ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

revolution

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *revolution*, -revolution-

revolution ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
revolution (n.) การปฏิวัติ Syn. mutiny, rebellion, revolt
revolution (n.) การเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง Syn. innovation, transformation
revolution (n.) การหมุนหนึ่งรอบ Syn. circle, rotation
revolution (n.) วัฏจักร Syn. cycle
revolution of time (n.) วัฏจักร See also: วงจร Syn. circle
revolutionary (adj.) เกี่ยวกับการปฏิวัติ Syn. rebellious, revolting, insurgent
revolutionise (vt.) ปฏิวัติ See also: ทำให้เปลี่ยนแปลงอย่างมาก Syn. transform, remodel, recast
revolutionist (n.) นักปฏิวัติ See also: ผู้ปฏิวัติ Syn. revolter
revolutionize (vt.) ปฏิวัติ See also: ทำให้เปลี่ยนแปลงอย่างมาก Syn. transform, remodel, recast
English-Thai: HOPE Dictionary
revolution(เรฟ'วะลิว'เชิน) n. การปฏิวัติ,การเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง (และมักรวดเร็ว) ,การเปลี่ยนแปลงอย่างขนานใหญ่,การหมุนรอบ,การโคจร,การพลิกแผ่นดิน,รอบ,วัฎจักร, See also: revolutionary adj.,n., Syn. revolt,cycle,rotation
revolutionise(เรฟวะลู'เชินไนซ) vt. ปฏิวัติ,ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง,หมุนรอบ, See also: revolutionizer n., Syn. effect a radical
revolutionize(เรฟวะลู'เชินไนซ) vt. ปฏิวัติ,ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างสิ้นเชิง,หมุนรอบ, See also: revolutionizer n., Syn. effect a radical
English-Thai: Nontri Dictionary
revolution(n) การปฏิวัติ,การเปลี่ยนแปลง,วัฏจักร,การหมุนเวียน
revolutionary(adj) เกี่ยวกับการปฏิวัติ,เกี่ยวกับการหมุนเวียน,เกี่ยวกับวัฏจักร
revolutionist(n) ผู้ก่อการปฏิวัติ
revolutionize(vt) หมุนเวียน,ปฏิวัติ,เปลี่ยนแปลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
revolutionการปฏิวัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
revolutionary defeatismการยอมสยบก่อนปฏิวัติ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Revolutionariesนักปฏิวัติ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การปฏิวัติ (n.) revolution See also: revolutionary Syn. การเปลี่ยนแปลง
การเปลี่ยนแปลง (n.) revolution See also: revolutionary
คณะปฏิวัติ (n.) revolutionary council See also: revolutionary committee, revolutionary group, revolutionary party
นักปฏิวัติ (n.) revolutionist
นักปฏิวัติ (n.) revolutionist
ผู้ปฏิวัติ (n.) revolutionist See also: insurgent, rebel
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your revolution is now in Communist hands.{\cHFFFFFF}Your revolution is now in Communist hands.
The revolution is betrayed.{\cHFFFFFF}The revolution is betrayed.
