ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*restlessly*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น restlessly, -restlessly-

*restlessly* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
restlessly (adv.) อย่างกระสับกระส่าย Syn. nervously, uncomfortably
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มือบอน (v.) pick up things restlessly Syn. มืออยู่ไม่สุข
มืออยู่ไม่สุข (v.) pick up things restlessly
ยุ่งยิ่ง (adv.) restlessly See also: fidgety Syn. หวัด, ยุ่ง
หยุกหยิก (adv.) restlessly See also: fidgety Syn. หวัด, ยุ่ง, ยุ่งยิ่ง
หวัด (adv.) restlessly See also: fidgety Syn. ยุ่ง, ยุ่งยิ่ง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
She love me restlessly She love me foreverเธอรักฉันไม่หยุดหย่อน เธอรักฉันตลอดไป

*restlessly* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
きょろきょろ(P);きょときょと[, kyorokyoro (P); kyotokyoto] (adv,n,vs) (on-mim) look around restlessly; (P)
ちょこまか[, chokomaka] (vs,adv-to) (See ちょこちょこ) restlessly; in continuous motion
もじもじ;モジモジ[, mojimoji ; mojimoji] (adv,vs) (on-mim) bashfully; hesitantly; fidgety; restlessly; squirming; wriggling; haltingly
もぞもぞ;もそもそ[, mozomozo ; mosomoso] (vs,adv,adv-to) (on-mim) creeping about; stirring restlessly; squirming

*restlessly* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดุกดิก[v.] (dukdik) EN: move ; fidget ; squirm ; fiddle ; wiggle ; move about restlessly FR: frétiller ; remuer
มือบอน[v.] (meūbøn) EN: pick up things restlessly FR: grappiller
มืออยู่ไม่สุข[v. exp.] (meū yūmaisu) EN: pick up things restlessly FR:
พล่าน[adv.] (phlān) EN: excitedly ; turbulently ; wildly ; restlessly ; restively ; agitatedly ; in confusion ; in disorder FR:
ยุ่งยิ่ง[adv.] (yungying) EN: restlessly ; in a mess ; in disorder ; in a state of confusion FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *restlessly*
Back to top