ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expenses

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expenses*, -expenses-

expenses ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expenses (n.) ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการทางธุรกิจ เช่นค่าเช่า ค่าน้ำ ค่าไฟ Syn. overhead, cost
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ค่าเบี้ยเลี้ยง (n.) food expenses paid per day Syn. เบี้ยเลี้ยง
รองจ่าย (v.) pay expenses in advance See also: advance money
ค่าใช้จ่าย (n.) expenses See also: expenditure, disbursement, consumption, fee, charge Syn. ค่าครองชีพ, ค่าใช้สอย, รายจ่าย
ค่าใช้สอย (n.) expenses See also: expenditure, disbursement, consumption, fee, charge Syn. ค่าครองชีพ, รายจ่าย
รายการจ่าย (n.) expenses See also: expenditure, disbursement, consumption, fee, charge Syn. ค่าใช้จ่าย Ops. รายรับ
รายจ่าย (n.) expenses See also: expenditure, disbursement, consumption, fee, charge Syn. ค่าใช้จ่าย, รายการจ่าย Ops. รายรับ
โสหุ้ย (n.) expenses See also: overhead Syn. ค่าใช้จ่าย
ค่าพาหนะ (n.) travelling expenses See also: passage
ทุ่นค่าใช้จ่าย (v.) reduce the expenses See also: diminish the expenses Ops. เพิ่มค่าใช่จ่าย
ลดค่าใช้จ่าย (v.) reduce the expenses See also: diminish the expenses Syn. ทุ่นค่าใช้จ่าย Ops. เพิ่มค่าใช่จ่าย
หักหนี้ (v.) pay for expenses Syn. หักบัญชี, ชำระหนี้
เบี้ยบ้ายรายทาง (n.) incidental expenses
เสียค่าใช้จ่าย (v.) pay for expenses
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
In order to meet all expenses in the big familyเพื่อให้มีเงินพอเพียงสำหรับรายจ่ายทั้งหมดในครอบครัวขนาดใหญ่

expenses ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[fù, ㄈㄨˋ, 赙 / 賻] contribute to funeral expenses
生活费[shēng huó fèi, ㄕㄥ ㄏㄨㄛˊ ㄈㄟˋ, 生活费 / 生活費] cost of living; living expenses; alimony
日用[rì yòng, ㄖˋ ㄩㄥˋ, 日用] daily expenses; of everyday use
开支[kāi zhī, ㄎㄞ ㄓ, 开支 / 開支] expenditures; pay; expenses
开销[kāi xiāo, ㄎㄞ ㄒㄧㄠ, 开销 / 開銷] expenses
丧葬费[sāng zàng fèi, ㄙㄤ ㄗㄤˋ ㄈㄟˋ, 丧葬费 / 喪葬費] funeral expenses
零用[líng yòng, ㄌㄧㄥˊ ㄩㄥˋ, 零用] incidental expenses; sundries; pocket money
店钱[diàn qián, ㄉㄧㄢˋ ㄑㄧㄢˊ, 店钱 / 店錢] room charge in a hotel; accommodation expenses

