ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

co-operatively

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *co-operatively*, -co-operatively-

co-operatively ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
co-operatively (adv.) ร่วมกัน Syn. commonly, respectively

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า co-operatively
Back to top