ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-mild-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น mild, *mild*,

-mild- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Doctor said he's okay. Mild shock. He can go home in the morning.หมอบอกว่าเขาโอเค เเค่ช็อค เช้าก็กลับบ้านได้คะ
A mild puff of wind forces your head low."'แม้เพียงลมพัดเบาๆ เจ้าก็ยังโอนเอนตาม
Anything from a mild earthquake to a slight seismic shift.อะไรจากแผ่นดินไหวรุนแรง การเปลี่ยนแปลงแผ่นดินไหวเล็กน้อย
You know, her discoloration could easily be interpreted as an allergic reaction or a mild form of hives.หน้าเธอเรืองแสง เพราะแพ้เครื่องสำอางมากกว่า
He's suffered both a mild concussion and hypothermia, either of which could result in memory loss.เขาทั้งหมดสติและร่างกายเย็นเฉียบ อย่างใดอย่างหนึ่งนี้อาจจะเป็นสาเหตุของการสูญเสียความทรงจำได้
Well, they can be mild to practically non-existent.อ้อ อาการนั้นทรงตัวไม่แน่นอน มีทั้งทุเลาไม่รุนแรง
But I'm going to give you a mild sedative To reduce any anxiety.แต่ฉันจะให้ยาสลบอ่อนๆเพื่อลดความกังวล
He has a mild concussion, but he's gonna be fine. Thank you.เขาอ่านใจได้ แต่เขาไม่เป็นไร
Good point. Snoring is too mild a word for what you're doing.นั่นแหละ คำว่า"กรน"ยังเบาไป
I had a bit of a mild panic attack earlier, alright?คือตอนนั้น โดนความกลัวเข้าจู่โจมมากเกินไปหน่อย
Your ankle seems to be fine. Just a mild sprain, this should help.ข้อเท้าคุณค่อยยังชัวแล้ว แค่เคล็ดนิดหน่อย ไอ้นี่คงช่วยได้
Sir, we don't think it's anything more than a mild back strain.- นับห้าเหรอ ฉันคงเป็นอัมพาตซะที่นี่ เพื่อให้พระเจ้ามากล่าว

-mild- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
谐婉[xié wǎn, ㄒㄧㄝˊ ㄨㄢˇ, 谐婉 / 諧婉] mild and harmonious
婉转[wǎn zhuǎn, ㄨㄢˇ ㄓㄨㄢˇ, 婉转 / 婉轉] sweet and agreeable; mild and indirect

-mild- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こと[, koto] (prt) (1) (particle always used at sentence-end) particle indicating a command; (2) (fem) (often as ことね) particle indicating mild enthusiasm; (3) particle indicating a gentle interrogative; (4) (at sentence end as ことよ) particle used to soften a judgment or conclusion
ぞい;ぞえ;ぜえ[, zoi ; zoe ; zee] (prt) (arch) (at sentence-end) indicates mild emphasis
円やか[まろやか, maroyaka] (adj-na,n) (1) round; circular; spherical; (2) mild (taste); mellow (voice)
煮浸し;煮びたし[にびたし, nibitashi] (n) type of stew, usu. fish or vegetables in a mild broth; fish grilled unseasoned and then simmered slowly in soy and mirin broth
軽度認識障害[けいどにんしきしょうがい, keidoninshikishougai] (n) mild cognitive impairment; MCI

-mild- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เฉื่อย[adj.] (cheūay) EN: inert ; slow ; mild ; gentle ; passive ; tardy ; sluggish ; phegmatic ; impassive FR: lent ; inerte ; apathique ; traînard ; mollasson ; passif
หัวอ่อน[adj.] (hūa-øn) EN: obedient ; docile ; mild ; complaisant ; tractable ; pliable ; submissive FR: docile ; complaisant
จืด[adj.] (jeūt) EN: light ; mild ; weak FR: doux
แกงจืด[n.] (kaēngjeūt) EN: clear soup ; mildly seasoned soup ; mild soup ; unspicy soup FR: soupe claire [f]
แกงจืดหมูสับ[n. exp.] (kaēngjeūt m) EN: mild soup with vegetables and minced pork FR:
แกงจืดเต้าหู้หมูสับ[n. exp.] (kaēngjeūt t) EN: tofu soup with pork chops ; mild soup with vegetables, pork and bean curd FR:
การต่อว่าอย่างสุภาพ[n. exp.] (kān tøwā yā) EN: mild complaint FR:
ละมุน[adj.] (lamun) EN: soft ; tender ; smooth ; gentle ; mild FR:
เหล็กเหนียว[n. exp.] (lek nīo) EN: mild steel FR:
เลียง[n.] (līeng) EN: Thai vegetable curry ; mild vegetable curry FR:
นุ่มนวล[adj.] (numnūan) EN: gentle ; delicate ; graceful ; mild ; soft ; smooth FR: tendre ; câlin ; doux
อ่อน[adj.] (øn) EN: soft ; mild ; tender ; supple ; pliable ; gentle FR: mou ; tendre ; souple
อ่อนวัย[adj.] (ønwai) EN: blown ; bland ; mild FR:
อบอุ่น[adj.] (op-un) EN: warm ; mild FR: tempéré ; tiède ; clément ; chaud
เปื่อยยุ่ย[v. exp.] (peūay yui) EN: be soft ; be tender ; be gentle ; be mild FR:
สงบเสงี่ยม[v. exp.] (sa-ngop sa-) EN: be modest ; be reserved ; be mild ; be quiet FR:
สงบเสงี่ยม[adj.] (sa-ngop sa-) EN: modest ; reserved ; mild FR: discret ; réservé
สุภาพ[adj.] (suphāp) EN: polite ; mild ; gentle ; courteous FR: poli ; éduqué ; courtois ; bien élevé ; distingué ; décent
ยาแดง[n.] (yādaēng) EN: Chinese tobacco made mild by blending FR:
ยาฝอย[n.] (yāføi) EN: mild chewing tobacco FR:
ยาจืด[n.] (yājeūt) EN: mild chewing tobacco FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -mild-
Back to top