ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

aerial

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *aerial*, -aerial-

aerial ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
aerial (n.) การตีลังกาโดยไม่ใช้มือ
aerial (adj.) เกี่ยวกับเครื่องบิน See also: โดยวิธีทางเครื่องบิน
aerial (adj.) เกี่ยวกับอากาศ
aerial (adj.) ซึ่งอยู่ในจินตนาการ See also: เพ้อฝัน, เหนือจริง, Syn. imaginery, unreal
aerial (adj.) ซึ่งอยู่ในอากาศ See also: ซึ่งเกิดขึ้นในอากาศ, ซึ่งมีชีวิตในอากาศ
aerial (adj.) เบาหวิว
aerial ladder (n.) บันยาวที่ยืดออกได้ (มัดติดกับรถดับเพลิง)
aerial photograph (n.) ภาพถ่ายทางอากาศ
aerialist (n.) นักกายกรรมกลางหาว
English-Thai: HOPE Dictionary
aerial(แอ' เรียล) adj. เกี่ยวกับอากาศ, อยู่ในอา-กาศ, อยู่สูงในอากาศ, ไม่มีรูปร่าง, เพ้อฝัน, สวยงาม, เจริญได้ดีในที่ที่มีอากาศ, เกี่ยวกับเครื่องบิน. -n. สายอากาศ., Syn. antenna, dreaming
aerial ladderบรรไดยาที่ยึดออกได้ (มักติดกับรถ)
aerial perspectiveเทคนิคการวาดให้เห็นรยะทางโดยการปรับสีและความชัดของส่วนของภาพ
aerialist(แอ' เรียลลิสท) นักกายกรรมกลางหาว
English-Thai: Nontri Dictionary
aerial(adj) เกี่ยวกับอากาศ,เกี่ยวกับเครื่องบิน
aerialist(n) นักกายกรรมกลางหาว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
aerial-อากาศ [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
aerial perspectiveทัศนมิติเชิงอากาศ [ศิลปะ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aerial photograph; air photographรูปถ่ายทางอากาศ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Aerial operationsปฏิบัติการทางอากาศ [TU Subject Heading]
aerial photographaerial photograph, ภาพถ่ายทางอากาศ [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
มารุต (adj.) aerial
มารุต (adj.) aerial
ภาพถ่ายทางอากาศ (n.) aerial photograph
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
So I don't know if it's the aerial on the roof or if it's us.ผมก็เลยอยากเช็คว่าเป็นที่เสาอากาศ หรือว่าเป็นที่เครื่องรับ
Where's the aerial and the others?พวกที่อยู่ ฝั่งนู้นล่ะ
We had aerial surveillance, a security perimeter, at least 50 officers.เรามีหน่วยลาดตระเวนทางอากาศ, หน่วยรักษา ความปลอดภัยทั่วบริเวณ อย่างน้อยก็ 50 นาย
Pull out to aerial view and triangulate.นี่ไง ดึงภาพถ่ายทางอากาศ แล้วปรับให้เป็นสามเหลี่ยม
Do you have any aerial photos of the crash sites?คุณมีภาพถ่ายทางอากาศ ของบริเวณที่เกิดเหตุไหม
It's an automated aerial extermination.มันเป็นเครื่องมือทำลายล้าง
So it's like an aerial staring straight in the face.ดูดีดีจะเหมือนลูกธนูเล็งมาที่เรา
Wonderful aerial shot of Ellis Park Stadium.เป็นภาพจากทางอากาศของเอลีส พาร์ค.. ที่สวยงามมาก
Structural specs, aerial maps, topography, company roster, the whole works.แผนผังโครงสร้าง แผนที่ทางอากาศ แผนที่ภูมิประเทศ การจัดกองกำลัง ทุกอย่ง ดี
We are go for Tac plan Alpha. Copy that, Aerial One.ทีมโจมตีอัลฟ่า รับทราบ, แอเรียลวัน
We'll need aerial views of the neighborhood.เราต้องการภาพถ่ายทางอากาศของเพื่อนบ้านเหล่านี้
One thing that we had decided to do is get some aerial footage, so we decided to take our own helicopter with us.คล้ายๆกับทีม โอเชี่ยน อีเลฟเว่น ในหนัง ไซมอน ฮัทชินส์

