ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

nosegay

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *nosegay*, -nosegay-

nosegay ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nosegay (n.) ช่อดอกไม้ช่อเล็กๆ (ที่มีกลิ่นหอม) Syn. bouquet, corsage, posy
English-Thai: HOPE Dictionary
nosegay(โนซ'เก) n. ดอกไม้ช่อเล็ก ๆ, Syn. bouquet,posy

nosegay ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลั่นทมแดง [n. exp.] (lanthom daē) EN: Frangipani, Nosegay, Pagoda Tree ; Temple Tree ; West Indian Red Jasmine FR: frangipanier rouge [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า nosegay
Back to top