ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nervously

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nervously*, -nervously-

nervously ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nervously (adv.) อย่างประหม่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
/So jealous they /don't know what to do. They just start nervously doing the hokey-pokey.พวกเธอก็เลยเงอะงะ เต้นโชกี้ โบกี้
He might ramble a lot, he might nervously strum his guitar,เค้าอาจจะพูดเรื่อยเปื่อย อาจจะเล่นกีตาร์ห่วยสุดๆ แต่ เอ่อ ถ้าเป็นเรื่องที่ต้องใช้คำแนะนำแบบพ่อ-ลูกแล้ว
Oh, I'm sure Figgins will just mumble something nervously and then pretend to take a phone call.ฉันแน่ใจว่า เขาคงได้แค่อ้ำอึ้ง
[ chuckles nervously ] You really think Michael's gonna go for that?แกคิดว่าไมเคิลจะทำงั้น?
Then why do you keep nervously looking at the door?แล้วทำไมคุณถึงกังวลมองไปที่ประตู
Beautiful day, isn't it? ( chuckles nervously )วันนี้เป็นวันที่สดใส ว่ามั๊ย
Your cartoons are monuments to joylessness, nervously assembled jokes based on nothing from your life or anyone's life!การ์ตูนคุณแข็งทื่อ ไร้ความสนุกสนาน มีแต่มุขชวนหงุดหงิด ที่ไม่ได้มาจากชีวิตคุณ หรือชีวิตใคร
(Nervously) I was er... thinking about maybe setting up some kind of trust fund for my kids' educations.(หงุดหงิด) ผมเอ้อ ... อาจจะคิดเกี่ยวกับการตั้งค่าชนิดของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพบางอย่างสำหรับการศึกษาเด็กของฉัน '
(EXCLAIMING NERVOUSLY)(EXCLAIMING หงุดหงิด)
Now, I wanted to ask you, you know, if, you know, it's like a month away, but... (MIKE LAUGHS NERVOUSLY)ใช่ คือฉันอยากจะถามเธอหน่อย เธอ, เอ่อ เธอ, ยังมีเวลาอีกเป็นเดือน แต่...
(chuckles nervously) Anyway, I hear Carlos is looking for a new Director of Marketing.ฉันได้ยินมาว่าคาร์ลอส กำลังหา ผู้จัดการฝ่ายการตลาดคนใหม่อยู่
(chuckles nervously) i was not expecting this.(หัวเราเบาๆอย่างประหม่า) คงไม่ได้เป็นอย่างที่หวังไว้ล่ะสิ

nervously ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
恐々;怖々;恐恐;怖怖[こわごわ, kowagowa] (adv,adv-to) fearfully; timidly; cautiously; nervously
おっかなびっくり[, okkanabikkuri] (adv) (See おっかない・1) fearfully; nervously; timidly; gingerly
怖ず怖ず[おずおず, ozuozu] (adv-to) (uk) timidly; nervously; with nervous diffidence; trembling with fear

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nervously
Back to top