I leave practical matters to my husband and revolution to my son.ไม่ งานเป็นหน้าที่ของสามีฉัน และการปฏิวัติเป็นของลูกชาย
Here... the Revolution started.ที่นี่ ... การปฏิวัติที่เริ่ม
The next revolution shall begin with a few gentle phrases of Johann Sebastian Bach.การปฏิวัติต่อไปจะเริ่มต้นด้วยวลีที่อ่อนโยนไม่กี่ของโยฮันน์เซบาสเตียนบาค
Well, the regime that took over Gavel after the revolution demands financial aid supposedly for redevelopment., ได้สิ, เรื่องระบอบการปกครอง ของแกเวลภายหลังการปฏิวัติด้านเศรษฐกิจ.. , ...คิดว่าคงจะเพื่อการกลับมาพัฒนากันอีกครั้ง
Since the Revolution our lives have been so greyนับแต่การปฏิวัติ ชีวิตของเรายังมัวเทา
I offer you the perfect solution--a revolution without bloodshed... without loss of life, even without treason.การปฏิวัติครั้งนี้ จะไม่นองเลือด ไม่ทรยศชาติ
A revolution isn't a gala dinner.การปฏิวัตินั้น ไม่ใช่งานเลี้ยงฉลอง
A revolution is an uprising... a violent act... by which one class overthrows another.การปฏิวัติ คือการลุกฮือ ความรุนแรง โดยฝ่ายหนึ่ง ล้มล้างอีกฝ่าย
The Civil War and the Industrial Revolution created enormous growth in corporations.สงครามกลางเมืองและการปฏิวัติอุตสาหกรรม ทำให้บรรษัทเติบโตขึ้นมาก
But really really the first industrial revolution is flawed it is not working.แต่แท้ที่จริงแล้ว การปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งแรกผิดพลาดอย่างร้ายแรง มันใช้ไม่ได้

revolution ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
动物农场[Dòng wù nóng chǎng, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄋㄨㄥˊ ㄔㄤˇ, 动物农场 / 動物農場] Animal farm, novel and satire on communist revolution by George Orwell 喬治·奧威爾|乔治·奥威尔
资产阶级革命[zī chǎn jiē jí gé mìng, ㄗ ㄔㄢˇ ㄐㄧㄝ ㄐㄧˊ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 资产阶级革命 / 資產階級革命] bourgeois revolution (in Marx-Leninist theory, a prelude to the proletarian revolution)
日英联军[Rì Yīng lián jūn, ㄖˋ ㄌㄧㄢˊ ㄐㄩㄣ, 日英联军 / 日英聯軍] Anglo-Japanese allied army (intervention during Russian revolution and civil war 1917-1922)
文化大革命[Wén huà Dà gé mìng, ㄨㄣˊ ㄏㄨㄚˋ ㄉㄚˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 文化大革命] Cultural Revolution (1966-1976)
民主革命[mín zhǔ gé mìng, ㄇㄧㄣˊ ㄓㄨˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 民主革命] democratic revolution; bourgeois revolution (in Marx-Leninist theory, a prelude to the proletarian revolution)
黄克强[Huáng Kè jiàng, ㄏㄨㄤˊ ㄎㄜˋ ㄐㄧㄤˋ, 黄克强 / 黃克強] pseudonym of Huang Xing 黃興|黄兴, one of the heroes of the 1911 Xinhai revolution 辛亥革命
光荣革命[guāng róng gé mìng, ㄍㄨㄤ ㄖㄨㄥˊ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 光荣革命 / 光榮革命] Revolution of 1688
转速[zhuàn sù, ㄓㄨㄢˋ ㄙㄨˋ, 转速 / 轉速] angular velocity; number of revolutions per minute
光复会[guāng fù huì, ㄍㄨㄤ ㄈㄨˋ ㄏㄨㄟˋ, 光复会 / 光復會] anti-Qing revolutionary party set up in 1904 under Cai Yuanpei 蔡元培; same as 復古會|复古会
[hóng, ㄏㄨㄥˊ, 红 / 紅] bonus; popular; red; revolutionary
走资派[zǒu zī pài, ㄗㄡˇ ㄗ ㄆㄞˋ, 走资派 / 走資派] capitalist-roader; person in power taking the capitalist road, a political label often pinned on cadres by the Red Guards during the Cultural Revolution
