ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

publication

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *publication*, -publication-

publication ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
publication (n.) สิ่งตีพิมพ์
publication (n.) ธุรกิจการพิมพ์
English-Thai: HOPE Dictionary
publication(พับละเค'เชิน) n. การประกาศ,การแถลง,การโฆษณา,การพิมพ์โฆษณา,หนังสือพิมพ์,สิ่งตีพิมพ์, Syn. printing,publicity
English-Thai: Nontri Dictionary
publication(n) การโฆษณา,การประกาศ,การพิมพ์หนังสือจำหน่าย,สิ่งพิมพ์
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
publication๑. การประกาศโฆษณา๒. สิ่งพิมพ์เผยแพร่ [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Publicationสิ่งพิมพ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การรายงานข่าว (n.) publication See also: giving information, news publishing, announcement Syn. การแจ้งข่าว, การแพร่ข่าว, การลงข่าว, การออกข่าว
การลงข่าว (n.) publication See also: giving information, news publishing, announcement Syn. การแจ้งข่าว, การแพร่ข่าว, การรายงานข่าว, การออกข่าว
การออกข่าว (n.) publication See also: giving information, news publishing, announcement Syn. การแจ้งข่าว, การแพร่ข่าว, การลงข่าว, การรายงานข่าว
การแจ้งข่าว (n.) publication See also: giving information, news publishing, announcement Syn. การแพร่ข่าว, การลงข่าว, การรายงานข่าว, การออกข่าว
การแถลงข่าว (n.) publication See also: giving information, news publishing, announcement Syn. การแจ้งข่าว, การแพร่ข่าว, การลงข่าว, การรายงานข่าว, การออกข่าว
การแพร่ข่าว (n.) publication See also: giving information, news publishing, announcement Syn. การแจ้งข่าว, การลงข่าว, การรายงานข่าว, การออกข่าว
สิ่งพิมพ์เผยแพร่ (n.) publication
กองบรรณาธิการ (n.) publication department See also: editorial department
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
We've already sold the film rights to his new book... as well as publication rights in eighteen languages...เรากำลังขายลิขสิทธิ์หนังสือเล่มใหม่ของเขา ให้กับบริษัทภาพยนตร์ อีกทั้งลิขสิทธิ์ในการแปลอีกสิบแปดภาษา
We've delayed publication as long as we can.เราตีพิมพ์ล่าช้ากว่ากำหนดมานานมากแล้ว
We are on the cover of every publication from People...รูปเราอยู่บนปกหนังสือ People...
A reporter for the monthly publication "Chirashi"แหม! เป็นถึงผู้สื่อข่าวของหนังสือ "ชิราชิ" เชียวนะ
This is a publication for collectors.เป็นฉบับพิเศษต้องสะสมน่ะ
Sorry. I don't control every publication in New York.ขอโทษด้วย ฉันไม่สามารถควบคุม ทุกสื่อของนิวยอร์คได้
A senior who took the diplomat exam as well. He came on Publication Day too.และนักการทูตอาวุโส ถูกสอบสวนในวันเดียวกัน
Suffice it to say that I apologize in advance if any of your meetings today are negatively affected by the publication of my intimate musings.แม่คะ คือหนูขอโทษล่วงหน้าเลยแล้วกัน ถ้างานของแม่จะส่งผลกระทบ จากเรื่องของหนู
"since the publication of my first book,"ตั้งแต่หนังสือเล่มแรกของผมตีพิมพ์
You are charged with insurrection against the crown for publication of this document advocating American rebellion.คุณถูกจับในข้อหาก่อการกบฎต่อต้านกษัตริย์ จากคำประกาศของเอกสารโษณาฉบับนี้ ชวนเชื่อว่าเป็นการก่อการจลาจลอเมริกัน
After the publication of the Principiaหลังจากการประกาศของริน
Now, between the publication of the first edition of Hitler's War in 1977, and the second edition in 1991,ตอนนี้อยู่ระหว่างการประกาศ ฉบับแรกของสงครามของฮิต เลอร์ในปี 1977 และรุ่นที่สองในปี 1991

publication ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
新闻出版总署[xīn wén chū bǎn zǒng shǔ, ㄒㄧㄣ ㄨㄣˊ ㄔㄨ ㄅㄢˇ ㄗㄨㄥˇ ㄕㄨˇ, 新闻出版总署 / 新聞出版總署] Press and publication administration; PRC state censorship organization
撰文[zhuàn wén, ㄓㄨㄢˋ ㄨㄣˊ, 撰文] article (in publication)
双月刊[shuāng yuè kān, ㄕㄨㄤ ㄩㄝˋ ㄎㄢ, 双月刊 / 雙月刊] bimonthly publication
日刊[rì kān, ㄖˋ ㄎㄢ, 日刊] daily (publication)
内参[nèi cān, ㄋㄟˋ ㄘㄢ, 内参 / 內參] internal reference (within the same publication)
出笼[chū lóng, ㄔㄨ ㄌㄨㄥˊ, 出笼 / 出籠] just out of the steamer basket 蒸籠|蒸笼; to appear (of products, publications, sometimes derog., "lots of shoddy material is appearing nowadays")
处女作[chǔ nǚ zuò, ㄔㄨˇ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ, 处女作 / 處女作] first publication; maiden work
季度[jì dù, ㄐㄧˋ ㄉㄨˋ, 季度] period of three month; quarter, used for financial matters, school, publications etc
出版物[chū bǎn wù, ㄔㄨ ㄅㄢˇ ˋ, 出版物] publications
刊物[kān wù, ㄎㄢ ˋ, 刊物] publication
成书[chéng shū, ㄔㄥˊ ㄕㄨ, 成书 / 成書] publication; a book's first appearance
季刊[jì kān, ㄐㄧˋ ㄎㄢ, 季刊] quarterly publication
科学编辑[kē xué biān jí, ㄎㄜ ㄒㄩㄝˊ ㄅㄧㄢ ㄐㄧˊ, 科学编辑 / 科學編輯] science editor (of a publication)
续编[xù biān, ㄒㄩˋ ㄅㄧㄢ, 续编 / 續編] sequel; continuation (of a serial publication)
周刊[zhōu kān, ㄓㄡ ㄎㄢ, 周刊 / 週刊] weekly publication; weekly

