุโรปไม่ต้องทำ
No one really knows but you wear his symbol upon your brow.ไม่มีใครรู้จริง ... ... แต่คุณสวมใส่สัญลักษณ์ของเขากับคิ้วของคุณ
Jessie, let us make this a symbol of our eternal love.เจสซี่ ขอให้เราใช้สิ่งนี้เป็นเครื่องหมาย แทนความรักชั่วนิรันดร์ของเรานะ
It is a symbol of enlightenment and peace.เป็นเครื่องหมายของ การตรัสรู้และสันติสุข
The Greek symbol for the golden ratio, the golden spiral.เป็นสัญญลักษณ์กรีก แทนค่าอัตราส่วนทอง เกลียวก้นหอยทอง
And the symbol for radium and the abbreviation for regular army.และก็รู้จักสัญลักษณ์แสดงเรเดียม และก็อักษรย่อของกองทัพ
It's just she is a symbol from which the men derive courage.นางคือสัญลักษณ์ ที่ทําให้ทหารมีความกล้า
There's a reason the symbol of Slytherin house is a serpent.มีเหตุผลที่สัญลักษณ์สลิธีรินเป็นรูปงู
You're a symbol for all of your kind, Mr. Anderson.คุณเหมือนตัวแทนของพวกคุณเอง คุณแอนเดอร์สัน
Now, if there is a secret message, it'll probably be marked by a symbol in the upper right-hand corner.ทีนี้ ถ้ามีข้อความลับ, ส่วนมากมันจะทำเครื่องหมาย ไว้ที่มุมขวาด้านบน.

symbol ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xǐ, ㄒㄧˇ, 囍] double happiness (similar to 喜喜); symbol of good luck, esp. marriage
雪山狮子[xuě shān shī zi, ㄒㄩㄝˇ ㄕㄢ ㄕ ㄗ˙, 雪山狮子 / 雪山獅子] Snow lion, mythological animal, a banned symbol of Tibet and Tibetan Buddhism
橄榄枝[gǎn lǎn zhī, ㄍㄢˇ ㄌㄢˇ ㄓ, 橄榄枝 / 橄欖枝] olive branch; symbol of peace
股票代号[gǔ piào dài hào, ㄍㄨˇ ㄆㄧㄠˋ ㄉㄞˋ ㄏㄠˋ, 股票代号 / 股票代號] ticker symbol (to identify share coupon)
[miǎn, ㄇㄧㄢˇ, 冕] crown in the form of a horizontal board with hanging decorations symbolizing the emperor of China; imperial crown; corona (e.g. solar)
太极图[Tài jí tú, ㄊㄞˋ ㄐㄧˊ ㄊㄨˊ, 太极图 / 太極圖] diagram of cosmological scheme; Yin-Yang symbol; ☯
象征[xiàng zhēng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ, 象征 / 象徵] emblem; symbol; token; badge; to symbolize; to signify; to stand for
镰刀斧头[lián dāo fǔ tóu, ㄌㄧㄢˊ ㄉㄠ ㄈㄨˇ ㄊㄡˊ, 镰刀斧头 / 鐮刀斧頭] the hammer and sickle (flag of USSR, symbolizing rural and proletarian labor)
[zì, ㄗˋ, 字] letter; symbol; character; word
数理逻辑[shù lǐ luó jí, ㄕㄨˋ ㄌㄧˇ ㄌㄨㄛˊ ㄐㄧˊ, 数理逻辑 / 數理邏輯] mathematical logic; symbolic logic
标竿[biāo gān, ㄅㄧㄠ ㄍㄢ, 标竿 / 標竿] pole serving as mark or symbol; pole with a trophy hung on i
西格玛[Xī gé mǎ, ㄒㄧ ㄍㄜˊ ㄇㄚˇ, 西格玛 / 西格瑪] sigma (Greek letter Σσ); (symbol for standard deviation in statistics)
符号[fú hào, ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ, 符号 / 符號] symbol; mark; sign
表征[biǎo zhēng, ㄅㄧㄠˇ ㄓㄥ, 表征 / 表徵] symbol; indicator; representation
象征主义[xiàng zhēng zhǔ yì, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 象征主义 / 象徵主義] symbolism
象征性[xiàng zhēng xìng, ㄒㄧㄤˋ ㄓㄥ ㄒㄧㄥˋ, 象征性 / 象徵性] symbolic; emblem; token
图腾[tú téng, ㄊㄨˊ ㄊㄥˊ, 图腾 / 圖騰] totem (religious symbol)
音译[yīn yì, ㄧˋ, 音译 / 音譯] transliteration; transcription (linguistics); to transcribe phonetic symbols
字符[zì fú, ㄗˋ ㄈㄨˊ, 字符] word-symbol; character
