ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

remodel

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *remodel*, -remodel-

remodel ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
remodel (vt.) สร้างใหม่ See also: ปรับเปลี่ยนใหม่ Syn. remodel, refurnish, readjust
remodeled (adj.) ซึ่งจัดเตรียมใหม่ Syn. repaired
remodeling (n.) การเปลี่ยนแปลงแก้ไข See also: การแก้ไข, การปรับเปลี่ยน, การดัดแปลง Syn. modification, revision
remodeling (n.) การสร้างใหม่ Syn. rebuilding, reorganization
English-Thai: Nontri Dictionary
remodel(vt) สร้างใหม่,ปรับปรุง,เปลี่ยนแปลง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
remodelการปรับรูปแบบ, การดัดแปลงตัวแบบ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Remodeling for other useการปรับรูปแบบเพื่อใช้งานอย่างอื่น [TU Subject Heading]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"if you need something to do, why not oversee the remodel of our new ski chalet?"ถ้ามีอะไรอยากทำ ก็ไปกระท่อมสกีอันใหม่ของเราสิ
And we'd like to personally offer you a finder's fee if we can move the remodel along.เราจะให้ค่าป่วยการกับคุณ หากเร่งปรับปรุงห้องให้เร็งขึ้น
I started the remodel a few weeks ago.ฉันเริ่มปรับเปลี่ยนห้อง เมื่อสองสามอาทิตย์ก่อน
I didn't remodel it.แม่ไม่ได้เปลี่ยนห้องน้ำใหม่
You get a chance to look over my remodel ideas, J.P.?เธอมีโอกาสได้เห็น ไอเดียรูปแบบใหม่ของฉัน, J.P.
I had to pretend to my dad like I had been there the whole entire time, and meanwhile my aunt was remodeling her house, so when I went to go find the bathroom, I walked into a closet.และก่อนหน้านั้นอาฉันจัดบ้านใหม่ ตอนฉันเข้าห้องน้ำ มันดันกลายเป็นห้องเสื้อผ้า - ไม่มีทาง
They've been remodeling for weeks.แถมแต่งบ้านเป็นอาทิตย์
Tripp checked it out. It's being remodeled.มันกำลังปรับปรุงใหม่อยู่ คนงานเดินกันเต็มไปหมด
Finish the remodeling, spend some time with Tracy.ไปซิ นายกำลังสร้างครอบครัว ใช้เวลากับเทรซี่ซิ
Well, I think they remodeled our forest. I like it. Stylish, yet functional.อืม ฉันว่าพวกเขาเปลี่ยนป่าของเรา ฉันชอบนะ มีสไตล์ดี
Just some remodeling and shit, you know, for the baby.เเค่การสร้างต่อเติมบางอย่างและของเก่า คุณก็รู้ สำหรับหลาน
I told the district planner's office about the remodelling.ผมบอกถึงออฟฟิศที่ใช้ในการวางแผน เกี่ยวกับการปรับเปลี่ยนใหม่

remodel ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
改装[gǎi zhuāng, ㄍㄞˇ ㄓㄨㄤ, 改装 / 改裝] remodel

remodel ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
新装[しんそう, shinsou] (n,vs) redecoration; remodelling; remodeling; refurbishment; (P)

remodel ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดัดแปลง[v.] (datplaēng) EN: modify ; alter ; adapt ; adjust ; change ; refit ; remodel ; make alterations FR: modifier ; adapter ; altérer ; customiser (anglic.)

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า remodel
Back to top