ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

exaggerate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *exaggerate*, -exaggerate-

exaggerate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
exaggerate (vt.) กล่าวเกินจริง See also: พูดขยายเกินกว่าความจริง Syn. overstate
exaggerate (vi.) กล่าวเกินจริง See also: พูดขยายเกินกว่าความจริง Syn. overstate
exaggerated (adj.) ซึ่งเฟ้อ See also: ตุ่ย, ยุ้ย, พอง Syn. overblown
exaggerated (adj.) เกี่ยวกับเรื่องประโลมโลก See also: ซึ่งแสดงอารมณ์อย่างเกินจริงหรือมากไป Syn. sensational
exaggerated (adj.) เกินจริง See also: เกินธรรมดา, ผิดปกติ Syn. excessive, unreasonable Ops. average, reasonable
exaggerated (adv.) อย่างเชื่อถือไม่ได้ Ops. credibly, reasonably
English-Thai: HOPE Dictionary
exaggerate(อิกแซจ'จะเรท) vt.,vi. พูดเกินความจริง,อวดโต,เพิ่มหรือขยายเกินกว่าปกติ., See also: exaggeration n. ดูexaggerate exaggerator n. ดูexaggerate exaggerated adj. ดูexaggerate
English-Thai: Nontri Dictionary
exaggerate(vi) พูดเกินจริง,พูดโอ้อวด,พูดเลยเถิด
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Exaggerateเพิ่มขึ้น [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่าวเกินจริง (v.) exaggerate Syn. พูดเกินจริง Ops. กล่าวตามจริง
พูดเกินจริง (v.) exaggerate Ops. กล่าวตามจริง
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Don't exaggerate so much.พวกเราถูกกำหนดไว้แล้ว
I know I like to exaggerate a bit, but...ผมรู้มันดูเหมือน เว่อร์ไปนะ
They can serve to magnify the significance of some trivial step forward, exaggerate the seeming importance of some massive setback.มันถูกนำมาใช้เน้นความสำคัญ ของการก้าวไปข้างหน้าทีละนิด และใช้ลดความสำคัญให้เหลือน้อยเกินจริง
Make sure you really exaggerate "no" so they can lip-read it.ขอคำว่า "ไม่" แบบชัดๆ พวกนั้นจะได้สังเกตปากได้
I sometimes exaggerate for effect.บางทีฉันก็พูดเกิดจริงไปหน่อย
She needs constant recognition, needs to exaggerate her accomplishments.เธอต้องการเป็นรับการยอมรับอย่างต่อเนื่อง ต้องการโอ้อวดความสำเร็จของเธอ
Will didn't exaggerate his profile.- จิม นายสมควรต้อง..
Because you like to exaggerate too much.เพราะนายชอบเพ้อฝันมาก
You're starting to exaggerate again. Aigoo.นายเริ่มขี้โม้อีกแล้วนะ
As a mascot, I have to exaggerate all of my movements.เป็นตัวมาสค็อท หนูก็ทำทุกอย่างให้มันเกินจริงไว้
Loves to exaggerate - you should try living with him.ชอบพูดเกินจริงตลอด คุณน่าจะลองอยู่กะเขาดูนะ
Well, the newspapers greatly exaggerated the incident.ดีหนังสือพิมพ์อย่างมากที่พูดเกินจริงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น

exaggerate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
夸大[kuā dà, ㄎㄨㄚ ㄉㄚˋ, 夸大 / 誇大] exaggerate
未免[wèi miǎn, ㄨㄟˋ ㄇㄧㄢˇ, 未免] unavoidable; a bit too much; over the top (you exaggerate)

exaggerate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
言い過ぎる;言過ぎる[いいすぎる, iisugiru] (v1,vt) to talk or say too much; to go too far; to overstate; to exaggerate
言い過ごす;言過ごす[いいすごす, iisugosu] (v5s) to talk or say too much; to go too far; to overstate; to exaggerate
おどろおどろしい[, odoroodoroshii] (adj-i) (1) (arch) eerie; hair-raising; (2) exaggerated; ostentatious
事々しい;事事しい[ことごとしい, kotogotoshii] (adj-i) bombastic; pretentious; exaggerated
仰々しい;仰仰しい[ぎょうぎょうしい, gyougyoushii] (adj-i) exaggerated; bombastic; highly colored; highly coloured
吹きかける;吹き掛ける;吹掛ける[ふきかける, fukikakeru] (v1,vt) (1) to blow upon; to breathe on; to spray; (2) to pick (a fight); to force (unreasonable terms); (3) to exaggerate; to overcharge
大げさ(P);大袈裟[おおげさ, oogesa] (adj-na,n) grandiose; exaggerated; (P)
尾ひれをつける;尾鰭を付ける;尾ひれを付ける[おひれをつける, ohirewotsukeru] (exp,v1) to exaggerate; to embellish (a story, rumor, etc.)
御大層;ご大層[ごたいそう, gotaisou] (adj-na,n) exaggerated story
書き立てる[かきたてる, kakitateru] (v1,vt) to write (a person) up (in a positive or negative light); to write something up so that it stands out; to write up in an exaggerated fashion; to detail; to list
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn
荒誕[こうたん, koutan] (adj-na,n) exaggerated beyond recognition; nonsense; wild talk; lies
虚誕[きょたん, kyotan] (n) exaggerated talk
誇大宣伝[こだいせんでん, kodaisenden] (n) exaggerated advertisement; overblown advertising; hype

exaggerate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฝอย[v.] (føi) EN: exaggerate ; boast ; brag FR: exagérer ; se vanter
กล่าวเกินจริง[v. exp.] (klāo koēn j) EN: exaggerate FR: exagérer
โอ่[v.] (ō) EN: brag ; boast ; talk big ; exaggerate ; be fond of showing off FR: se vanter ; fanfaronner ; cabotiner
พูดเกินจริง[v. exp.] (phūt koēn j) EN: exaggerate FR: exagérer
พูดเกินความจริง[v. exp.] (phūt koēn k) EN: exaggerate ; exaggerate a lot FR: exagérer
สตอร์เบอรี[v.] (satøboērī) EN: exagggerate in a funny and teasing way ; exaggerate without being serious ; criticize jokingly FR: faire le matamore
ตอแหล[v.] (tølaē) EN: lie ; tell a lie ; fib ; exaggerate a lot ; talk nonsense FR: mentir ; affabuler
เว่อร์[v.] (woē) EN: exaggerate ; go overboard (in) FR:
เกินความจริง[adj.] (koēn khwāmj) EN: exaggerated ; overstated FR: exagéré
เกินความเป็นจริง[adj.] (koēn khwām ) EN: exaggerated FR: exagéré
เกร่อ[adv.] (kroē) EN: everywhere ; in every place ; liberally ; bountifully ; copiously ; exaggeratedly ; plentifully ; much FR:
ประโลมโลก[adj.] (pralōmlōk) EN: melodramatic ; exaggerated ; over-sensationalized FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า exaggerate
Back to top