书写符号[shū xiě fú hào, ㄕㄨ ㄒㄧㄝˇ ㄈㄨˊ ㄏㄠˋ, 书写符号 / 書寫符號] writing symbol

symbol ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
〇〇[まるまる, marumaru] (n) symbol used as a placeholder (either because a number of other words could be used in that position, or because of censorship)
シンボル操作[シンボルそうさ, shinboru sousa] (n) symbol manipulation
ステータスシンボル[, sute-tasushinboru] (n) status symbol
中点;中テン[ちゅうてん(中点);なかてん(中点);ちゅうテン(中テン);なかテン(中テン), chuuten ( chuuten ); nakaten ( chuuten ); chuu ten ( naka ten ); naka ten ( naka te] (n) (1) (ちゅうてん only) middle point; median point; (2) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation)
伏せ字;伏字(io)[ふせじ, fuseji] (n) (1) symbol used in place of a censored word (e.g. blank, circle, X, asterisk); (2) (later printed as 〓) turn (in set-type proofing); upside-down character
回路図記号[かいろずきごう, kairozukigou] (n) {comp} schematic symbol
庵点[いおりてん, ioriten] (n) part alternation mark (symbol indicating the following words are taken from a song or that the person saying the words is singing); Unicode U+303D symbol
流れ図記号[ながれずきごう, nagarezukigou] (n) {comp} flowchart symbol
着もじ[ちゃくもじ, chakumoji] (n) text message or symbol on a busy mobile phone indicating a call arrival (DoCoMo feature)
逆さ海月;逆さくらげ[さかさくらげ, sakasakurage] (n) (because the Japanese hot spring symbol looks like an upside-down jellyfish) (See 連れ込み宿,温泉マーク・2) traditional love hotel; traditional Japanese inn specially for couples
金剛[こんごう, kongou] (n) (1) vajra (indestructible substance); diamond; adamantine; (2) thunderbolt; Indra's weapon; Buddhist symbol of the indestructible truth
音声記号[おんせいきごう, onseikigou] (n) phonetic symbol
音字[おんじ, onji] (n) syllabary; phonetic symbol
音符[おんぷ, onpu] (n) (1) (See お玉杓子) musical note; note symbol; (2) phonetic symbol (inc. the kanji and kana-doubling symbols, vowel-lengthening symbol, etc.); (3) (See 意符) part of a kanji for which the role is primarily to represent the pronunciation (as opposed to the meaning); (P)
〒;郵便マーク;郵便記号[ゆうびんマーク(郵便マーク);ゆうびんきごう(〒;郵便記号), yuubin ma-ku ( yuubin ma-ku ); yuubinkigou ( (kigou) ; yuubin kigou )] (n) (abbr) (Japanese) postal symbol; post office; post; postal service; mail
シンボリズム;サンボリスム[, shinborizumu ; sanborisumu] (n) (See 象徴主義) symbolism (19th-century artistic movement)
シンボリックデバッガ[, shinborikkudebagga] (n) {comp} symbolic debugger
ダラー[, dara-] (n) {comp} dollar (symbol)
とする[, tosuru] (exp,vs-i) (1) (after the volitional form of verb) to try to ...; to be about to do ...; (2) (after the dictionary form of verb) to decide to ...; (3) to take as; to treat as; (4) to use for; (5) to suppose that (such) is the case; to assume; (6) to decide that; to think that; (7) to make into; to change into; (8) to feel (e.g. after sound symbolism or psychological experience word); to look; to feel like; (9) (with を目的) to intend; to have the intention