publication ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ムック[, mukku] (n) (from "magazine" and "book") thick illustrated publication on a single topic printed to look like a magazine (wasei
同人誌[どうじんし, doujinshi] (n) (1) magazine published by fans; fanzine; (2) publication aimed at a particular hobby group; (3) publication sold directly, and not via commercial publishers
奥付;奥附;奥付け(io)[おくづけ, okuduke] (n) colophon; publication data; production notes; printer's mark; publisher's emblem
奥書;奥書き(io)[おくがき, okugaki] (n) postscript (to a book); verification; publication (in a book)
廃刊[はいかん, haikan] (n,vs) ceasing to publish; discontinuance of publication
掲載[けいさい, keisai] (n) (1) publication (e.g. article in paper); appearance; insertion; (vs) (2) to insert (e.g. an article); to run (e.g. in a newspaper); to carry (e.g. an article); (P)
研究発表[けんきゅうはっぴょう, kenkyuuhappyou] (n) research publication; scholarly publication
終刊[しゅうかん, shuukan] (n,vs) cessation of publication
結果発表[けっかはっぴょう, kekkahappyou] (n) publication of results; announcement of results
記念出版[きねんしゅっぱん, kinenshuppan] (n) commemorative publication
記念誌[きねんし, kinenshi] (n) commemorative publication
バックナンバー[, bakkunanba-] (n) back issue (of a publication); back-number
事前検閲[じぜんけんえつ, jizenken'etsu] (n) prepublication censorship
出版目録[しゅっぱんもくろく, shuppanmokuroku] (n) catalog of publications; catalogue of publications
刊行物[かんこうぶつ, kankoubutsu] (n) publication; periodical
合板[ごうはん(P);ごうばん(P), gouhan (P); gouban (P)] (n) veneer board; plywood; joint publication; (P)
週刊誌[しゅうかんし, shuukanshi] (n) (See 週刊雑誌) weekly publication; weekly magazine; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
出版物[しゅっぱんぶつ, shuppanbutsu] publication
単行出版物[たんこうしゅっぱんぶつ, tankoushuppanbutsu] monographic publication
逐次刊行物[ちくじかんこうぶつ, chikujikankoubutsu] serial publication
Japanese-Thai: Saikam Dictionary
出版[しゅっぱん, shuppan] Thai: การตีพิมพ์ English: publication (vs)

publication ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บรรณาธิการ[n.] (bannāthikān) EN: editor FR: éditeur [m] ; directeur de publication [m] ; rédacteur en chef [m]
บรรณาธิการิณี[n.] (bannāthikār) EN: editress ; woman editor FR: directrice de publication [f] ; rédactrice en chef [f] ; éditrice [f]
การจัดพิมพ์[n.] (kān jatphim) EN: FR: publication [f]
การออกหนังสือ[n. exp.] (kān øk nang) EN: FR: publication d'un livre [f]
การแพร่ข่าว[n. exp.] (kān phraē k) EN: publication FR:
การแถลง[n.] (kān thalaēn) EN: stating ; announcement ; declaration ; proclamation ; annunciation ; noticing ; clarification ; publication FR: déclaration [f]
การแถลงข่าว[n.] (kān thalaēn) EN: press conference ; news conference ; publication ; giving information ; news publishing ; announcement FR: conférence de presse [f]
การตีพิมพ์[n. exp.] (kān tīphim) EN: FR: publication [f]
กองบรรณาธิการ[n. exp.] (køng bannāt) EN: publication department ; editorial department ; editorial staff ; editorial team FR: équipe éditoriale [f]
นิตยสาร[n.] (nittayasān) EN: magazine ; journal ; periodical FR: magazine [m] ; revue [f] ; périodique [m] ; publication [f]
นิตยสารรายเดือน[n. exp.] (nittayasān ) EN: monthly journal FR: mensuel [m] ; publication mensuelle [f]
ปีที่พิมพ์[n. exp.] (pī thi phim) EN: year of publication ; date of printing FR: année d'édition [f]
สิ่งพิมพ์[n.] (singphim) EN: publication ; printed matter FR: publication [f]
สิ่งพิมพ์ลามก[n. exp.] (singphim lā) EN: obscene publication FR: publication obscène [f]
สิ่งพิมพ์เผยแพร่[n. exp.] (singphim ph) EN: publication FR:
สิ่งพิมพ์ของรัฐบาล[n. exp.] (singphim kh) EN: government publications FR:

publication ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akademieschrift {f}academic publication
Vorabdruck {m}advance publication
Erscheinungsweise {f} | Erscheinungsweise: monatlichpublication dates; publication frequency; frequency | appearing monthly
Neuveröffentlichung {f}recent publication
Neuerscheinung {f}new publication; new release
Veröffentlichungsgebühr {f}publication fee
Fachpresse {f}specialist publications

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า publication
Back to top