事业[shì yè, ㄕˋ ㄧㄝˋ, 事业 / 事業] undertaking; project; activity; (charitable, political or revolutionary) cause; publicly funded institution, enterprise or foundation; career; occupation
四一二反革命政变[sì yī èr fǎn gé mìng zhèng biàn, ㄙˋ ㄧ ㄦˋ ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄓㄥˋ ㄅㄧㄢˋ, 四一二反革命政变 / 四一二反革命政變] counterrevolutionary coup of 12th April 1927, Chiang Kai-shek's coup against the communists in Shanghai
三家村[Sān jiā cūn, ㄙㄢ ㄐㄧㄚ ㄘㄨㄣ, 三家村] lit. village of three households; name of essay column in Beijing newspaper from 1961-1966, written by Deng Tuo 鄧拓|邓拓, Wu Han 吳晗|吴晗 and Liao Mosha 廖沫沙, criticized as anti-party during the Cultural Revolution
丁基[Dīng Jī, ㄉㄧㄥ ㄐㄧ, 丁基] Ding Ji (1917-1944), real name Li Baicen 李百岑, a Yanan base journalist, martyr of the revolution
知青[zhī qīng, ㄓ ㄑㄧㄥ, 知青] educated youth (sent to work in farms during cultural revolution)
驱除鞑虏[qū chú Dá lǔ, ㄑㄩ ㄔㄨˊ ㄉㄚˊ ㄌㄨˇ, 驱除鞑虏 / 驅除韃虜] expel the Manchu, revolutionary slogan from around 1900
法国大革命[Fǎ guó dà gé mìng, ㄈㄚˇ ㄍㄨㄛˊ ㄉㄚˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 法国大革命 / 法國大革命] French Revolution
改良主义[gǎi liáng zhǔ yì, ㄍㄞˇ ㄌㄧㄤˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 改良主义 / 改良主義] reformism (i.e. favoring gradual change as opposed to revolution)
吴晗[Wú Hán, ˊ ㄏㄢˊ, 吴晗 / 吳晗] Wu Han (1909-1969), historian, author of biography of Zhu Yuanzhang 朱元璋, hounded to his death together with several members of his family during the cultural revolution
圣地[shèng dì, ㄕㄥˋ ㄉㄧˋ, 圣地 / 聖地] Holy land (of a religion); sacred place; shrine; Holy city (refers to Jerusalem, Mecca etc); fig. center of historic interest (such as Yan'an 延安 for Mao's revolution)
[jiā, ㄐㄧㄚ, 家] home; family; classifier for families or businesses; refers to the philosophical schools of pre-Han China; noun suffix for specialists in some activity such as musician or revolutionary, corresponds to English -ist, -er, -ary or -ian; surname Jia
工业革命[gōng yè gé mìng, ㄍㄨㄥ ㄧㄝˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 工业革命 / 工業革命] Industrial Revolution, c. 1750-1830
十月革命[shí yuè gé mìng, ㄕˊ ㄩㄝˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 十月革命] October Revolution
公转[gōng zhuàn, ㄍㄨㄥ ㄓㄨㄢˋ, 公转 / 公轉] orbital revolution
政治委员[zhèng zhì wěi yuán, ㄓㄥˋ ㄓˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ, 政治委员 / 政治委員] political commissar (during Russian and Chinese communist revolutions)
肃反[sù fǎn, ㄙㄨˋ ㄈㄢˇ, 肃反 / 肅反] purge of counter-revolutionary elements (esp. Stalin's purges of the 1930 and Mao's purges 1955-57); abbr. for 肅清反革命份子|肃清反革命分子
肃反运动[sù fǎn yùn dòng, ㄙㄨˋ ㄈㄢˇ ㄩㄣˋ ㄉㄨㄥˋ, 肃反运动 / 肅反運動] purge of counter-revolutionary elements (esp. Stalin's purges of the 1930 and Mao's purges 1955-57); abbr. for 肅反肅清反革命份子|肃清反革命分子运动
肃清反革命分子[sù qīng fǎn gé mìng fèn zǐ, ㄙㄨˋ ㄑㄧㄥ ㄈㄢˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄈㄣˋ ㄗˇ, 肃清反革命分子 / 肅清反革命份子] purge of counter-revolutionaries (esp. Stalin's purges of the 1930 and Mao's purges 1955-57); abbr. 肅反|肃反
