ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

eventness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *eventness*, -eventness-

eventness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
eventness (n.) ความเท่าเทียมกัน See also: ความเสมอภาค Syn. equivalence, equality

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า eventness
Back to top