ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

*mineral*

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mineral, -mineral-

*mineral* ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
mineral (adj.) ที่เป็นแร่ See also: ที่มีแร่, ที่ผสมด้วยแร่, ซึ่งประกอบด้วยแร่ Syn. geologic, metalluric
mineral oil (n.) น้ำมันปิโตรเลียม See also: น้ำมันดิบ, น้ำมันจากดิน Syn. crude oil
mineral spring (n.) น้ำแร่ธรรมชาติ
mineral vein (n.) แนวแร่ See also: สายแร่
mineral water (n.) น้ำแร่ See also: น้ำเกลือแร่
mineralize (vt.) ทำให้กลายเป็นหิน See also: ทำให้เป็นหิน Syn. solidify, harden, concrete Ops. soften, melt
mineralogical (adj.) เกี่ยวกับการศึกษาแร่
mineralogically (adv.) ทางการศึกษาแร่
mineralogist (n.) ผู้ศึกษาเกี่ยวกับแร่
minerals (n.) น้ำแร่
English-Thai: HOPE Dictionary
mineral(มิน'เนเริล) n. แร่,ชั้นแร่ adj. เกี่ยวกับแร่, See also: minerals n.,pl. ถ่านหิน.
mineral springn. น้ำแร่ตามธรรมชาติ
mineralocorticidดูที่ adrenal gland
mineralogist(มินนะรอล'ละจิสทฺ) n. ผู้เชี่ยวชาญในแร่วิทยา
English-Thai: Nontri Dictionary
mineral(n) แร่,ชั้นแร่
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
heavy mineralแร่หนัก [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
mineralแร่ [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
inorganic acid [mineral acid]กรดอนินทรีย์, กรดซึ่งประกอบด้วยไฮโดรเจนกับธาตุอื่น หรืออาจมีออกซิเจนรวมอยู่ด้วย เช่น กรดซัลฟิวริก (H2SO4) กรดไฮโดรคลอริก (HCl)  เป็นต้น [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Mineralแร่ [เศรษฐศาสตร์]
Mineral Oilน้ำมันแร่, น้ำมันที่ขุดเจาะจากพื้นดิน, น้ำมัน [การแพทย์]
Mineral waterน้ำแร่ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Mineralsแร่ [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กทธ. (n.) Department of Mineral Resources Syn. กรมทรัพยากรธรณี
กรมทรัพยากรธรณี (n.) Department of Mineral Resources See also: Department of Underground Resources
min (abbr.) คำย่อของ minimum/mineralogical/mineralogy/minim(s) See also: น้อยที่สุด
ตุ๊กต่ำ (n.) kind of black mineral
เกลือแร่ (n.) mineral
แร่ (n.) mineral See also: ore
แร่ธาตุ (n.) mineral Syn. แร่, ธาตุ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Pure protein minerals, vitamins.โปรตีนล้วน ...แร่ธาตุและวิตามิน คนเราต้องดูแลตัวเอง
From mineral water to cannonballs!.... ผมจะพูดไงดี... .
So says my mineralogy expert, and I do not keep Rock-man Ray on the payroll just to yank my chain.ดูจากความเชี่ยวชาญด้านเหมืองแร่ของผม ผมไม่ต้องการเก็บเรื่องคนเก่าๆ ที่เป็นเหมือนโซ่มาพันธนาการพวกเราแยงกี้เอาไว้
And they want the queen to promote the new mineral water this year.แล้วเขาก็ต้องการให้ราชินี โปรโมตน้ำแร่ตัวใหม่ของปีนี้ด้วย
Seven days ago, one of my satellites over Antarctica hunting for mineral deposits discovered a sudden heat bloom beneath the earth, which outlined this.7 วันก่อน ดาวเทียมของผม พบเหมืองแร่ทางเหนือแอนตาติกา นี่โครงร่าง
I was gonna fire whoever stuck around.But since everyone stuck around... 28% curvature of the spine has caused reduced lung capacity, and has reduced bone mineral density.ผมจะไลใครก็ตามที่ยังติดอยู่แถวนี้ แต่เพราะทุกคนยังอยู่ที่นี่.. กระดูกสันหลังที่โค้ง 28 % ทำให้ความจุของปอดลดลง และความหนาแน่นกระดูกก็ลดลง
But minerals are good for baby's health.แต่น้ำแร่ดี ต่อสุขภาพเด็ก
The rivers tore minerals from the rocks and gradually added them to the fresh water of the ocean.แม่น้ำเซาะแร่ธาตุจากหิน, และเติมมันลงไปในมหาสมุทรน้ำจืด
They store it and feed off it, turning it into wood and leaves, which then decompose into a mixture of water, mineral, vegetable and living matter.พวกมันกักเก็บและปรุงอาหาร แล้วเปลี่ยนเป็นเนื้อไม้และใบไม้ ซึ่งต่อมาย่อยสลายกลายเป็นน้ำ แร่ธาตุ
As a privilege of power, 80% of this mineral wealth is consumed by 20% of the world's population.คือของกำนัลจากพลังงาน, 80% ของแร่ธาตุอันมีคุณค่า ถูกใช้ไปโดย 20% ของประชากรโลก
Almost the same mineral composition as the Icarus planet.เกือบจะใกล้เคียงกับองค์ประกอบแร่ธาตุ ของดาวอิคารัส
The lubricant in the fracture contains hexane silicone, mineral oil and propellant.สารหล่อลื่ืนที่ว่า ประกอบด้วยเฮ็กเซน ซิลิกอน น้ำมันแร่ สารเร่งการขับเคลื่อน