中国国民党革命委员会[Zhōng guó Guó mín dǎng Gé mìng Wěi yuán huì, ㄓㄨㄥ ㄍㄨㄛˊ ㄍㄨㄛˊ ㄇㄧㄣˊ ㄉㄤˇ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄨㄟˇ ㄩㄢˊ ㄏㄨㄟˋ, 中国国民党革命委员会 / 中國國民黨革命委員會] Revolutionary Committee of the Kuomintang
革命性[gé mìng xìng, ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄒㄧㄥˋ, 革命性] revolutionary
革命卫队[gé mìng wèi duì, ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄨㄟˋ ㄉㄨㄟˋ, 革命卫队 / 革命衛隊] revolutionary guard
革命军[gé mìng jūn, ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ ㄐㄩㄣ, 革命军 / 革命軍] revolutionary army
臭老九[chòu lǎo jiǔ, ㄔㄡˋ ㄌㄠˇ ㄐㄧㄡˇ, 臭老九] stinking intellectual (contemptuous term for educated people during the Cultural Revolution)
风暴[fēng bào, ㄈㄥ ㄅㄠˋ, 风暴 / 風暴] storm; violent commotion; fig. crisis (e.g. revolution, uprising, financial crisis etc)
一九四九年[yī jiǔ sì jiǔ nián, ㄧ ㄐㄧㄡˇ ㄙˋ ㄐㄧㄡˇ ㄋㄧㄢˊ, 一九四九年] the year 1949 (Communist revolution)
团结就是力量[tuán jié jiù shì lì liang, ㄊㄨㄢˊ ㄐㄧㄝˊ ㄐㄧㄡˋ ㄕˋ ㄌㄧˋ ㄌㄧㄤ˙, 团结就是力量 / 團結就是力量] Unity is strength (revolutionary slogan and popular song of 1943)
二次革命[èr cì gé mìng, ㄦˋ ㄘˋ ㄍㄜˊ ㄇㄧㄥˋ, 二次革命] second revolution; campaign from 1913 of the provisional revolutionary government (under Sun Yat-sen and the Guomindang) against Yuan Shikai 袁世凱|袁世凯 and the Northern Warlords

revolution ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アメリカ独立戦争[アメリカどくりつせんそう, amerika dokuritsusensou] (n) American War of Independence; American Revolution
イラン革命[イランかくめい, iran kakumei] (n) Iranian Revolution
インフォメーションレボリューション[, infome-shonreboryu-shon] (n) information revolution
エネルギー革命[エネルギーかくめい, enerugi-kakumei] (n) energy revolution
オレンジ革命[オレンジかくめい, orenji kakumei] (n) Orange Revolution (Ukraine, 2004-2005)
キューバ革命[キューバかくめい, kyu-ba kakumei] (n) Cuban Revolution
グリーンレボリューション[, guri-nreboryu-shon] (n) green revolution
コペルニクス的転回[コペルニクスてきてんかい, koperunikusu tekitenkai] (n) Copernican revolution
フランス革命[フランスかくめい, furansu kakumei] (n) French Revolution
ブルジョア革命[ブルジョアかくめい, burujoa kakumei] (n) bourgeois revolution
プロレタリア革命[プロレタリアかくめい, puroretaria kakumei] (n) proletarian revolution
三月革命[さんがつかくめい, sangatsukakumei] (n) (1) March Revolution (Austria and Germany, 1848); (2) (See 二月革命) February Revolution (Russia, 1917)
二七年テーゼ;27年テーゼ[にじゅうしちねんテーゼ, nijuushichinen te-ze] (n) 1927 Theses; Comintern policy documents regarding capitalism, imperialism, and a possible revolution in Japan
公転[こうてん, kouten] (n,vs) revolution (of heavens)
回転軸[かいてんじく, kaitenjiku] (n) axis of revolution
易姓革命[えきせいかくめい, ekiseikakumei] (n) revolution (change of dynasty) decreed by Heaven when the incumbent emperor is found lacking in moral virtue (old Chinese political thought)
無血革命[むけつかくめい, muketsukakumei] (n) bloodless revolution
甲午農民戦争[こうごのうみんせんそう, kougonouminsensou] (n) Donghak Peasant Revolution
科学革命[かがくかくめい, kagakukakumei] (n) scientific revolution
アラブの春[アラブのはる, arabu noharu] (exp,n) Arab Spring (revolutionary wave in the Arab world, 2010-2011)
反動革命[はんどうかくめい, handoukakumei] (n) counterrevolution