aerial ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[jiàn, ㄐㄧㄢˋ, 踺] somersault (in gymnastics or dance); head-over-heels; aerial flip; also written 踺子
踺子[jiàn zǐ, ㄐㄧㄢˋ ㄗˇ, 踺子] somersault (in gymnastics or dance); head-over-heels; aerial flip

aerial ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
エアリアル[, eariaru] (n) aerial
エアリアルスキー[, eariarusuki-] (n) aerial skiing
ロープウェイ(P);ロープウェー;ロープウエイ;ロープウエー[, ro-puuei (P); ro-puue-; ro-puuei ; ro-puue-] (n) ropeway; aerial tram; cable car; (P)
宙乗り[ちゅうのり, chuunori] (n) midair stunt; aerial stunts
架線[かせん, kasen] (n,vs) aerial wiring
気中濃度[きちゅうのうど, kichuunoudo] (n) atmospheric concentration; aerial density; airborne concentration
気根[きこん, kikon] (n) aerial root
空中ブランコ曲芸師[くうちゅうブランコきょくげいし, kuuchuu buranko kyokugeishi] (n) trapeze artist; aerial artist
空中写真[くうちゅうしゃしん, kuuchuushashin] (n) aerial photograph
空中給油機[くうちゅうきゅうゆき, kuuchuukyuuyuki] (n) (See 空中給油) air tanker; aerial tanker; airborne refuelling craft
空爆[くうばく, kuubaku] (n,vs,adj-no) aerial bombing; (P)
給油機[きゅうゆき, kyuuyuki] (n) aerial tanker; refueling aircraft
繰り出し梯子(P);繰出し梯子;繰り出しはしご;繰り出しばしご[くりだしはしご(繰り出し梯子;繰出し梯子;繰り出しはしご)(P);くりだしばしご(繰り出し梯子;繰出し梯子;繰り出しばしご), kuridashihashigo ( kuri dashi hashigo ; sou dashi hashigo ; kuri dashi hashigo )(P)] (n) extension ladder; aerial ladder; (P)
航空保険[こうくうほけん, koukuuhoken] (n) aviation insurance; aerial insurance
航空写真[こうくうしゃしん, koukuushashin] (n) aerial photograph
テレビアンテナ[, terebiantena] (n) television aerial; television antenna
架空[かくう, kakuu] (adj-na,n,adj-no) (1) aerial; overhead; (2) fiction; fictitious; imaginary; fanciful; (P)

aerial ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อากาศยานไร้คนขับ (ยูเอวี)[n. exp.] (ākātsayān r) EN: unmanned aerial vehicle (UAV) FR:
เกี่ยวกับอากาศ[adj.] (kīo kap ākā) EN: aerial FR:
เกี่ยวกับเครื่องบิน[adj.] (kīo kap khr) EN: aerial FR: aérien
มันขมิ้น[n. exp.] (man khamin) EN: aerial yam FR:
มารุต[adj.] (mārut) EN: aerial FR:
รากอากาศ[n. exp.] (rāk ākāt) EN: aerial roots FR: racines aériennes [fpl]
รูปถ่ายทางอากาศ[n. exp.] (rūpthāi thā) EN: aerial photograph FR: photographie aérienne [f]
สายอากาศ[n.] (sāi-ākāt) EN: aerial ; antenna FR: antenne [f]
สายทีวี[n. exp.] (sāi thīwī) EN: TV aerial cable FR:
สายโทรทัศน์[n. exp.] (sāi thōrath) EN: TV aerial cable FR:
เสาอากาศ[n.] (sao ākāt) EN: aerial ; antenna FR: antenne [f]
เสาอากาศวิทยุ[n. exp.] (sao ākāt wi) EN: aerial ; antenna FR: antenne [f]
อยู่ในอากาศ[adj.] (yū nai ākāt) EN: aerial FR:

aerial ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Antenne {f} | abgeschirmte Antenneaerial | screened aerial
Bandantenne {f}band aerial
Hochantenne {f}elevated aerial
Erdantenne {f}ground aerial
Zimmerantenne {f}indoor aerial
Stabantenne {f}rod aerial
Antennenmast {m}aerial mast
Begleitflugzeug {n} [mil.]aerial escort
Luftfotografie {f}aerial photography
Luftbeobachtung {f}aerial observation
Luftbildauswertung {f}aerial photograph interpretation
Luftbildkamera {f}aerial camera; air survey camera
Luftbildvermessung {f}aerial photogrammetry; phototopography
Luftkamera {f}aerial camera
Luftvermessung {f}aerial survey

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า aerial
Back to top