*mineral* ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
普通角闪石[pǔ tōng jiǎo shǎn shí, ㄆㄨˇ ㄊㄨㄥ ㄐㄧㄠˇ ㄕㄢˇ ㄕˊ, 普通角闪石 / 普通角閃石] hornblende (rock-forming mineral, type of amphibole)
角闪石[jiǎo shǎn shí, ㄐㄧㄠˇ ㄕㄢˇ ㄕˊ, 角闪石 / 角閃石] hornblende (rock-forming mineral, type of amphibole)
鸡血石[jī xuè shí, ㄐㄧ ㄒㄩㄝˋ ㄕˊ, 鸡血石 / 雞血石] bloodstone; red-fleck chalcedony, used for carving seals; (mineral.) heliotrope
青金石[qīng jīn shí, ㄑㄧㄥ ㄐㄧㄣ ㄕˊ, 青金石] lapis lazuli (mineral of the square albite family)
矿水[kuàng shuǐ, ㄎㄨㄤˋ ㄕㄨㄟˇ, 矿水 / 礦水] mineral water
矿泉[kuàng quán, ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ, 矿泉 / 礦泉] mineral spring
矿泉水[kuàng quán shuǐ, ㄎㄨㄤˋ ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨㄟˇ, 矿泉水 / 礦泉水] mineral spring water
矿物质[kuàng wù zhì, ㄎㄨㄤˋ ˋ ㄓˋ, 矿物质 / 礦物質] mineral, esp. dietary mineral
矿产资源[kuàng chǎn zī yuán, ㄎㄨㄤˋ ㄔㄢˇ ㄗ ㄩㄢˊ, 矿产资源 / 礦產資源] mineral resources
矿藏[kuàng cáng, ㄎㄨㄤˋ ㄘㄤˊ, 矿藏 / 礦藏] mineral resources
资源[zī yuán, ㄗ ㄩㄢˊ, 资源 / 資源] natural resource (such as water or minerals); resource (such as manpower or tourism)
正长石[zhēng cháng shí, ㄓㄥ ㄔㄤˊ ㄕˊ, 正长石 / 正長石] orthoclase KAlSi3O8 (rock-forming mineral, type of feldspar)
宝藏[bǎo zàng, ㄅㄠˇ ㄗㄤˋ, 宝藏 / 寶藏] precious (mineral) deposits; (budd.) the treasure of Buddha's law
辉石[huī shí, ㄏㄨㄟ ㄕˊ, 辉石 / 輝石] pyroxene (family of rock-forming minerals); augite
金红石[jīn hóng shí, ㄐㄧㄣ ㄏㄨㄥˊ ㄕˊ, 金红石 / 金紅石] rutile (mineral form of titanium oxide TiO2)
储藏[chǔ cáng, ㄔㄨˇ ㄘㄤˊ, 储藏 / 儲藏] store; deposit; (oil, mineral etc) deposits
矸子[gān zi, ㄍㄢ ㄗ˙, 矸子] waste rock (mining); gangue (worthless minerals mixed in with coal or ore)
闪石[shǎn shí, ㄕㄢˇ ㄕˊ, 闪石 / 閃石] amphibole (silicate rock-forming mineral)
光卤石[guāng lǔ shí, ㄍㄨㄤ ㄌㄨˇ ㄕˊ, 光卤石 / 光鹵石] carnallite (hydrated potassium magnesium chloride mineral)
杂盐[zá yán, ㄗㄚˊ ㄧㄢˊ, 杂盐 / 雜鹽] carnallite (hydrated potassium magnesium chloride mineral)
刚玉[gāng yù, ㄍㄤ ㄩˋ, 刚玉 / 剛玉] corundum (mineral)
矿物[kuàng wù, ㄎㄨㄤˋ ˋ, 矿物 / 礦物] mineral
矿物学[kuàng wù xué, ㄎㄨㄤˋ ˋ ㄒㄩㄝˊ, 矿物学 / 礦物學] mineralogy
矿产[kuàng chǎn, ㄎㄨㄤˋ ㄔㄢˇ, 矿产 / 礦產] minerals