三種の神器[さんしゅのじんぎ, sanshunojingi] (n) (1) the Three Sacred Treasures (Mirror, Sword and Jewels); (2) the three essential status symbols (e.g. cellphone, PC, digital camera)
丸付数字;丸付き数字[まるつきすうじ, marutsukisuuji] (n) number enclosed within a circle (symbol)
光明[こうみょう(P);こうめい, koumyou (P); koumei] (n) (1) bright light; (2) hope; bright future; (3) {Buddh} light emanating from a buddha or bodhisattva, symbolizing their wisdom and compassion; (P)
化学記号[かがくきごう, kagakukigou] (n) chemical symbols (for the elements)
卍;卍字;万字[まんじ, manji] (n) (See ハーケンクロイツ) swastika (esp. a counterclockwise swastika as a Buddhist symbol); fylfot; gammadion
[いん, in] (n) (1) seal; stamp; mark; print; (2) {Buddh} mudra (symbolic hand gesture); (3) (abbr) India
印(P);標;証;証し(io)[しるし, shirushi] (n) (1) (esp. 印, 標) mark; sign; (2) (also written as 徴) symbol; emblem; (3) (esp. 印, 標) badge; crest; flag; (4) (esp. 証, 証し) evidence; proof; (5) (uk) (esp. 証, 証し) token (of gratitude, affection, etc.); (P)
印を結ぶ[いんをむすぶ, inwomusubu] (exp,v5b) to make symbolic signs (gestures) with the fingers
印契[いんげい;いんけい, ingei ; inkei] (n) mudra (symbolic hand gesture used in Buddhism)
双頭の鷲[そうとうのわし, soutounowashi] (n) double-headed eagle (symbol of heraldry)
四象[ししょう, shishou] (n) four images; four symbols; four emblems; four phenomena; four phases
摩訶毘盧遮那[まかびるしゃな, makabirushana] (n) {Buddh} Mahavairocana (Buddha who symbolizes the entirety of the phenomenological world)
毘盧遮那[びるしゃな, birushana] (n) {Buddh} Vairocana (Buddha who symbolizes the entirety of the phenomenological world)
符丁;符帳;符牒[ふちょう, fuchou] (n) (1) mark; symbol; sign; (2) code; cipher; (3) password; (4) secret jargon; argot; code; (5) secret price tag
脱字記号[だつじきごう, datsujikigou] (n) caret (symbol for omitted word)
複十字[ふくじゅうじ, fukujuuji] (n) double-crosspiece cross (symbol for tuberculosis prevention)
象る;形取る;形どる;模る[かたどる, katadoru] (v5r,vi) (1) to model on; to make in the shape of; to represent; to pattern after; to imitate; (2) to symbolise
鏡板[かがみいた, kagamiita] (n) (1) panel; scene-panel; (2) (symbolically a reflection of tree at the front of the stage) painted backdrop (panel at the back of a noh stage), on which an oak tree is painted
Japanese-English: COMDICT Dictionary
シンボル[しんぼる, shinboru] symbol (a-no)
シンボルテーブル[しんぼるてーぶる, shinborute-buru] symbol table
トラッキング記号[とらっきんぐきごう, torakkingukigou] tracking symbol
回路図記号[かいろずきごう, kairozukigou] schematic symbol
基本記号[きほんきごう, kihonkigou] basic symbol
星印[ほしじるし, hoshijirushi] "star" symbol "*", "splat"
概念記号[がいねんきごう, gainenkigou] concept symbol
流れ図記号[ながれずきごう, nagarezukigou] flowchart symbol
記号[きごう, kigou] sign, symbol (a-no)
追跡記号[ついせききごう, tsuisekikigou] tracking symbol
通貨編集用文字[つうかへんしゅうようもじ, tsuukahenshuuyoumoji] currency symbol
通貨記号[つうかきごう, tsuukakigou] currency sign, currency symbol
シンボリックデバッガ[しんぼりっくでばっが, shinborikkudebagga] symbolic debugger
ダラー[だらー, dara-] dollar (symbol)
丸付き数字[むるつきすうじ, murutsukisuuji] number enclosed within a circle (symbol)
