ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-ruthful-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น ruthful, *ruthful*,

-ruthful- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ปรานี[v.] (prānī) EN: have mercy on ; be kind to ; show compassion for ; be ruthful to ; have pity for FR: faire preuve de compassion ; avoir pitié ; être indulgent ; compatir

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -ruthful-
Back to top