*mineral* ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
アクアミネラル[, akuamineraru] (n) mineral water (wasei
コロンバイト[, koronbaito] (n) columbite (mineral combining niobite and tantalite)
他色[たしょく, tashoku] (n) discolouration of a mineral due to impurities (discoloration)
仮色[かしょく, kashoku] (n) (See 他色) discolouration of a mineral due to impurities (discoloration)
単純泉[たんじゅんせん, tanjunsen] (n) simple thermal hot spring (containing less than one thousand ppm of dissolved minerals)
地学;地球科学[ちがく(地学);ちきゅうかがく(地球科学), chigaku ( chigaku ); chikyuukagaku ( chikyuukagaku )] (n) earth sciences (geology, mineralogy, petrology, geophysics, geochemistry, seismology, etc.)
地震探鉱[じしんたんこう, jishintankou] (n) seismic mineral exploration
岩絵の具;岩絵具[いわえのぐ, iwaenogu] (n) natural mineral pigments
探鉱[たんこう, tankou] (n) mineral exploration
杜仲茶[とちゅうちゃ, tochuucha] (n) (See 杜仲) Tochuu tea (high in minerals and reputed to be beneficial for weight loss and in cases of high blood pressure)
無機質[むきしつ, mukishitsu] (n) (1) inorganic matter; mineral matter; (adj-na) (2) cold; inhuman; robotic
無機質肥料[むきしつひりょう, mukishitsuhiryou] (n) inorganic fertilizer; mineral fertilizer
白亜;白堊[はくあ, hakua] (n,adj-no) (1) (See 白墨) chalk (mineral); (2) white wall
石化[せっか, sekka] (n,vs) mineralization; mineralisation; petrifaction; fossilization; fossilisation
結石[けっせき, kesseki] (n,adj-no) calculus (concretion of minerals formed inside the body)
金石[きんせき, kinseki] (n) (1) minerals and rocks; metal and stone utensils; (2) epigraph; (P)
鉱床学[こうしょうがく, koushougaku] (n) study of mineral deposits; economic geology

