ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

craftsman

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *craftsman*, -craftsman-

craftsman ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
craftsman (n.) ช่างฝีมือ Syn. craftsperson, skilled worker
craftsman (n.) ผู้ชำนาญการ See also: ผู้ชำนาญ
craftsmanship (n.) ฝีมือ
craftsmanship (n.) หัตถศิลป์
English-Thai: HOPE Dictionary
craftsman(คราฟสฺ'เมิน) n. ช่างฝีมือ,จิตรกร,ช่างเขียน,ผู้ชำนาญ., See also: craftsmanship n., Syn. artisan -pl. craftsmen
English-Thai: Nontri Dictionary
craftsman(n) นายช่าง,ช่าง,ช่างฝีมือ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
craftsmanช่างฝีมือ [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
นายช่าง (n.) craftsman See also: artisan, artificer
การช่าง (n.) craftsmanship See also: workmanship, technique, artistry
การช่างฝีมือ (n.) craftsmanship See also: artistry Syn. การช่าง, ศิลปกิจ
ศิลปการ (n.) craftsmanship See also: artistry Syn. การช่างฝีมือ, การช่าง, ศิลปกิจ
ศิลปกิจ (n.) craftsmanship See also: artistry Syn. การช่างฝีมือ, การช่าง
หัตถศิลป์ (n.) craftsmanship
หัตถศิลป์ (n.) craftsmanship Syn. งานฝีมือ
ช่างฝีมือ (n.) skilled craftsman See also: master craftsman, artisan
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
These shoes were made by a craftsman in Firenze, so how would you buy me the same exact ones right away?เพราะรองเท้าคู่นี้น่ะทำขึ้นจากช่างฝีมือในฝรั่งเศส เพราะฉะนั้นเธอจะมีปัญญาซื้อรองเท้าที่เหมือนกันนี่ให้ฉันได้ยังไง?
This was hand-sewn by a master craftsman in Italy, who's only made tracksuits for the last 40 years!นี่มันงานฝีมือจากช่างชั้นสูงเชียวนะ ใครจะทำแทรคสูทได้ในรอบ40ปีมาเนี่ย
An Italian master craftsman placed each jewel...ว่านั่นสั่งทำจากอิตาลี
No, that's precision craftsmanship.ไม่นะ มันเป็นเครื่องมือที่เที่ยงตรงมากนะ
I haven't seen this level of craftsmanship since kindergarten.ฉันไม่เห็นระดับนี้ของงานฝีมือตั้งแต่ชั้นอนุบาล
Normally, I'm a fan of your craftsmanship, if not your methods.ผมชื่นชมฝีมือคุณ แต่ไม่ใช่วิธีการ
Excellent craftsmanship...เธกเธฑเธ™เธˆเธฐเธŠเนˆเธงเธขเน€เธŠเธทเนˆเธญเธกเธชเธฑเธกเธžเธฑเธ™เธ˜เนŒเธฃเธฐเธซเธงเนˆเธฒเธ‡เธชเธฒเธกเธตเนเธฅเธฐเธ เธฃเธฃเธขเธฒ
Interesting craftsmanship, but that's about it.เป็นงานฝีมือที่สวยดี แล้วยังไง
A clock without a craftsman.นาฬิกาที่ไม่ได้ตั้งเวลา
Perhaps a closer look... Details of such craftsmanshipบางที เจ้าควรมองให้ใกล้อีกนิด... รายละเอียดของงานชิ้นนี้
So the overall approach is craftsman, but with Japanese accents, including the lighting....ภาพโดยรวมทั้งหมดนี่เป็นงานที่ทำโดยช่างฝีมือผู้ชำนาญการ ด้วยสำเนียงภาษาญี่ปุ่น รวมถึงไฟ..
Dal Yi, even the palace people seem to appreciate your craftsmanship now.ตอนนี้แม้แต่คนในวังหลวงยังชื่นชมงานฝีมือของเจ้า

craftsman ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
篆工[zhuàn gōng, ㄓㄨㄢˋ ㄍㄨㄥ, 篆工] craftsman engaged in carving characters
[jiàng, ㄐㄧㄤˋ, 匠] craftsman
慢工出巧匠[màn gōng chū qiǎo jiàng, ㄇㄢˋ ㄍㄨㄥ ㄔㄨ ㄑㄧㄠˇ ㄐㄧㄤˋ, 慢工出巧匠] patient work makes a skilled craftsman
神工鬼斧[shén gōng guǐ fǔ, ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ, 神工鬼斧] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship
鬼斧神工[guǐ fǔ shén gōng, ㄍㄨㄟˇ ㄈㄨˇ ㄕㄣˊ ㄍㄨㄥ, 鬼斧神工] supernaturally fine craft (成语 saw); the work of the Gods; uncanny workmanship; superlative craftsmanship

craftsman ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クラフトマン[, kurafutoman] (n) craftsman
技工[ぎこう, gikou] (n,adj-no) craft; craftsman
出来[でき, deki] (n) (1) workmanship; craftsmanship; execution; finish; (2) grades; results; score; record; (3) quality (e.g. of a crop); (4) dealings; transactions; (P)
工人[こうじん, koujin] (n) workman; craftsman; laborer; labourer; artisan
物作り;物造り[ものづくり;ものつくり, monodukuri ; monotsukuri] (n) (1) manufacturing; craftsmanship; making things by hand; (2) making New-Year's decorations; (3) preparing fields; farming; farmer
細工[さいく, saiku] (n,vs) work; craftsmanship; tactics; trick; (P)
細工師[さいくし, saikushi] (n) craftsman; artisan
職人[しょくにん, shokunin] (n,adj-no) worker; mechanic; artisan; craftsman; (P)
職人技[しょくにんわざ, shokuninwaza] (n) (1) craftsmanship; (adj-no) (2) artisanal
職人根性[しょくにんこんじょう, shokuninkonjou] (n) spirit of true craftsman; (craftsman's) pride in his work
職人気質[しょくにんかたぎ;しょくにんきしつ, shokuninkatagi ; shokuninkishitsu] (n) spirit of a true artisan; (a craftsman's) pride in one's work
親方[おやかた(P);おやがた, oyakata (P); oyagata] (n) (1) (おやかた only) (hon) (See 子方・こかた・2) master; boss; chief; foreman; supervisor; (2) (おやかた only) (hon) stable master (sumo); (3) (おやかた only) (hon) craftsman; artisan; (4) (arch) foster parent; (P)

craftsman ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ช่าง[n.] (chāng = cha) EN: worker ; craftsman ; artisan ; mecanic ; skilled manual worker ; skilled workman FR: artisan [m] ; ouvrier qualifié [m] ; technicien [m] ; mécanicien [m]
ช่างฝีมือ[n.] (changfīmeū) EN: craftsman ; artisan ; skilled craftsman FR: artisan [m] ; ouvrier spécialisé [m]
กรรมกร[n.] (kammakøn) EN: craftsman ; workman ; labourer ; laborer (Am.) ; manual labourer ; manual worker ; worker ; unskilled laborer ; coolie ; hand FR: ouvrier [m] ; ouvrière [f] ; travailleur [m] ; travailleuse [f] ; aide [m] ; coolie [m] ; travailleur manuel [m] ; travailleuse manuelle [f] ; manoeuvre [m]
ศิลปกร[n.] (sinlapakøn) EN: craftsman FR: homme de l'art [m]
ฝีมือ[n.] (fīmeū) EN: skill ; manual skill ; ability ; craftsmanship ; workmanship ; proficiency ; knack FR: adresse [f] ; habileté [f] ; maîtrise [f] ; exécution [f] ; facture [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า craftsman
Back to top