ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overhead

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overhead*, -overhead-

overhead ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overhead (adj.) ที่อยู่เหนือหัว See also: ที่มีตำแหน่งอยู่เหนือหัว Syn. aerial, upper
overhead (adv.) ที่อยู่เหนือหัว See also: ที่มีตำแหน่งอยู่เหนือหัว Syn. above, in the sky Ops. below
overhead (n.) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ
overhead camshaft (n.) แกนลูกเบี้ยวที่ติดตั้งอยู่บนหัวเครื่องยนต์
overhead projector (n.) เครื่องฉายภาพบนผนังหรือจอ (คำย่อคือ OHP)
overhead railway (n.) รางรถไฟสำหรับแล่นเหนือถนนหรือรางเส้นอื่น
overheads (n.) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ Syn. overhead, expenses, cost
English-Thai: Nontri Dictionary
overhead(adj) อยู่เหนือหัว,อยู่ข้างบน,ทั่วไป,โดยเฉลี่ย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overheadค่าใช้จ่ายประจำ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overhead projectorเครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
overheads, socialค่าใช้จ่ายประจำทางสังคม [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overheadค่าใช้จ่าย [การบัญชี]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
OHP (abbr.) คำย่อของ overhead projector
เหนือศีรษะ (adv.) overhead Syn. เหนือหัว
เหนือหัว (adv.) overhead
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ (n.) overhead projector
เครื่องฉายแผ่นใส (n.) overhead projector
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Even a peaceful landscape... even a meadow in harvest, with crows circling overhead and grass fires... even a road where cars and peasants and couples pass... even a resort village with a steeple and country fair can lead to a concentration camp.ไม่เว้นแม้กระทั่งบรรยากาศอันแสนสงบ ไม่เว้นแม้กระทั่งทุ่งหญ้าในฤดูกาลเก็บเกี่ยว ที่นกกา ต่างก็พากันมาหากิน ไม่เว้นแม้กระทั่งถนนใช้สัญจร ทั้งรถรา คนเดินดิน หรือ คู่รัก
What about that luggage in the overhead compartments?แล้วกระเป๋าเดินทางที่อยู่ในช่องเก็บของเหนือหัวล่ะ
Quite an overhead you got.คุณเด็ดเดี่ยวดีนะครับ
Dude, it's breaking overhead Let's roll to the 'bu.เฮ้! พวก ได้เวลาออกไปแล้ว ออกไปเล่นเซิร์ฟกันดีกว่า
Now there's these junk stores and these vendors and these big signs and overhead construction cranes and all this...เดี๋ยวนี้มีแต่ร้านรวงเต็มไปหมด และป้ายโฆษณาเกลื่อนเมือง และมีแต่สร้างตึกสูงตะหง่าน เครนเอยและอีกมาก
The plane should be overhead any minute.เครื่องบิบน บินอยู่เหนือเรา ซักครู่นี้เอง
Wait, I-I overhead them say that they were moving your father to a place I never heard of, a place called Black Rock.เดี๋ยวนะ ฉันได้ยินพวกมัน บอกว่าจะย้ายพ่อคุณ ไปที่ที่ฉันไม่เคยได้ยิน เขาเรียกมันว่าBlack Rock
The plane should be overhead any minute.เครื่องบินนั้นจะบินผ่านตรงนี้เมื่อไหร่ก็ได้
I found it in the overhead light.ผมเจอมันอยู่ในไฟด้านบน
Either in the overhead binทั้งในที่เก็บของเหนือศีรษะ
There is so much overhead that I can't afford to shut down, not even for a week.มีค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ อย่างมหาศาล ที่ผมยกเลิกไม่ได้ ไม่แม่แต่อาทิตย์เดียว
Stuff like uh... loyalty doesn't fit in the overhead bins.ไอ้สิ่งที่เรียกว่าความภักดี มันหนักฉันไม่พกไปด้วยหรอก

overhead ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[gāng, ㄍㄤ, 扛] lift overhead with both hands
天桥[tiān qiáo, ㄊㄧㄢ ㄑㄧㄠˊ, 天桥 / 天橋] overhead walkway; pedestrian bridge
上边儿[shàng bian r, ㄕㄤˋ ㄅㄧㄢ˙ ㄖ˙, 上边儿 / 上邊兒] erhua variant of 上邊|上边, the top; above; overhead; upwards; the top margin; above-mentioned; those higher up
上空[shàng kōng, ㄕㄤˋ ㄎㄨㄥ, 上空] overhead; in the sky
高架[gāo jià, ㄍㄠ ㄐㄧㄚˋ, 高架] overhead

