ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

oblique

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *oblique*, -oblique-

oblique ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
oblique (adj.) เฉียง Syn. slanting, aslant, sloping Ops. vertical, upright
oblique (adj.) อ้อมๆ See also: ไม่ตรงประเด็น, ไม่ชัดเจน, ไม่ตรงจุด Syn. indirect, roundabout Ops. direct, straightforward
oblique (n.) เครื่องหมายแสดงการเลือก ( / ) Syn. slash
obliquely (adv.) อย่างอ้อมๆ See also: อย่างไม่ตรง Syn. indirectly Ops. directly
obliquely (adv.) อย่างลาดเอียง See also: อย่างเฉียง Syn. slantingly Ops. vertically
obliqueness (n.) การลาดเอียง See also: การเฉ
English-Thai: HOPE Dictionary
oblique(อะบลีค') adj. เอียง,ลาด,เป็นมุมเอียง,เฉ,เยื้อง,ถาก,ทแยง,ไม่ตรงไปตรงมา,อ้อม.
English-Thai: Nontri Dictionary
oblique(adj) เอน,เอียง,เฉียง,ลาด,ทแยง
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
obliqueเฉียง, เอียง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
oblique aerial photographoblique aerial photograph, รูปถ่ายทางอากาศแนวเฉียง [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ทแยง (adj.) oblique See also: diagonal, askew Syn. เฉียง, เฉลียง
ทแยง (adj.) oblique See also: diagonal, slanting Syn. เฉลียง, เฉียง
ถลาก (adv.) obliquely Syn. ถาก
ทแยง (adv.) obliquely See also: diagonally, askew Syn. เฉียง, เฉลียง
เฉไฉ (v.) be obliquely See also: be indirectly, be slantingly Syn. เถลไถล, เชือนแช, แชเชือน, อ้อมแอ้ม Ops. ตรงไปตรงมา, ตรงประเด็น
แชเชือน (v.) be obliquely See also: be indirectly, be slantingly Syn. เถลไถล, เชือนแช, อ้อมแอ้ม Ops. ตรงไปตรงมา, ตรงประเด็น
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Because you have forbidden us from taking samples... in order to estimate the osteoconductivity... of the oblique taphonomic remodeling... pertaining to the midsagittal plane... a cephalometric transaction, or translation, if you will... of the intramatriมันเป็นการจำลองทางอ้อม เกี่ยวกับการหลั่งสารเข้าไปยัง กระดูกข้อต่อ
Low orbit, oblique angles-- so coverage could be a little scratchy.วงโคจรระดับต่ำ, มุมเฉียง - สัญญานอาจจะไม่ค่อยราบรื่นครับ
45-degree oblique wind... 3/4 value wind speed.ลมเฉียง 45 องศา... ความเร็วลม 3/4
The lantern provides oblique lighting, which bounces off an angled reflector and back onto the bone, which happens to be awesome for spotting scratches and micro cuts on bone.ตะเกียงให้แสงเฉียงๆซึ่งสะท้อน มุมของสิ่งสะท้อนแสง กลับออกมาบนกระดูก ซึ่งจะเป็นเรื่องยอดเยี่ยมในการหาจุดข่วน
Oblique, middle and near east.เอียงกลางและตะวันออกที่อยู่ ใกล้ เอียง, สีเหลือง
Medic, pedic, zed oblique, orphic, morphic, dorphic, Greek.เมดิก เปดิก เซด โอบลีก โอฟิก โมฟิก โดฟิก กรีก
Perhaps what Leonard is obliquely referring to is the occurrence of some sort of sexual dysfunction.ที่เลนเนิร์ด พูดอ้อมค้อม อาจเพราะเกิดความผิดพลาด กับเรื่องบนเตียง

oblique ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
外斜肌[wài xié jī, ㄨㄞˋ ㄒㄧㄝˊ ㄐㄧ, 外斜肌] external oblique muscle (sides of the chest)
旁敲侧击[páng qiāo cè jī, ㄆㄤˊ ㄑㄧㄠ ㄘㄜˋ ㄐㄧ, 旁敲侧击 / 旁敲側擊] glancing knock, sideways stroke (成语 saw); fig. circuitous attack in words or writing; to attack by innuendo; to satirize; to cast oblique aspersions
平仄[píng zè, ㄆㄧㄥˊ ㄗㄜˋ, 平仄] level and oblique tones (technical term for classical Chinese rhythmic poetry)
[zè, ㄗㄜˋ, 仄] oblique tone; nonlevel tone; uneven tone (classical Chinese)
仄声[zè shēng, ㄗㄜˋ ㄕㄥ, 仄声 / 仄聲] oblique tone; nonlevel tone; uneven tone (the third tone of classical Chinese)
侧锋[cè fēng, ㄘㄜˋ ㄈㄥ, 侧锋 / 側鋒] oblique attack (brush movement in painting)
斜投影[xié tóu yǐng, ㄒㄧㄝˊ ㄊㄡˊ ˇ, 斜投影] oblique projection
斜杠[xié gàng, ㄒㄧㄝˊ ㄍㄤˋ, 斜杠 / 斜槓] oblique bar
[pō, ㄆㄛ, 颇 / 頗] rather; quite; considerably (Taiwan pr. po3); oblique; inclined; slanting

