ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-parity-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น parity, *parity*,

-parity- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
对等[duì děng, ㄉㄨㄟˋ ㄉㄥˇ, 对等 / 對等] equal status; equal treatment; parity (under the law); equity; reciprocity
民族主义[mín zú zhǔ yì, ㄇㄧㄣˊ ㄗㄨˊ ㄓㄨˇ ㄧˋ, 民族主义 / 民族主義] nationalism; national self-determination; principle of nationalism, the first of Dr Sun Yat-sen's 孫中山|孙中山 Three principles of the people 三民主義|三民主义 (at the time, meaning parity between China and the great powers); racism

-parity- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
パリティ;パリティー[, paritei ; paritei-] (n) {comp} parity
パリティーチェック[, paritei-chiekku] (n) parity check
パリティチェック[, pariteichiekku] (n) parity check
パリティビット[, pariteibitto] (n) {comp} parity bit
パリティ変換[パリティへんかん, paritei henkan] (n) parity transformation (physics)
パリティ指数[パリティしすう, paritei shisuu] (n) parity index
パリティ検査[パリティけんさ, paritei kensa] (n) {comp} parity check
パリティ計算[パリティけいさん, paritei keisan] (n) parity account
ビットパリティ[, bittoparitei] (n) {comp} bit parity
偶数パリティ[ぐうすうパリティ, guusuu paritei] (n) {comp} even parity
列方行奇偶検査[れつほうこうきぐうけんさ, retsuhoukoukiguukensa] (n) {comp} transverse parity check
化けチェック[ばけチェック, bake chiekku] (n) {comp} parity check (data, memory, etc.)
奇偶検査[きぐうけんさ, kiguukensa] (n) {comp} parity check
奇偶検査ビット[きぐうけんさビット, kiguukensa bitto] (n) {comp} parity bit
為替平価[かわせへいか, kawaseheika] (n) par value; exchange parity
行方向奇偶検査[ぎょうほうこうきぐうけんさ, gyouhoukoukiguukensa] (n) {comp} longitudinal parity check
Japanese-English: COMDICT Dictionary
パリティ[ぱりてい, paritei] parity
パリティチェック[ぱりていちえっく, pariteichiekku] parity check
パリティビット[ぱりていびっと, pariteibitto] parity bit
パリティ検査[パリティけんさ, paritei kensa] parity check
ビットパリティ[びっとぱりてい, bittoparitei] bit parity
偶数パリティ[ぐうすうパリティ, guusuu paritei] even parity
列方行奇偶検査[れつほうこうきぐうけんさ, retsuhoukoukiguukensa] transverse parity check
化けチェック[ばけチェック, bake chiekku] parity check (data, memory, etc.)
垂直パリティ[すいちょくパリティ, suichoku paritei] lateral parity
奇偶検査[きぐうけんさ, kiguukensa] parity check
奇偶検査ビット[きぐうけんさびっと, kiguukensabitto] parity bit
奇数パリティ[きすうパリティ, kisuu paritei] odd parity
奇遇性[きぐうせい, kiguusei] parity
行方向奇偶検査[ぎょうほうこうきぐうけんさ, gyouhoukoukiguukensa] longitudinal parity check

-parity- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บิตพาริตี [n. exp.] (bit phāritī) EN: parity bit FR: bit de parité [m]
บิตภาวะคู่หรือคี่[n. exp.] (bit phāwa k) EN: parity bit FR:
ความเท่าเทียมกัน[n. exp.] (khwām thaot) EN: equality ; parity FR: égalité [f]
พาริตี [n.] (phāritī) EN: parity FR: parité [f]
ภาวะคี่[n. exp.] (phāwa khī) EN: odd parity FR: imparité [f]
ภาวะคู่[n. exp.] (phāwa khū) EN: even parity FR: parité [f]
ภาวะคู่หรือคี่[n. exp.] (phāwa khū r) EN: parity FR: parité [f]
ภาวะต่างกัน[n. exp.] (phāwa tāng ) EN: different parity FR:

-parity- ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Längsparität {f}horizontal parity
Querparität {f}lateral parity
Paritätsfehler {m}bad parity

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -parity-
Back to top