ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*nosegay*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น nosegay, -nosegay-

*nosegay* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
nosegay (n.) ช่อดอกไม้ช่อเล็กๆ (ที่มีกลิ่นหอม) Syn. bouquet, corsage, posy
English-Thai: HOPE Dictionary
nosegay(โนซ'เก) n. ดอกไม้ช่อเล็ก ๆ, Syn. bouquet,posy

*nosegay* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ลั่นทมแดง [n. exp.] (lanthom daē) EN: Frangipani, Nosegay, Pagoda Tree ; Temple Tree ; West Indian Red Jasmine FR: frangipanier rouge [m]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *nosegay*
Back to top