oblique ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
オブリクバタフライフィッシュ[, oburikubatafuraifisshu] (n) oblique butterflyfish (Prognathodes obliquus)
斜め応力[ななめおうりょく, nanameouryoku] (n) oblique stress
斜線[しゃせん, shasen] (n) oblique line; forward slash
それと無く;其れと無く;其れとなく[それとなく, soretonaku] (adv) (uk) indirectly; obliquely
斜め(P);斜(io);傾(oK)[ななめ(P);なのめ(ok), naname (P); nanome (ok)] (adj-no,adj-na,n) (1) (See 斜) slanting; tilted; sloping; diagonal; oblique; (2) unusual; slanted (view of the world); bad (mood); (P)
斜めに[ななめに, nanameni] (adv) diagonally; obliquely; slantingly; slantwise
斜交;斜交い[はすかい, hasukai] (n) aslant; oblique; diagonal
斜格性の階層[しゃかくせいのかいそう, shakakuseinokaisou] (n) obliqueness hierarchy
筋交い;筋違い[すじかい, sujikai] (n,adj-no) diagonal; oblique; brace

oblique ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
แบบเอียง[adj.] (baēp īeng) EN: inclined ; oblique FR:
เฉวียง[adj.] (chawīeng) EN: oblique ; diagonal ; slanting FR:
เฉ[adj.] (chē) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
เฉียง[adj.] (chīeng) EN: diagonal ; oblique ; slanting ; inclined ; askew ; on the skew FR: oblique ; incliné ; diagonal
เอียง[adj.] (īeng) EN: slanting ; oblique ; inclined ; tilted FR: incliné ; oblique ; penché
แกนเฉียง[n. exp.] (kaēn chīeng) EN: oblique axes FR:
การฉายเฉียง[n. exp.] (kān chāi ch) EN: oblique projection FR:
เกก[adj.] (kēk) EN: oblique ; slanting ; askew FR: oblique
เข[adj.] (khē) EN: oblique ; squint ; cross-eyed FR: bigleux (fam.) ; bigle (vx)
เครื่องหมายทับ[n. exp.] (khreūangmāi) EN: ; backslash FR: ; antislash [m] ; barre oblique inverse [f]
พิกัดเฉียง[n. exp.] (phikat chīe) EN: oblique coordinates FR:
เพล่[adj.] (phlē) EN: oblique ; leaning to one side ; tilting FR:
ปริซึมเฉียง[n. exp.] (priseum chī) EN: oblique prism FR: prisme oblique [m]
เส้นตัดขวาง[n. exp.] (sen tat khw) EN: transversal FR: oblique [f] ; transversale [f]
เซี่ยว[adj.] (sīo) EN: oblique ; skew FR: de travers
ทแยง[adj.] (thayaēng) EN: oblique ; inclined ; diagonal FR: oblique ; diagonal
เย้[adj.] (yē) EN: oblique ; slanting ; tilted ; inclined ; skewed FR: incliné ; en pente ; oblique
เยื้อง[adj.] (yeūang) EN: at an angle ; oblique ; stagged ; diverted ; slanting ; inclined FR: oblique ; en diagonale
โย้[adj.] (yō) EN: oblique ; slanting ; leaning on one side FR: oblique ; incliné
เฉ[v.] (chē) EN: deviate ; incline ; lean ; diverge ; slant ; distort FR: dévier ; obliquer
เอียง[v.] (īeng) EN: incline ; lean ; tip ; tilt ; slant FR: incliner ; obliquer ; pencher
เส[v.] (sē) EN: diverge ; stray (from) ; deviate ; change FR: détourner ; biaiser ; dévier ; obliquer
ตะแคง[adj.] (takhaēng) EN: on one's side FR: penché ; oblique
ตามขวาง[adv.] (tām khwāng) EN: crosswise ; transversely ; obliquely ; along the diagonal ; on the skew FR: transversalement ; obliquement ; en travers
ตามขวาง[adv.] (tām khwāng) EN: crosswise; transversely ; obliquely ; across FR: en diagonale ; transversalement ; en travers
ถาก[v.] (thāk) EN: graze ; hit obliquely FR: érafler
ถลาก[adv.] (thalāk) EN: obliquely ; slantwise FR:
อย่างเอียง[adv.] (yāng īeng) EN: FR: obliquement

oblique ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
schiefe Biegung {f}oblique bending

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า oblique
Back to top