ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

devout

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *devout*, -devout-

devout ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
devout (adj.) จริงใจ
devout (adj.) ซึ่งมีใจศรัทธา Syn. devotional, worshiping, orthodox Ops. irreligious
devoutly (adv.) อย่างมีใจศรัทธา See also: อย่างจริงใจ
English-Thai: HOPE Dictionary
devout(ดิเวาทฺ') adj. มีใจศรัทธา,เคร่งศาสนา,ใจจริง,ซื่อสัตย์., See also: devoutness n., Syn. pious
English-Thai: Nontri Dictionary
devout(adj) ใจบุญ,มีศรัทธา,ธรรมะธรรมโม
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
You can't ask a devout people to disregard a precious teaching.คุณจะห้ามไม่ให้ผู้ศรัทธาทำเป็นลืม คำสอนที่มีคุณค่ามาแต่นานนมได้หรอก
I wonder what temptations Edo harbors... enticing devout Ninja... to abandon their trade... so easily.ฉันสงสัยว่า อะไร คือ อบายมุข ที่ เอโดะมี... ไว้ล่อลวง พวกนินจา... เพื่อ ทำลาย สิ่งแลกเปลี่ยน...
He's a devout man. He actually prayed for this.เขาเป็นคนเคร่งศาสนา เขาขอพรไว้แบบนี้
He's a devout man.เขาเป็นคนที่มีศรัทธา
No, really, most of us aren't devout here, and I respect your religion.ไม่ จริงๆ แล้ว พวกเราทั้งหมดที่นี้ ไม่ได้มีใจศรัทธา และฉันเคารพในศาสนา ของคุณ
I'm a devout Christian, and you guys are feeding into this poor boy's delusions.ฉันคือชาวคริสเตียนผู้มีจิตศรัทธาและพวกเธอ กำลังหลงภาพมายาของเด็กชายผู้น่าสังเวช
Well, I'm so sorry you can't be in your own church on this devout day.ที่คุณไม่ได้อยู่ในโบสถ์ของคุณในวันสำคัญวันนี้
Ah, but Iris here, uh, she just devoured a pile of meat, and she's a devout vegetarian, and you won't drink a little wine.แต่ไอริสคนนี้ เธอเพิ่งจะกินเนื้อ ทั้งๆที่เธอเป็นมังสวิรัต
The most devout servants of the Order.เราเรียกพวกเขาว่า"พี่น้อง" เป็นคนรับใช้ที่เคร่งศาสนาของลักธิ
My husband and I were very devout at one time.ฉันกับสามี เคยเคร่งศาสนากันมาก
So you were administering to the needs of these devout prostitutes?งั้นแสดงว่าท่านไปตามความต้องการ ทางศาสนาของพวกโสเภณีงั้นสิ
Oh, well, everybody who knows her says she's the most devout Christian they've ever met.คือว่า ใครๆ ที่รู้จักเธอก็จะบอกว่า เธอเป็นคริสเตียนที่เคร่งที่สุดเท่าที่เคยเจอ

devout ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
敬虔[jìng qián, ㄐㄧㄥˋ ㄑㄧㄢˊ, 敬虔] devout
[qián, ㄑㄧㄢˊ, 虔] devout
谦诚[qiān chéng, ㄑㄧㄢ ㄔㄥˊ, 谦诚 / 謙誠] devout; sincere
一秉虔诚[yī bǐng qián chéng, ㄧ ㄅㄧㄥˇ ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, 一秉虔诚 / 一秉虔誠] earnestly and sincerely (成语 saw); devoutly
虔诚[qián chéng, ㄑㄧㄢˊ ㄔㄥˊ, 虔诚 / 虔誠] pious; devout; sincere

devout ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
信仰深い[しんこうぶかい, shinkoubukai] (n) devout
信心深い[しんじんぶかい, shinjinbukai] (adj-i) deeply religious; devout; godly; faithful
優婆塞[うばそく, ubasoku] (n) {Buddh} upasaka (devout male lay follower of Buddhism)
優婆夷[うばい, ubai] (n) {Buddh} upasika (devout female lay follower of Buddhism)
念仏三昧[ねんぶつざんまい, nenbutsuzanmai] (n) being deep in (Buddhist) prayer; praying devoutly to Amida Buddha
敬虔[けいけん, keiken] (adj-na,n) pious; devout; modest
篤信[とくしん, tokushin] (adj-na,n) devoutness; devotion

devout ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
พระเคร่ง[n. exp.] (phra khreng) EN: devout monk FR:
ธรรมิก[adj.] (thammik) EN: righteous ; virtuous ; devout ; pious ; saintly FR:
ธรรมิก-[pref.] (thammikka-) EN: righteous ; virtuous ; devout ; pious ; saintly FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า devout
Back to top