ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*overdo*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น overdo, -overdo-

*overdo* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
overdo (vt.) ทำมากเกินไป Syn. exaggerate
overdone (adj.) ที่ทำให้สุกมากเกินไป Syn. overcooked
overdose (n.) ปริมาณยาที่มากเกินไป
English-Thai: HOPE Dictionary
overdo(โอ'เวอะดู) v. ทำมากเกินไป,ทำเกินไป,ต้มหรือให้ความร้อนมากเกินไป,ทำให้เหน็ดเหนื่อยเกินไป, See also: overdoer n., Syn. overwork
English-Thai: Nontri Dictionary
overdo(vi,vt) ทำเลยเถิด,ทำเกินไป
overdose(n) การใช้ยาเกินขนาด
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
overdose๑. ให้ยาเกิน๒. ขนาดยาเกิน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Overdoseการใช้ยาเกินขนาด [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
พอหอมปากหอมคอ (adv.) not overdo it See also: stop before going too far, moderately Syn. นิดๆ หน่อยๆ
overdid (vt.) กริยาช่องที่ 2 ของ overdo
ทำเกินไป (v.) overdo
หักโหม (v.) overdo Syn. ทุ่มเท, โหม, มุ
หักโหม (v.) overdo See also: work without break, be devoted to work Syn. ทุ่มเท
แก่ไฟ (v.) be overdone See also: be overcooked
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Training's good, but don't overdo it.การฝึกก็ดีแต่อย่าทำมากเกินไปล่ะ
Hey! if you overdo it...เฮ้ย ไม่ต้องเวอร์ขนาดนั้นก็ได้...
You're really overdoing it today.วันนี้เธอเกินไปแล้วน่ะ
Come on, don't overdo it.โธ่เอ๊ย อย่าพยายามเลยน่า
Young-eon, don't overdo it.ยัง-ออง อย่าเวอร์ให้มากนัก
She wonders if it's true that your boss died from overdoing it with women.ถามอะไร นางสงสัยว่า จริงหรือเปล่า ที่หัวหน้าของท่านตาย
It's potent, so don't overdo it. A 5th of an injection will do.ใจเย็นๆ อย่าใช้มากเกิน ฉีดซัก 1 ใน 5 ก็พอ
Fool. I told you not to overdose on it.โง่จริง บอกแล้วว่าอย่าใช้มันเกินขนาด
You'll overdose on sedatives acting like that.เธอใช้ยาเกินขนาดในการระงับความตื่นเต้น
Don't overdo it, okay?ฉันไม่ได้ทำมากไป, โอเคมั้ย?
You overdosed on heroin last night.เมื่อคืนคุณโดปเฮโรอินมากเกินไปหรือเปล่า
The autopsy showed an overdose of his heart medicine.การชันสูตรแสดงให้เห็นว่า เขากินยาโรคหัวใจเกินขนาด

*overdo* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
服药过量[fú yào guò liàng, ㄈㄨˊ ㄧㄠˋ ㄍㄨㄛˋ ㄌㄧㄤˋ, 服药过量 / 服藥過量] overdose of drugs
过量[guò liàng, ㄍㄨㄛˋ ㄌㄧㄤˋ, 过量 / 過量] excess; overdose

*overdo* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
し過ぎる(P);為過ぎる[しすぎる, shisugiru] (v1) (uk) to overdo; to do too much; (P)
やり過ぎる;遣り過ぎる[やりすぎる, yarisugiru] (v1) to overdo; to go too far; to go to excess
出し過ぎる[だしすぎる, dashisugiru] (v1) to overdo something (speed, exertion, etc.)
悪乗り;悪のり[わるのり, warunori] (n,vs) overdoing
慎む(P);謹む;虔む[つつしむ, tsutsushimu] (v5m,vt) (1) (usu. 慎む) to be careful; to be discreet; (2) (usu. 慎む) to do in moderation; to refrain (from overdoing); to abstain; (3) (謹む only) to be reverent; (4) to be purified; to be chaste; (P)
淫する;婬する[いんする, insuru] (vs-s,vi) (1) to overdo; to go to excess; to indulge; (2) to act licentiously
物物しい;物々しい[ものものしい, monomonoshii] (adj-i) (1) strict (e.g. security); heavy (e.g. guard); (2) showy; pretentious; ostentatious; overdone; exaggerated; (3) impressive; imposing; pompous; stately; solemn
過ごす(P);過す[すごす, sugosu] (v5s,vt) (1) to pass (time); to spend; (2) to overdo (esp. of one's alcohol consumption); to drink (alcohol); (3) (arch) to take care of; to support; (suf,v5s) (4) to overdo; to do too much; (5) to ... without acting on it; (P)
過剰投与[かじょうとうよ, kajoutouyo] (n) overdosage
過剰摂取[かじょうせっしゅ, kajousesshu] (n,vs) overdose; excessive consumption
過量[かりょう, karyou] (n) overdose; overdosage
遣り過ぎ;やり過ぎ[やりすぎ, yarisugi] (n,adj-no) overkill; (something) overdone
馬鹿慇懃[ばかいんぎん, bakaingin] (n,adj-na) overdone politeness; polite to a fault; feigned politeness

*overdo* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ใช้ยาเกินขนาด[v. exp.] (chai yā koē) EN: overdose FR:
หักโหม[v.] (hakhōm) EN: overexert oneself ; overwork ; overdo FR:
โหมหัก[v.] (hōmhak) EN: overexert oneself ; overwork ; overdo FR:
แก่ไฟ[adj.] (kaēfai) EN: overdone FR:
กินยาเกินขนาด[v. exp.] (kin yā koēn) EN: take an overdose FR: prendre une surdose ; prendre une overdose
เกินขนาด[n.] (koēn khanāt) EN: overdose FR: surdose [f] ; overdose [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *overdo*
Back to top