expenses ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
一般管理費[いっぱんかんりひ, ippankanrihi] (n) administrative cost; head office expenses; general management expenses
剰費[じょうひ, jouhi] (n) unnecessary expenses
医療費用保険[いりょうひようほけん, iryouhiyouhoken] (n) medical expenses insurance
巣ごもり消費[すごもりしょうひ, sugomorishouhi] (n) consumption of goods and services by young working adults who live at home, with their basic living expenses covered by their parents; nest-dweller consumption
患者負担[かんじゃふたん, kanjafutan] (n) medical expenses borne by the patient; patient contribution; patient share; co-payment
未払費用[みはらいひよう, miharaihiyou] (n) accrued expenses
管理費用[かんりひよう, kanrihiyou] (n) administrative expenses; management expenses
自弁[じべん, jiben] (n,vs) paying one's own expenses
費え;弊え;潰え[ついえ, tsuie] (n) wasteful expenses
車馬賃[しゃばちん, shabachin] (n) carfare; fare; transportation expenses
通信費[つうしんひ, tsuushinhi] (n) postage; communications expenses
運送費[うんそうひ, unsouhi] (n) transportation rates or expenses
お小遣い[おこづかい, okodukai] (n) (See 小遣い) personal expenses; pocket money; spending money; incidental expenses; allowance
上がる(P);揚がる(P);挙がる(P);上る(io)[あがる, agaru] (v5r,vi) (1) to rise; to go up; to come up; to ascend; to be raised; (2) to enter (esp. from outdoors); to come in; to go in; (3) to enter (a school); to advance to the next grade; (4) to get out (of water); to come ashore; (5) (also written as 騰る in ref. to price) to increase; (6) to improve; to make progress; (7) to be promoted; to advance; (8) to be made (of profit, etc.); (9) to occur (esp. of a favourable result); (10) (often as 〜で上がる) to be adequate (to cover expenses, etc.); (11) to be finished; to be done; to be over; (12) (of rain) to stop; to lift; (13) to stop (working properly); to cut out; to give out; to die; (14) to win (in a card game, etc.); (15) (挙がる only) to be arrested; (16) (挙がる only) to turn up (of evidence, etc.); (17) (揚がる only) to be deep fried; (18) to be spoken loudly; (19) to get stage fright; (20) to be offered (to the gods, etc.); (21) (hum) to go; to visit; (22) (hon) to eat; to drink; (23) (esp. 挙がる) to be listed (as a candidate); (24) to serve (in one's master's home); (25) (in Kyoto) to go north; (suf,v5r) (26) (See 出来上がる・1) (after the -masu stem of a verb) indicates completion; (P)
交通費[こうつうひ, koutsuuhi] (n) traveling expenses; travelling expenses; carfare; (P)
内訳[うちわけ, uchiwake] (n) itemization (of expenses); the items; breakdown; classification; (P)
出費[しゅっぴ, shuppi] (n,vs) expenses; disbursements; (P)
分担金[ぶんたんきん, buntankin] (n) share of expenses; contribution
削る(P);梳る[けずる, kezuru] (v5r,vt) (1) to shave (wood or leather); to sharpen; to plane; to whittle; to pare; to scrape off; (2) to shave off (e.g. a budget, expenses, a salary, etc.); to curtail; to cut down; (3) to cross out; to reduce; to curtail; to remove; to erase; to delete; (P)
医療費[いりょうひ, iryouhi] (n) medical expenses; doctor's bill
後処理費用[あとしょりひよう, atoshorihiyou] (n) aftertreatment expenses; cleanup costs
持ち分;持分[もちぶん, mochibun] (n) share (of expenses); equity (in company); holdings; interest (in company)
掛かり;懸かり;掛り;懸り[かかり, kakari] (n) (1) starting; engaging; (2) (esp. 掛かり, 掛り) expenses; costs; (3) (esp. 掛かり, 掛り; often as カカリ) (See カカリ) attack (esp. a corner approach in the game of go); (4) barb; (5) (掛かり, 掛り only) (esp. for government offices, railways, etc.) (See 係・かかり・1) charge; duty; person in charge; official; clerk
浮かす[うかす, ukasu] (v5s,vt) (1) to float; (2) to save (on one's expenses); to scrimp; (3) (See 腰を浮かす) to half-rise, e.g. to one's feet
管理費[かんりひ, kanrihi] (n) administration costs; administrative expenses; management costs
経費[けいひ, keihi] (n) expenses; cost; outlay; (P)
負担金[ふたんきん, futankin] (n) (See 負担額,分担金) amount to be borne; one's share (of expenses)
負担額[ふたんがく, futangaku] (n) (See 負担金,分担金) amount to be borne; one's share (of expenses)
軍資[ぐんし, gunshi] (n) war materiel; military expenses; war fund; campaign funds
運営経費[うんえいけいひ, un'eikeihi] (n) operating expenses; budget
運営費[うんえいひ, un'eihi] (n) operating expenses; budget
運賃[うんちん, unchin] (n) (1) fare; (2) freight rates; shipping expenses; (P)
運転費[うんてんひ, untenhi] (n) running expenses; operational costs
需用費[じゅようひ, juyouhi] (n) consumables (when calculating expenses)