反革命[はんかくめい, hankakumei] (n) counterrevolution
回帰[かいき, kaiki] (n,vs) return (to); revolution; recurrence; recursion; comeback; revival; (P)
回旋[かいせん, kaisen] (n,vs,adj-no) rotation; revolution; convolution
変革[へんかく, henkaku] (n,vs) (1) change; reform; revolution; upheaval; (2) Reformation; (P)
大変革[だいへんかく, daihenkaku] (n) revolution; cataclysm; drastic change
政変[せいへん, seihen] (n) political disturbance; political change; coup d'état; coup; revolution; overthrowing of a government (e.g. Jasmine Revolution); (P)
旋回(P);旋廻[せんかい, senkai] (n,vs) revolution; rotation; turning; swiveling; circling; (P)
旋転[せんてん, senten] (n,vs) revolution; gyration; whirling; rotation
独立戦争[どくりつせんそう, dokuritsusensou] (n) American Revolutionary War; War of Independence
白衛軍[はくえいぐん, hakueigun] (n) White Army (any of the armies that opposed the Bolsheviks during the Russian Revolution)
白軍[はくぐん, hakugun] (n) (See 白衛軍) White Army (any of the armies that opposed the Bolsheviks during the Russian Revolution)
維新[いしん, ishin] (n) restoration (e.g. Meiji); reformation; revolution; (P)
革命[かくめい, kakumei] (n,adj-no) (1) revolution; (2) (See 三革・2,辛酉) 58th year of the sexagenary cycle (in onmyou-dou); (P)
革命児[かくめいじ, kakumeiji] (n) man of revolutionary temperament
Japanese-English: COMDICT Dictionary
情報革命[じょうほうかくめい, jouhoukakumei] information revolution
技術革命[ぎじゅつかくめい, gijutsukakumei] technology revolution
回帰[かいき, kaiki] revolution, recurrence, regression
革命的[かくめいてき, kakumeiteki] revolutionary (e.g. technology)

revolution ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แกนหมุน[n. exp.] (kaēn mun) EN: axis of rotation ; axis of revolution FR: axe de rotation [m]
การโคจร[n.] (kān khōjøn) EN: FR: orbite [f] ; révolution [f]
การหมุนรอบ[n. exp.] (kān mun røp) EN: revolution FR: révolution [f]
การปฏิวัติ[n.] (kān patiwat) EN: revolt ; revolution ; mutiny ; rebellion FR: révolte [f] ; révolution [f] ; insurrection [f] ; soulèvement [m] ; émeute [f]
การปฏิวัติฝรั่งเศส[n. prop.] (Kān Patiwat) EN: FR: Révolution française [f]
การปฏิวัติคาร์เนชั่น[n. prop.] (Kān Patiwat) EN: Carnation Revolution FR: révolution des œillets [f]
การปฏิวัติเขียว ; การปฏิวัติสีเขียว[n. prop.] (Kān Patiwat) EN: Green Revolution FR: Révolution verte [f]
การปฏิวัติกระฎุมพี[n. exp.] (kān patiwat) EN: bourgeois revolution FR: révolution bourgeoise [f]
การปฏิวัติพลังงาน[n. exp.] (kān patiwat) EN: Energy [R]evolution ; Energy Revolution FR:
การปฏิวัติสยาม พ.ศ. 2475 (๒๔๗๕)[n. prop.] (Kān Patiwat) EN: Siamese Revolution of 1932 ; Siamese Coup d'état of 1932 ; 1932 Revolution in Siam FR: coup d'État de 1932 [m]
การปฏิวัติทางพันธุกรรม[n. exp.] (kān patiwat) EN: genetic revolution FR:
การปฏิวัติทางภูมิปัญญา[n. prop.] (kān patiwat) EN: Intellectual Revolution FR:
การปฏิวัติทางอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān patiwat) EN: Industrial Revolution FR: révolution industrielle [f]
การปฏิวัติทางวัฒนธรรม[n. exp.] (Kān Patiwat) EN: Cultural Revolution FR: révolution culturelle [f] ; Révolution culturelle [f]
