ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

harlot

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *harlot*, -harlot-

harlot ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
harlot (n.) โสเภณี See also: ผู้หญิงขายตัว, หญิงแพศยา Syn. prostitute, whore
harlotry (n.) การเป็นหญิงโสเภณี See also: อาชีพหญิงโสเภณี, การขายตัว Syn. prostitution, whoredom, whorishness
English-Thai: HOPE Dictionary
harlot(ฮาร์'ลอท) n. โสเภณี,หญิงสำส่อน
harlotry(ฮาร์'ลอททรี) n. การเป็นหญิงโสเภณี,หญิงโสเภณีทั้งหลาย, Syn. prostitution,harlots
English-Thai: Nontri Dictionary
harlot(n) หญิงโสเภณี,นางคณิกา,หญิงแพศยา,หญิงสำส่อน
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
หญิงสำส่อน (n.) harlot See also: prostitute, whore, courtesan Syn. แพศยา
เวศยา (n.) harlot See also: prostitute, whore, courtesan Syn. แพศยา, หญิงสำส่อน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Then you're going to get down on one knee And you're going to ask that doe-eyed little harlot To marry you.แล้วมาคุกเข่า ขอแม่ตาโต แต่งงานกับคุณ
You're giving your heart to a money-grubbing harlot who only cares about herself.เมือคุณเชื่อใจนางแพศยาที่เห็นแก่เงิน คนที่แคร์แต่ตัวของหล่อมเอง โปรดอย่าทำแบบนี้
I am not welcoming that scheming harlot anywhere until we've exhausted all our options.ฉันไม่ต้อนรับโสเภณี ที่เจ้าเล่ห์แบบนี้ เราจะต้องมีทางเลือกอื่นแน่ แน่นอน เราต้องมี
I was dreaming if I thought that the town harlot and the town drunk could accomplish anything.ฉันเคยคิดเคยหวังไว้ว่า โสเภณี กับ ขี้เมา อาจจะทำเรื่องบางอย่างได้
She dresses like a harlot for a reason.การที่นางแต่งกายเยี่ยง โสเภณีด้วยเช่นกัน
And it is more to be lamented, because there is reason to suppose, my dear Charlotte informs me, that this licentiousness of behaviour in your sister has proceeded from a faulty degree of indulgence, though I am inclined to think that her disposition mustแล้วมันจะได้ไม่มีการเศร้าโศกอีกต่อไป เพราะมันไม่มีเหตุผลอะไรให้เป็นอย่างนั้นอีก ชาร์ล็อตที่รักของผมได้บอกผมว่า... ความเสเพลของพฤติกรรมของน้องสาวคุณ เกิดจากการปล่อยตัวปล่อยใจที่ผิดๆ
Charlotte said that in Charlotte's Web.ชาร์โลเล็ตบอกไว้ มันอยู่ในเว็ปของเธอ
"Oh Babylon the great, oh Babylon the great, the mother of all harlots."Oh Babylon the great, oh Babylon the great, มารดาของหญิงอนาถทั้งหลาย
"And I saw the beast will eat the harlot", Peaches,ชั้นเห็นสัตว์ร้าย ที่จะมากินหญิงโสมม พีช
Hi, I'm Charlotte Morgan.สวัสดีค่ะ ฉันชื่อชาร์ล็อต มอร์แกน
"The secret lies with Charlotte.""ความลับซ่อนอยู่กับ ชาร์ล็อต."
Who's Charlotte?ใครคือ ชาร์ล็อตครับ ?

harlot ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
简・爱[Jiǎn, ㄐㄧㄢˇ· Ai4, 简・爱 / 簡・愛] Jane Eyre, novel by Charlotte Brontë 夏洛特·勃良特|夏洛特·勃良特

harlot ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハーロット・ピグミー・ゴビー;ハーロットピグミーゴビー[, ha-rotto . pigumi-. gobi-; ha-rottopigumi-gobi-] (n) harlot pygmy goby (Trimma fucatum, fish species from Thailand)
娼妓[しょうぎ, shougi] (n) prostitute; harlot
淫婦;婬婦[いんぷ, inpu] (n) (1) woman of loose morals; lewd woman; (2) (See 淫売婦) prostitute; whore; harlot
私窩子[しかし, shikashi] (n) (See 淫売婦,私娼) prostitute; harlot
ありんすことば[, arinsukotoba] (n) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period
シャルロット[, sharurotto] (n) Charlotte
吉原言葉[よしわらことば;よしはらことば, yoshiwarakotoba ; yoshiharakotoba] (n) (See ありんすことば) language used by the harlots of the Yoshiwara red light district during the Edo period
大寄[おおよせ, ooyose] (n) (1) calling many harlots and entertainers and have a big party; (2) starting an important maneuver at the end of a game of go
娼婦(P);倡婦[しょうふ, shoufu] (n) prostitute; harlot; (P)
淫行[いんこう, inkou] (n) obscenity; harlotry

harlot ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดอกทอง[n.] (døkthøng) EN: promiscuous woman ; slut ; whore ; harlot ; courtesan ; prostitute ; fast woman ; bitch FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg.) ; pute [f] (péj., vulg.]
แพศยา[n.] (phaētsayā) EN: prostitute ; whore ; harlot ; streetwalker ; courtesan FR: prostituée [f] ; putain [f] (vulg. - inj.)
โสเภณี[n.] (sōphēnī) EN: prostitute ; whore ; harlot ; slut (vulg., off.) FR: prostituée [m] ; putain [f] (vulg., inj.) ; pute [f] (vulg., inj.) ; catin [f] (fam., vx) ; péripatéticienne [f] (litt.) ; pouffiasse = poufiasse [f] (vulg.) ; pouffe [f] (vulg.) ; cocotte [f] (fam., vx) ; poule [f] (fam., vx) ; fille de jo
โสภิณี[n.] (sōphinī) EN: prostitute ; whore ; harlot ; slut (vulg., off.) FR: prostituée [m] ; putain [f] (vulg., inj.) ; pute [f] (vulg., inj.) ; catin [f] (fam., vx) ; péripatéticienne [f] (litt.) ; pouffiasse = poufiasse [f] (vulg.) ; pouffe [f] (vulg.) ; cocotte [f] (fam., vx) ; poule [f] (fam., vx) ; fille de jo
เวศยา[n.] (wētsayā) EN: prostitute ; harlot ; whore FR:
หญิงโสเภณี[n.] (yingsōphēnī) EN: prostitute ; whore ; harlot ; slut (vulg., off.) FR: prostituée [m] ; putain [f] (vulg., inj.) ; pute [f] (vulg., inj.) ; catin [f] (fam., vx) ; péripatéticienne [f] (litt.) ; pouffiasse = poufiasse [f] (vulg.) ; pouffe [f] (vulg.) ; cocotte [f] (fam., vx) ; poule [f] (fam., vx) ; fille de jo
ชาร์ลอตต์[n. prop.] (Chāløt) EN: Charlotte FR: Charlotte
ชาร์ลอตต์[n. prop.] (Chāløt) EN: Charlotte FR: Charlotte
ชาร์ลอตต์อะมาลี[n. prop.] (Chāløt Amāl) EN: Charlotte Amalie FR: Charlotte Amalie
นกปรอดหงอนตาขาว[n. exp.] (nok parøt n) EN: Buff-vented Bulbul FR: Bulbul de Charlotte [m] ; Bulbul à ventre cannelle [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า harlot
Back to top