expenses ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบกรับค่าใช้จ่าย[v. exp.] (baēk rap kh) EN: assume the costs ; assume the expenses FR:
เบี้ยเดินทาง[n. exp.] (bīa doēnthā) EN: traveling allowance ; travel expenses FR: viatique [m] ; indemnité de voyage [f]
เบิกค่าใช้จ่าย[v. exp.] (boēk khācha) EN: claim expenses FR:
เฉลี่ยค่าใช้จ่าย[v. exp.] (chalīa khāc) EN: share the expenses FR:
เช็คบิล[v. exp.] (chek bin) EN: ask for the bill ; figure out expenses ; reckon up FR: demander l'addition
ชดใช้ค่าใช้จ่าย[v. exp.] (chotchai kh) EN: reimburse expenses FR:
จ่ายให้ทั้งหมด[v. exp.] (jāi hai tha) EN: cover all the expenses FR:
การปรับลดค่าใช้จ่าย[n. exp.] (kān prap lo) EN: reduction in expenses FR:
ค่าบำรุงรักษา[n. exp.] (khā bamrung) EN: maintenance costs ; maintenance fee ; maintenance expenses FR: frais de maintenance [mpl] ; frais d'entretien [mpl]
ค่าใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด[n. exp.] (khā chai jā) EN: incidentals ; miscellaneous expenses FR: dépenses fortuites [fpl] ; faux frais [mpl] ; dépenses diverses [fpl]
ค่าใช้จ่ายอื่น[n. exp.] (khā chai jā) EN: sundries ; other expenses FR: autres dépenses [fpl]
ค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจการ[n. exp.] (khā chai jā) EN: operating cost ; operating expenses ; overheads ; overhead costs FR:
ค่าใช้จ่ายในการดำรงชีวิต[n. exp.] (khā chai jā) EN: living expenses FR:
ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง[n. exp.] (khā chai jā) EN: travel expenses FR: frais de voyage [mpl] ; dépenses de voyage [fpl]
ค่าใช้จ่ายในครัวเรือน[n. exp.] (khā chai jā) EN: household expenses FR: dépenses des ménages [fpl]
ค่าใช้จ่ายประจำ[n. exp.] (khā chai jā) EN: running expenses ; running costs ; regular expenses FR: dépenses courantes [fpl]
ค่าใช้จ่ายที่เบิกได้[n. exp.] (khā chai jā) EN: reimbursable expenses ; expense account FR:
ค่าใช้จ่ายที่เบิกไม่ได้[n. exp.] (khā chai jā) EN: non-reimbursable expenses FR:
ค่าใช้สอย[n. exp.] (khā chaisøi) EN: expenses FR:
ค่าเดินทาง[n. exp.] (khā doēnthā) EN: travel expenses FR: frais de voyage [mpl]
ค่าโฆษณา[n. exp.] (khā khōtsan) EN: advertising expenses ; publicity expenses FR: dépenses publicitaires [fpl]
ค่าครองชีพ[n. exp.] (khākhrøngch) EN: cost of living ; living expenses FR: coût de la vie [m] ; cherté de la vie [f] (vx)
ค่ากิน[n. exp.] (khā kin) EN: food expenses FR: frais de nourriture [mpl]
ค่ากินอยู่[n. exp.] (khā kin yū) EN: living expenses ; cost of living ; board and lodging FR: coût de la vie [m]
ค่าพาหนะ[n. exp.] (khā phāhana) EN: traveling expenses ; transportation FR:
ค่าพาหนะเดินทาง[n. exp.] (khā phāhana) EN: travelling expenses FR:
ค่าปลงศพ[n. exp.] (khā plongso) EN: funeral expenses FR:
ค่ารับรอง[n. exp.] (khā raprøng) EN: entertainment expenses FR:
ค่ารถ[n. exp.] (khā rot) EN: traveling expenses ; car fare ; fare FR: prix du trajet [m] ; frais de voiture [mpl] ; frais de transport [mpl]
ค่าโสหุ้ย[n. exp.] (khā sōhui) EN: overhead expenses FR:
ค่าโสหุ้ยการเดินทาง[n. exp.] (khā sōhui k) EN: travel expenses FR:
ค่าโสหุ้ยประจำ[n. exp.] (khā sōhui p) EN: running expenses ; daily expenses FR: dépenses courantes [fpl]
ลงขัน[v.] (longkhan) EN: contribute ; offer money ; take a share in the expenses ; chip in ; contribute to the pot ; take up a collection FR: cotiser ; contribuer ; participer
ลดค่าใช้จ่าย[v. exp.] (lot khāchai) EN: reduce the expenses ; diminish the expenses FR: réduire les dépenses ; réduire ses dépenses ; diminuer les dépenses ; diminuer ses dépenses
เงินเบี้ยบ้ายรายทาง[n. exp.] (ngoen bīa b) EN: incidental expenses FR:
เงินใช้จ่ายเบ็ดเตล็ด[n. exp.] (ngoen chai ) EN: petty expenses ; petty cash ; pocket money FR:
ออกค่าใช้จ่าย[v. exp.] (øk khāchaij) EN: defray costs ; defray expenses FR:
ประหยัดค่าใช้จ่าย[v. exp.] (prayat khāc) EN: cut down expenses ; save on expenses ; economize on costs FR: sabrer dans les dépenses
รายจ่ายต่อเดือน[n. exp.] (rāijāi tø d) EN: monthly expenses FR: dépenses mensuelles [fpl]
เสียค่าใช้จ่าย[v. exp.] (sīa khāchai) EN: pay expenses FR: payer les dépenses

expenses ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vertreterkosten {pl}agency expenses
Nebenkosten {pl}attendant expenses
Beerdigungskosten {pl}funeral expenses
Kostendach {n} [econ.]ceiling limit of expenses
Spesenabrechnung {f}claim for expenses
Aufwandsentschädigung {f}compensation for expenses
Nebenkosten {pl}extra charges; extra expenses
einschließlich {prp; +Genitiv} | einschließlich der Unkostenincluding; inclusive of | including the expenses
Gerichtskosten {pl}legal expenses
Lebensunterhaltskosten {pl}living expenses
Kostenreduzierung {f}reduction of expenses
Haushaltskosten {pl}household expenses; housekeeping costs
Bürokosten {pl}office expenses; office charges

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expenses
Back to top