การปฏิวัติทางวิทยาศาสตร์[n. exp.] (kān patiwat) EN: Scientific Revolution FR:
การปฏิวัติเทคโนโลยี[n. exp.] (kān patiwat) EN: Technological Revolution FR: révolution technologique [f]
การปฏิวัติอุตสาหกรรม[n. exp.] (kān patiwat) EN: Industrial Revolution FR: révolution industrielle [f]
การปฏิวัติวัฒนธรรม[n. prop.] (Kān Patiwat) EN: Cultural Revolution FR: révolution culturelle [f] ; Révolution culturelle [f]
การเปลี่ยนแปลง[n.] (kān plīenpl) EN: change ; transformation ; alteration ; revolution FR: changement [m] ; transformation [f] ; modification [f] ; altération [f] ; évolution [f] ; variation [f] ; mutation [f]
หมุดคณะราษฎร[n. prop.] (Mut Khana R) EN: 1932 Revolution Plaque FR: plaque commémorative de la révolution de 1932 [f]
ปฏิวัติ[n.] (patiwat) EN: revolution ; coup FR: révolte [f] ; révolution [f] ; coup d'État [m] ; putsch [m]
ปฏิวัติ[v.] (patiwat) EN: revolt ; overthrow ; stage a revolution ; drastically reform FR: se révolter ; renverser le pouvoir ; révolutionner
ปฏิวัติการศึกษา[n. exp.] (patiwat kān) EN: educational revolution ; revolution in education FR:
ปฏิวัติอุตสาหกรรม[n. exp.] (patiwat uts) EN: industrial revolution FR: révolution industrielle [f]
ผิวของการหมุนรอบ[n. exp.] (phiu khøng ) EN: surface of revolution FR: surface de révolution [f]
พลิกแผ่นดิน[v. exp.] (phlik phaen) EN: effect a revolution ; overturn a government ; overthrow a government FR: renverser un régime
ผู้ก่อการ[n. exp.] (phū køkān) EN: promoter of the revolution of B.E. 2475 ; revolutionary FR:
เปลี่ยนแปลงการปกครอง[v. exp.] (plīenplaēng) EN: change of government ; change of regime ; coup d'état ; revolution FR: changer de régime [m]
รอบ[n.] (røp) EN: cycle ; round ; circuit ; turn ; lap ; revolution ; anniversary ; show FR: circuit [m] ; cycle [m] ; tournée [f] ; révolution [f] ; tour [m] ; séance [f]
ทรงตันการหมุนรอบ[n. exp.] (songtan kān) EN: solid of revolution FR: solide de révolution [m]
วงโคจร[n. exp.] (wong khōjøn) EN: orbit ; revolution FR: orbite [f]
กบฏ[n.] (kabot) EN: rebel ; insurgent ; revolutionary FR: rebelle [m] ; insurgé [m]
ลักษณะปฏิวัติ[n. exp.] (laksana pat) EN: revolutionary nature FR:
นักปฏิวัติ[n. exp.] (nak patiwat) EN: revolutionary ; revolutionist FR: révolutionnaire [m]
ปฏิวัติ[adj.] (patiwat) EN: revolutionary FR: révolutionnaire
พรรคประชาชนปฏิวัติลาว[org.] (Phak Prachā) EN: Lao People's Revolutionary Party (LPRP) FR:
ผู้ก่อการจลาจล[n. exp.] (phū kø kānj) EN: rioter ; rebel ; revolutionary FR:

revolution ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Kulturrevolution {f}cultural revolution
Agrarrevolution {f}green revolution
Drehzahl {f}number of revolutions; number of revs
Revolutionär {m}revolutionist
Tourenzähler {m}revolution counter
revolutionär {adj}revolutionary
revolutionär {adv}in a revolutionary way
Tourenzahl {f}number of revolutions

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า revolution
Back to top