*mineral* ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อนินทรียวัตถุ[n. exp.] (aninsīyawat) EN: mineral matter FR:
อาชญาบัตรผูกขาด[n. exp.] (ātyābat phū) EN: exclusive prospecting license for minerals FR:
บ่อน้ำแร่[n. exp.] (bø nāmraē) EN: mineral spring ; spa FR: source minérale [f]
ฮอร์โมนมิเนราโลคอร์ติคอยด์[n. exp.] (hǿmōn miner) EN: mineralocorticoids FR:
เจ้าพนักงานทรัพยากรธรณี[n. exp.] (jaophanakng) EN: mineral resources officer FR:
ขุมทรัพย์ใต้ดิน[n. exp.] (khumsap tāi) EN: mineral ressources FR:
ความหนาแน่นของกระดูก[n. exp.] (khwām nānae) EN: bone mineral density ; bone density FR:
เกลือแร่[n. exp.] (kleūa raē) EN: mineral salt ; dietary minerals ; mineral ; rehydration salts FR: sels minéraux [mpl]
กรดแร่[n. exp.] (krot raē) EN: mineral acid FR:
นักแร่วิทยา[n. exp.] (nak raēwitt) EN: mineralogist FR: minéralogiste [m]
น้ำมันแร่[n. exp.] (nāmman raē) EN: mineral oil FR: huile minérale [f]
น้ำแร่[n. exp.] (nāmraē) EN: mineral water FR: eau minérale [f]
น้ำตาลแร่ธรรมชาติ[n. exp.] (nāmtān raē ) EN: mineral sugar FR:
ป้ายทะเบียน[v. exp.] (pāi thabīen) EN: licence plate ; license plate (Am.) ; number plate FR: plaque d'immatriculation [f] ; plaque minéralogique [f] ; plaque de voiture [f]
ป้ายทะเบียนรถ ; ป้ายทะเบียนรถยนต์[n. exp.] (pāi thabīen) EN: licence plate ; license plate (Am.) ; number plate FR: plaque d'immatriculation [f] ; plaque minéralogique [f] ; plaque de voiture [f]
แผ่นเลขหมายรถยนต์ [n. exp.] (phaen lēk m) EN: number plate ; license plate FR: plaque d'immatriculation [f] ; plaque minéralogique [m]
แผ่นป้ายทะเบียนรถ ; แผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์[n. exp.] (phaenpāi th) EN: licence plate FR: plaque d'immatriculation [f] ; plaque minéralogique [m]
แร่[n.] (raē) EN: mineral ; ore ; mineral ore FR: minéral [m] ; minerai [m] ; minéraux [mpl]
แร่เชื้อเพลิง[n. exp.] (raē cheūaph) EN: mineral fuels FR:
แร่ดินเหนียว[n. exp.] (raē dinnīo) EN: clay mineral FR:
แร่โลหะ[n. exp.] (raē lōha) EN: metallic mineral FR: minerai métallique [m]
แร้ปฐมภูมิ[n. exp.] (raē pathomm) EN: primary mineral FR:
แร่ธาตุ[n.] (raēthāt) EN: minerals ; ore FR: minéraux [mpl]
แร่ทุติยภูมิ[n. exp.] (raē thutiya) EN: secondary mineral FR:
แร่วิทยา[n.] (raēwitthayā) EN: mineralogy FR: minéralogie [f]
ทรัพยากรธรณี[n.] (sapphayākøn) EN: underground resource ; mineral resource FR: ressources du sous-sol [fpl] ; ressources minières [fpl]
ทรัพย์ใต้ดิน[n. exp.] (sap tāidin) EN: underground resources ; mineral resources FR: ressources du sous-sol [fpl] ; ressources minières [fpl]
ทะเบียน[n.] (thabīen) EN: registration plate ; number plate FR: plaque minéralogique [f] ; plaque d'immatriculation [f] ; plaque [f]
อุดมไปด้วยแร่ธาตุ[n. exp.] (udom pai dū) EN: rich in minerals FR: riche en minéraux
วงจรของธาตุ[n. exp.] (wongjøn khø) EN: mineral cycle FR:

*mineral* ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sauerbrunnen {m}acidulous mineral water
Bad {n}; Mineralquelle
Trinkwasserentsalzungsanlage {f}drinking water demineralisation device
Mineral {n} | Mineralien
Mineralfaser {f}mineral fibre; mineral fiber [Am.]
Mineralisation {f}; Mineralisierung
Mineralocorticoid {n} [chem.]mineralocorticoid
Mineralwasser {n}mineral water; minerals
Schwefelgehalt {m} | Schwefelgehalt bei Mineralölensulphur content | sulphur content for mineral oils
Mineralaufbereitung {f}mineral processing
Mineralfasermatte {f}mineral fibre mat
Mineraloge {m}mineralogist
Mineralogie {f}mineralogy
Mineralquelle {f}mineral spring
Mineralsalz {n}mineral salt
mineralisch {adv}minerally
mineralogisch {adv}mineralogically
Heilquelle {f}mineral spring
Entsalzung {f}demineralization; desalting

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า *mineral*
Back to top