ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

connive

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *connive*, -connive-

connive ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
connive (adj.) มองข้ามความผิดพลาด
connive (vi.) ร่วมมือกัน (อย่างลับๆ)
connive at (phrv.) แสร้งทำเป็นไม่รู้เห็นเกี่ยวกับ See also: ยอมรับหรือยอมตาม Syn. wink at
connive with (phrv.) สมคบคิดกับ Syn. conspire with, intrigue with, plot with
English-Thai: HOPE Dictionary
connive(คะไนฟว') {connived,conniving,connives} vi. ยินยอมลับ ๆ ,ยินยอมในที่,อนุญาตลับ ๆ ,ร่วมมืออย่างลับ ๆ ,หลิ่วตา., See also: conniver n. ดูconnive connivingly adv. ดูconnive, Syn. conspire
connivent(คะไน'เวนท) adj. ซึ่งรวมเข้าสู่จุดเดียวกัน
English-Thai: Nontri Dictionary
connive(vi) ยินยอมในที,เอาหูไปนาเอาตาไปไร่,หลิ่วตา,เมินเฉย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
connivent; coherentชิดกัน [โครงสร้างเดียวกัน] [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
รู้เห็นเป็นใจ (v.) connive See also: conspire, be party to, give aid and comfort

connive ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
放纵[fàng zòng, ㄈㄤˋ ㄗㄨㄥˋ, 放纵 / 放縱] to let sb have their own way; to connive at; to indulge; unrestrained; undisciplined; uncultured; boorish
纵容[zòng róng, ㄗㄨㄥˋ ㄖㄨㄥˊ, 纵容 / 縱容] to indulge; to connive at
假途灭虢[jiǎ tú miè Guó, ㄐㄧㄚˇ ㄊㄨˊ ㄇㄧㄝˋ ㄍㄨㄛˊ, 假途灭虢 / 假途滅虢] lit. a short-cut to crush Guo (成语 saw); fig. to connive with sb to damage a third party, then turn on the partner

connive ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不問に付す[ふもんにふす, fumonnifusu] (exp,v5s) to ignore; to disregard; to overlook; to connive at

connive ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ฮั้ว[v.] (hūa) EN: connive ; collude ; conspire FR:
คบคิด[v.] (khopkhit) EN: conspire ; intrigue ; connive ; plot FR: conspirer ; comploter ; intriguer ; machiner ; manigancer
รู้เห็นเป็นใจ[v.] (rūhenpenjai) EN: connive ; abet ; be in collusion FR:
รู้กัน[v. exp.] (rū kan) EN: conspire ; connive ; encourage ; be an accomplice or accessory ; understand each other FR:
สมรู้ร่วมคิด[v. exp.] (somrū ruam ) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; connive FR:
สมยอม[v.] (somyøm) EN: connive ; conspire to make a secret agreement FR:
สมคบ[v.] (somkhop) EN: conspire ; collaborate with ; be an accomplice ; collude with ; associate with ; plot ; be accessary FR: conspirer ; comploter ; fomenter ; être de connivence

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า connive
Back to top