overhead ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オーバーヘッド;オーバヘッド[, o-ba-heddo ; o-baheddo] (n) overhead
オーバーヘッドキック[, o-ba-heddokikku] (n) overhead kick
オーバーヘッドスロー[, o-ba-heddosuro-] (n) overhead throw
オーバーヘッドパス[, o-ba-heddopasu] (n) overhead pass
オーバーヘッドプロジェクター[, o-ba-heddopurojiekuta-] (n) overhead projector
オーバヘッドタイム[, o-baheddotaimu] (n) {comp} overhead time
オーバヘッドプロジェクター[, o-baheddopurojiekuta-] (n) {comp} Overhead Projector
シングルオーバーヘッドカムシャフト[, shinguruo-ba-heddokamushafuto] (n) single overhead camshaft
ダブルオーバーヘッドカムシャフト[, daburuo-ba-heddokamushafuto] (n) double overhead camshaft
パスオーバーヘッド[, pasuo-ba-heddo] (n) {comp} path overhead
上段[じょうだん, joudan] (n) (1) upper tier; upper section; upper deck; upper row; upper step; upper grade; upper berth; top shelf; (2) (See 上座) place of honor; place of honour; (3) (See 上段の間) dais; raised part of floor; (4) overhead position (of a sword in kendo, etc.)
俯瞰[ふかん, fukan] (n,vs) overlooking; looking down at; having an overhead view; having a bird's-eye view; having a high-angle view
瓦灯口[がとうぐち, gatouguchi] (n) low entrance (usually, but not always, to a teahouse) with a tiled archway overhead
陸橋[りっきょう, rikkyou] (n) (1) viaduct; overhead bridge; overpass; (2) land bridge; (P)
雲梯[うんてい, untei] (n) (1) overhead ladder; horizontal ladder; monkey bars; (2) yunti (scaling ladder used for escalade in ancient China)
高架線[こうかせん, koukasen] (n) (1) overhead wires; (2) elevated railway
振りかざす;振り翳ざす;振り翳す[ふりかざす, furikazasu] (v5s,vt) (1) to raise (esp. overhead); to brandish (e.g. sword); to flourish; (2) to wield (e.g. power, authority); to proclaim one's principles
架空[かくう, kakuu] (adj-na,n,adj-no) (1) aerial; overhead; (2) fiction; fictitious; imaginary; fanciful; (P)
Japanese-English: COMDICT Dictionary
オーバーヘッド[おーばーへっど, o-ba-heddo] overhead
オーバヘッド[おーばへっど, o-baheddo] overhead
オーバヘッドタイム[おーばへっどたいむ, o-baheddotaimu] overhead time
オーバヘッドプロジェクター[おーばへっどぷろじえくたー, o-baheddopurojiekuta-] Overhead Projector
パスオーバーヘッド[ぱすおーばーへっど, pasuo-ba-heddo] path overhead
パスオーバーヘッド部[パスオーバーヘッドぶ, pasuo-ba-heddo bu] path overhead section

overhead ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ค่าใช้จ่าย[n.] (khā chai jā) EN: expense ; expenditure ; cost ; charge ; disbursement ; expense allowance ; fee ; charge ; consumption ; overhead ; allocation FR: coût [m] ; dépense [f] ; dépenses [fpl] ; montant [m] ; déboursement [m] ; charge [f] ; charges [fpl]
ค่าใช้จ่ายการผลิตคิดเข้างาน[n. exp.] (khā chai jā) EN: absorbed overhead FR:
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ[n. exp.] (khā chai jā) EN: operating cost ; operating expenses ; overheads ; overhead costs FR:
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน[n. exp.] (khā chai jā) EN: operating cost ; operating expense ; overheads ; overhead costs FR:
ค่าใช้จ่ายในการผลิต[n. exp.] (khā chai jā) EN: manufacturing overhead FR:
ค่าใช้จ่ายโรงงาน[n. exp.] (khā chai jā) EN: factory overhead ; factory overhead expense FR:
ค่าใช้จ่ายทางตรง[n. exp.] (khā chai jā) EN: direct overhead FR:
ค่าโสหุ้ย[n. exp.] (khā sōhui) EN: overhead expenses FR:
เครื่องฉายแผ่นใส[n. exp.] (khreūangchā) EN: overhead projector FR:
เครื่องฉายภาพข้ามศีรษะ[n. exp.] (khreūangchā) EN: overhead projector FR:
โสหุ้ย[n.] (sōhui) EN: cost ; expenses ; expenditure ; spending ; overhead FR: dépense [f] ; frais [mpl]
ต้นทุนผลิตสินค้า[n. exp.] (tonthun pha) EN: overhead cost FR:
ต้นทุนคงที่[n. exp.] (tonthun kho) EN: fixed cost ; fixed overheads FR:

overhead ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gemeinkostenumlage {f}allocation of overhead
Durchschnitts-Gemeinkostensatz {m}average overhead rate
Fallrückzieher {m} [sport]falling overhead kick
Freileitung {f}open wire; overhead wire
Gemeinkosten {pl} | Gemeinkosten verrechnenoverhead costs; overheads | to allocate overhead expense
Einträger-Laufkran {m}single girder overhead travelling cran
Durchfahrtshöhe {f}overhead clearance
Einschienen-Hängebahnsystem {n}overhead monorail system
Folie {f}; Overheadfolie
Laufkran {m}overhead travelling crane

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overhead
Back to top