ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

condemnation

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *condemnation*, -condemnation-

condemnation ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
condemnation (n.) การวิจารณ์อย่างแรง Syn. censure, denunciation
English-Thai: HOPE Dictionary
condemnation(คอนเดมเน'เชิน) n. การประณาม, See also: condemnotory adj. ดูcondemnation, Syn. judgment,censure,blame
English-Thai: Nontri Dictionary
condemnation(n) การกล่าวโทษ,การประณาม,การตำหนิ,การลงโทษ,การตัดสินความ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
condemnation๑. การพิพากษาลงโทษทางอาญา (ป. วิ. อาญา)๒. การบังคับให้บุคคลกระทำหรืองดเว้นกระทำ การตามคำพิพากษา (ป. วิ. แพ่ง)๓. การประณาม, การพิพากษาของศาลทรัพย์เชลย (ก. ระหว่างประเทศ)๔. การเรียกเกณฑ์ทรัพย์, การเวนคืนทรัพย์, การสั่งห้ามใช้อาคาร (ที่ไม่ถูกต้องด้วยสุขลักษณ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การต่อว่า (n.) condemnation See also: censure, reproach, comment, review Syn. การตำหนิ, การวิพากย์วิจารณ์
การตำหนิ (n.) condemnation See also: censure, reproach, comment, review Syn. การต่อว่า, การวิพากย์วิจารณ์
การติ (n.) condemnation See also: censure, reproach, comment, review Syn. การตำหนิ, การต่อว่า, การวิพากย์วิจารณ์
การวิพากย์วิจารณ์ (n.) condemnation See also: censure, reproach, comment, review Syn. การตำหนิ, การต่อว่า
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
He will hear it as an attempt to mend fences, as opposed to the withering condemnation you and I will know it to be.ทั้งที่จริงแล้วเป็นคำเสียดสีทำลายล้าง ที่มีคุณกับผมเท่านั้นที่รู้ ใช่ๆ นั่นล่ะ แผนของฉัน
They demand only our condemnation.เขาต้องการแค่การประณาม
Well, I can't spend $12,000 on a handbag, but it's free to look upon those who do with righteous condemnation.เค้าไม่ได้ว่าเสื้อนาย เสื้อนายปกติดี อร่อยจังครับ เคล็ดลับของแพนเค้กคือใช้ ไขมันจากเบคอน
Many religions suggest that following through on homosexual desires invites condemnation.หลายศาสนาบอกเอาไว้ว่า การเป็นพวกรักร่วมเพศ จะทำให้ถูกประนาม

condemnation ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
断獄[だんごく, dangoku] (n,vs) (1) (obsc) trying of a crime; conviction; (2) condemnation to death by beheading
自責[じせき, jiseki] (n,vs) self-condemnation; self-reproach; (P)
論難攻撃[ろんなんこうげき, ronnankougeki] (n,vs) attacking by argument; denunciation; condemnation; heated controversy

condemnation ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ครหา[n.] (khørahā = k) EN: disapproval ; criticism ; censure ; condemnation FR: critique [f] ; désapprobation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า condemnation
Back to top