ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

askew

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *askew*, -askew-

askew ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
askew (adj.) เฉ See also: เอียง, เอียงไปข้างเดียว Syn. awry, aslant, to one side
askew (adv.) เฉ See also: เอียง, เอียงไปข้างเดียว Syn. awry
English-Thai: HOPE Dictionary
askew(อัสคิว') adv.,adj. ไปทางข้างหนึ่ง,ออกนอกทาง, เอียง,เฉ,เฉียง,เบี่ยง (obliquely)
English-Thai: Nontri Dictionary
askew(adv) เฉ,เฉียง,เบี่ยง,เห,ออกนอกทาง
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
เฉียง (adv.) askew See also: obliquely, slantingly Syn. เบน, เฉ Ops. ตรง
เบน (adv.) askew See also: obliquely, slantingly Syn. เฉ Ops. ตรง
ทแยง (v.) be askew See also: be diagonal, be askew Syn. เฉียง, เฉลียง
รวน (v.) be askew See also: be out of shape, go haywire Syn. ไม่ตรง, โย้, เซซวน, ไม่เป็นระเบียบ
เซซวน (v.) be askew See also: be out of shape, go haywire Syn. ไม่ตรง, โย้, ไม่เป็นระเบียบ
โย้ (v.) be askew See also: be out of shape, go haywire Syn. ไม่ตรง, เซซวน, ไม่เป็นระเบียบ
ไม่ตรง (v.) be askew See also: be out of shape, go haywire Syn. โย้, เซซวน, ไม่เป็นระเบียบ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
My cones and rods are askew and weed fixes it.เซลล์รูปแท่งกับโคน เบ้ซ้ายด้วย กัญชาช่วยได้จริงๆ
Yeah, but it's askew.ศาสตราจารย์ Langdon, ฉันมีการใช้จ่ายของฉันชีวิต

askew ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[wāi, ㄨㄞ, 歪] askew; at a crooked angle; devious; noxious

askew ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
曲がった[まがった, magatta] (adj-f) (1) (See 曲がる・1) bent; curved; warped; winded; twisted; (2) awry; askew; crooked
曲がる(P);曲る[まがる, magaru] (v5r,vi) (1) to bend; to curve; to warp; to wind; to twist; (2) (See 折れる・おれる・4) to turn; (3) to be awry; to be askew; to be crooked; (P)

askew ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เบี้ยว[adj.] (bīo) EN: distorted ; deformed ; crooked ; twisted ; out of round ; out of shape ; askew ; slanting FR: déformé ; tordu
เฉ[adj.] (chē) EN: slanting ; leaning ; inclined ; crooked ; oblique ; sloping ; slanted ; askew FR: oblique ; incliné ; penché ; de travers
เฉียง[adj.] (chīeng) EN: diagonal ; oblique ; slanting ; inclined ; askew ; on the skew FR: oblique ; incliné ; diagonal
เก[adj.] (kē) EN: not straight ; askew ; awry ; irregular ; crooked ; lame ; limping FR: de travers ; tordu
เกก[adj.] (kēk) EN: oblique ; slanting ; askew FR: oblique
ไม่ตรง[adj.] (mai trong) EN: askew FR: de travers
เผล้[adv.] (phlē) EN: askew FR:
ย้วย[v.] (yūay) EN: bias ; skew ; make askew FR:
ย้วย[adj.] (yūay) EN: crooked ; askew ; warped ; out of shape FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า askew
Back to top