ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

overdo

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *overdo*, -overdo-

overdo ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overdo (vt.) ทำมากเกินไป Syn. exaggerate
overdone (adj.) ที่ทำให้สุกมากเกินไป Syn. overcooked
overdose (n.) ปริมาณยาที่มากเกินไป
English-Thai: HOPE Dictionary
overdo(โอ'เวอะดู) v. ทำมากเกินไป,ทำเกินไป,ต้มหรือให้ความร้อนมากเกินไป,ทำให้เหน็ดเหนื่อยเกินไป, See also: overdoer n., Syn. overwork
English-Thai: Nontri Dictionary
overdo(vi,vt) ทำเลยเถิด,ทำเกินไป
overdose(n) การใช้ยาเกินขนาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overdose๑. ให้ยาเกิน๒. ขนาดยาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overdoseการใช้ยาเกินขนาด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พอหอมปากหอมคอ (adv.) not overdo it See also: stop before going too far, moderately Syn. นิดๆ หน่อยๆ
ทำเกินไป (v.) overdo
หักโหม (v.) overdo Syn. ทุ่มเท, โหม, มุ
หักโหม (v.) overdo See also: work without break, be devoted to work Syn. ทุ่มเท
overdid (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ overdo
แก่ไฟ (v.) be overdone See also: be overcooked
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Training's good, but don't overdo it.การฝึกก็ดีแต่อย่าทำมากเกินไปล่ะ
Hey! if you overdo it...เฮ้ย ไม่ต้องเวอร์ขนาดนั้นก็ได้...
Come on, don't overdo it.โธ่เอ๊ย อย่าพยายามเลยน่า
Young-eon, don't overdo it.ยัง-ออง อย่าเวอร์ให้มากนัก
It's potent, so don't overdo it. A 5th of an injection will do.ใจเย็นๆ อย่าใช้มากเกิน ฉีดซัก 1 ใน 5 ก็พอ
Don't overdo it, okay?ฉันไม่ได้ทำมากไป, โอเคมั้ย?
You're not the first vain-ass, body-conscious ex-jock to overdo the V and wind up with an acute case of priapism.พี่ไม่ใช่คนแรกที่โด่ไม่ยอมลง เพราะโด๊ปเกินขนาด แล้วก็มีอาการพราพริซึ่ม
Just don't overdo it. You haven't been right for a while.อย่าทำแบบนี้อีก นายไม่ได้ถูกต้องเสมอไป
Don't overdo it.อย่าให้มันน้ำเน่าเว่อร์ๆ..
Don't overdo it, okay?อย่าทำแบบนี้อีกเลยนะคะ
Don't overdo it. I spent the whole night working till now.อย่าพูดมาก ฉันก็ทำงานมาทั้งคืนแล้วนี่
Careful, McNally. Don't overdo it. - Just let it happen.ระวัง แมคเนลลี่ อย่ารีบร้อน

overdo ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
过量[guò liàng, ㄍㄨㄛˋ ㄌㄧㄤˋ, 过量 / 過量] excess; overdose
服药过量[fú yào guò liàng, ㄈㄨˊ ㄧㄠˋ ㄍㄨㄛˋ ㄌㄧㄤˋ, 服药过量 / 服藥過量] overdose of drugs

overdo ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
出し過ぎる[だしすぎる, dashisugiru] (v1) to overdo something (speed, exertion, etc.)
過ごす(P);過す[すごす, sugosu] (v5s,vt) (1) to pass (time); to spend; (2) to overdo (esp. of one's alcohol consumption); to drink (alcohol); (3) (arch) to take care of; to support; (suf,v5s) (4) to overdo; to do too much; (5) to ... without acting on it; (P)
し過ぎる(P);為過ぎる[しすぎる, shisugiru] (v1) (uk) to overdo; to do too much; (P)
やり過ぎる;遣り過ぎる[やりすぎる, yarisugiru] (v1) to overdo; to go too far; to go to excess
悪乗り;悪のり[わるのり, warunori] (n,vs) overdoing
慎む(P);謹む;虔む[つつしむ, tsutsushimu] (v5m,vt) (1) (usu. 慎む) to be careful; to be discreet; (2) (usu. 慎む) to do in moderation; to refrain (from overdoing); to abstain; (3) (謹む only) to be reverent; (4) to be purified; to be chaste; (P)
淫する;婬する[いんする, insuru] (vs-s,vi) (1) to overdo; to go to excess; to indulge; (2) to act licentiously
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn
過剰投与[かじょうとうよ, kajoutouyo] (n) overdosage
過剰摂取[かじょうせっしゅ, kajousesshu] (n,vs) overdose; excessive consumption
過量[かりょう, karyou] (n) overdose; overdosage
遣り過ぎ;やり過ぎ[やりすぎ, yarisugi] (n,adj-no) overkill; (something) overdone
馬鹿慇懃[ばかいんぎん, bakaingin] (n,adj-na) overdone politeness; polite to a fault; feigned politeness

overdo ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
หักโหม[v.] (hakhōm) EN: overexert oneself ; overwork ; overdo FR:
โหมหัก[v.] (hōmhak) EN: overexert oneself ; overwork ; overdo FR:
ใช้ยาเกินขนาด[v. exp.] (chai yā koē) EN: overdose FR:
แก่ไฟ[adj.] (kaēfai) EN: overdone FR:
กินยาเกินขนาด[v. exp.] (kin yā koēn) EN: take an overdose FR: prendre une surdose ; prendre une overdose
เกินขนาด[n.] (koēn khanāt) EN: overdose FR: surdose [f] ; overdose [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า overdo
Back to top