数理論理学[すうりろんりがく, suurironrigaku] symbolic logic, mathematical logic
照準記号[しょうじゅんきごう, shoujunkigou] aiming symbol, aiming circle, aiming field
符号間干渉[ふごうかんかんしょう, fugoukankanshou] ISI, intersymbol interference
記号アドレス[きごうアドレス, kigou adoresu] symbolic address
記号型言語[きごうかたげんご, kigoukatagengo] symbolic language
記号文字[きごうもじ, kigoumoji] symbolic-character
記号論理学[きごうろんりがく, kigouronrigaku] symbolic logic, mathematical logic

symbol ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หัวสิงโตสีแดง[n. prop.] (Hūa Singtō ) EN: The lion head symbol of Singapore FR:
จมรี[n.] (jamarī) EN: the yak ; the hair of the yak ; symbol of royalty FR:
จมร[n.] (jamøn) EN: the yak ; the hair of the yak ; symbol of royalty FR:
เครื่องหมาย[n.] (khreūangmāi) EN: mark ; symbol ; sign ; punctuation ; status symbol ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp ; marker FR: marque [f] ; symbole [m] ; signe [m] ; emblème [m] ; signe de ponctuation [m] ; point [m]
เครื่องหมายอินทิกรัล[n. exp.] (khreūangmāi) EN: integral symbol FR:
คู่บ้านคู่เมือง[n.] (khūbānkhūme) EN: national treasure ; national heritage ; national prized possessions ; national icon ; symbol of the nation ; national institution ; palladium FR:
ไม้[n.] (māi) EN: Thai tone mark ; tone sign ; vowel symbol FR:
สัญลักษณ์[n.] (sanyalak) EN: symbol ; mark ; sign ; emblem ; token ; insignia ; seal ; stamp FR: symbole [m] ; marque [f] ; signe [m] ; pictogramme [m] ; emblème [m]
สัญลักษณ์คณิตศาสตร์[n. exp.] (sanyalak kh) EN: mathematical symbol FR: symbole mathématqiue [m]
สัญลักษณ์ของธาตุ[n. exp.] (sanyalak kh) EN: symbol FR: symbole chimique [m]
สัญลักษณ์ประจำชาติ[n. exp.] (sanyalak pr) EN: national symbol FR: symbole national [m[]
สัญลักษณ์ประจำชาติไทย[n. exp.] (sanyalak pr) EN: national symbol of Thailand FR: symbole national thaïlandais [m]
เศวตฉัตร[n. exp.] (sawēttachat) EN: white nine-tiered umbrella being a symbol of royalty FR:
ศิวลึงค์[X] (siwaleung) EN: Shiva lingam ; Siva lingam ; lingum ; Hindu phallic symbol of creative power FR:
วจนสัญลักษณ์[n.] (wajanasanya) EN: verbal symbol FR:
ยมก (ๆ)[X] (yamok) EN: [repeat symbol of Thai writing system represented by «ๆ »] FR: [symbole de répétition symbolisé par «ๆ »]
ยันต์[n.] (yan) EN: cabalistic writing ; magical design ; mystical insignia ; mystic symbol ; yantra FR: signe cabalistique [m]
อาบน้ำศพ[x] (āp nām sop) EN: symbolic pouring of water over the deceased's hand FR:
หันอากาศ (–ั)[n.] (han-ākāt) EN: vowel mark –ั (a) FR: symbole vocalique –ั (a)
–ั[n.] (han-ākāt) EN: vowel mark –ั (a) FR: symbole vocalique –ั (a)
การันต์ (–์)[n.] (kāran) EN: [mark placed over the final consonant of the a word in Thai language to indicate that it is mute] ; [silent consonant] FR: [symbole de consonne muette] ; [consonne silencieuse]
เขียนแทน[v. exp.] (khīen thaēn) EN: FR: représenter ; symboliser
เขียนแทนด้วย...[v. exp.] (khīen thaēn) EN: FR: représenté par ... ; symbolisé par …
เครื่องหมายจราจร[n. exp.] (khreūangmāi) EN: road sign ; traffic sign FR: signal routier [m] ; symbole routier [m]
เครื่องหมายไม้ยมก (ๆ)[n. exp.] (khreūangmāi) EN: [repetition symbol] FR:
เครื่องหมายไปยาลน้อย (ฯ)[n. exp.] (khreūangmāi) EN: FR: [symbole de troncature]
ลากข้าง (–า)[n.] (lākkhāng) EN: vowel mark –า (ā) FR: symbole vocalique -าำ (ā)
–า[symb.] (lākkhāng) EN: vowel mark –า (ā) FR: symbole vocalique -าำ (ā)
ลัทธิสัญลักษณ์นิยม[n. exp.] (latthi sany) EN: symbolism FR: symbolisme [m]
ฦ (ลึ)[n.] (leu) EN: [symbol which is not considered one of the 44 letters of the Thai alphabet] FR:
ฦๅ (ลือ)[n.] (leū ) EN: [symbol which is not considered one of the 44 letters of the Thai alphabet] FR:
ฦอ[n.] (lø) EN: [symbol which is not considered one of the 44 letters of the Thai alphabet] FR:
ไม้หันอากาศ (–ั)[n. exp.] (māi han-ākā) EN: ["a" vowel symbol] FR: [symbole de la voyelle "a"]
–ั[symb.] (māi han-ākā) EN: ["a" vowel symbol] FR: [symbole de la voyelle "a"]
ไม้มลาย (ไ-)[n.] (māimalāi) EN: vowel mark ไ- (ai) FR: symbole vocalique ไ- (ai)
ไ-[symb.] (māimalāi) EN: vowel mark ไ- (ai) FR: symbole vocalique ไ- (ai)
ไม้ม้วน (ใ-)[n.] (māimūan) EN: vowel mark ใ- (ai) FR: symbole vocalique ใ- (ai)
ใ-[symb.] (māimūan) EN: vowel mark ใ- (ai) FR: symbole vocalique ใ- (ai)
ไม้หน้า (เ,- แ-)[n.] (mainā) EN: vowel mark เ- (ē) ; vowel mark แ- (aē) FR: symbole vocalique เ- (ē) ; symbole vocalique แ- (aē)
เ-[symb.] (mainā) EN: vowel mark เ- (ē) FR: symbole vocalique เ- (ē)

symbol ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Strichcodesymbol {n}bar code symbol
Debetzeichen {n}debit symbol
Editierzeichen {n}edit symbol
Ablaufplansymbol {n}flowchart symbol
Landau-Symbol {n} [math.]Landau symbol
Warnzeichen {n}warning sign; warning symbol
Adresse {f} [comp.] | absolute Adresse | absolute Adresse; Maschinenadresse | absolute Adresse; echte Adresse | absolute (wirkliche) Adresse | alphanumerische Adresse | explizite Adresse; ausdrückliche Adresse | implizite Adresse | physische Adresse | relative Adresse | symbolische Adresse | tatsächliche Adresse | virtuelle (gedachte) Adresseaddress | specific address | actual address | effective address | absolute address | alphanumeric address | explicit address | implicit address | physical address | displacement | symbolic address | real address | virtual address
Gefahrensymbole {pl}relevant hazard symbols and warnings
Totenkopf {m} (Symbol)skull and crossbones
Statussymbol {n} | Statussymbole
Symbol {n} | Symbole
Symboldichte {f}symbol density
Symbolik {f}symbolism
Symbolkontrast {m}symbol contrast
Symbollänge {f}symbol width
Symbologie {f}; Verwendung von Symbolensymbology
Symbolstruktur {f}symbol architecture
Symbolzeichen {n}symbol character
symbolisch {adv}symbolically

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า symbol
Back to top