ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

forgiveness

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *forgiveness*, -forgiveness-

forgiveness ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
forgiveness (n.) การให้อภัย See also: การอภัยโทษ, การอโหสิกรรม, การอภัย Syn. amnesty, pardon, remission Ops. unforgiveness
English-Thai: Nontri Dictionary
forgiveness(n) การให้อภัย,ความไม่อาฆาต,ความไม่ผูกพยาบาท,การยกโทษ
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Forgivenessการให้อภัย [TU Subject Heading]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
การยกโทษ (n.) forgiveness See also: pardon, excusing, toleration
การให้อภัย (n.) forgiveness See also: pardon, excusing, toleration Syn. การยกโทษ
อโหสิ (n.) forgiveness See also: pardon Syn. อโหสิกรรม
อโหสิกรรม (n.) forgiveness Syn. อโหสิ, การอภัย, การให้อภัย
ของ้อ (v.) ask for forgiveness See also: make up to, try to conciliate, try to reconcile Syn. งอนง้อ, ง้อ
ขออโหสิ (v.) ask for forgiveness See also: apologize Syn. ขออโหสิกรรม
ขออโหสิกรรม (v.) ask for forgiveness See also: apologize
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
"No forgiveness without bloodshed"."ไม่ใช่ยกโทษให้โดยปราศจากการนองเลือด". \ NBaudelaire
I observe your forgiveness isn't sweeter than a plump nipple.การอภัยไม่แน่จริงเท่าอกอวบๆ หรอก
But now I know that forgiveness must first come from you... before it can come from God.แต่พระนางต้องอภัยข้า ก่อนพระเจ้า
And I have forgiveness to ask of you.และข้ามาขอให้เจ้าให้อภัย.
I must beg your forgiveness Nobu-san. I was foolish to think you would barter me away.ฉันโง่เองที่คิดว่าคุณอยากจะเอาตัวฉันต่อรองกับเขา
We sometimes find that it's easier just to ask God's forgiveness and not prolong the inevitable.บางทีมันก็เป็นการดีที่จะ วิงวอนให้พระเจ้ายกโทษ และก็ไม่ยื้อต่อ...
Something tells me that's pretty much all the forgiveness she's got left in her bag.แต่มีบางสิ่งบอกผมว่า คงจะไม่ใช่กับทุกเรื่อง
Are you, uh, seeking his forgiveness or advice?คุณกำลังหาวิธีไถ่บาปหรือว่าคำแนะนำล่ะ?
You have the cheek to ask for forgiveness after doing what you did.เจ้ายังมีหน้ามาขอให้ข้ายกโทษให้อีกเหรอ หลังจากที่เจ้าทำลงไปแล้ว
Because the essence of His forgiveness lies in His word and in His mystery.เพราะพระองค์ให้อภัยกับคนบาปทั้งหลาย เพื่อชำระล้างให้เขา ได้ขึ้นไปรับใช้พระองค์บนสวรรค์
Isn't forgiveness too a quality of the strong?การให้อภัย เป็นคุณสมบัติของผู้ที่แกร่งกว่า ไม่ใช่หรือ
But trust me,it's easier to ask forgiveness than permission.เชื่อเถอะ ทำไปก่อนแล้วเสียใจ ดีกว่า เสียใจที่ไม่ได้ทำ

forgiveness ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
宽恕[kuān shù, ㄎㄨㄢ ㄕㄨˋ, 宽恕 / 寬恕] forgive; forgiveness
饶恕[ráo shù, ㄖㄠˊ ㄕㄨˋ, 饶恕 / 饒恕] forgiveness; spare

forgiveness ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
債務帳消し[さいむちょうけし, saimuchoukeshi] (n) debt forgiveness
堪忍;勘忍[かんにん, kannin] (int,n) pardon; patient endurance; forbearance; forgiveness
海容[かいよう, kaiyou] (n) forgiveness
債権放棄[さいけんほうき, saikenhouki] (n) debt forgiveness; debt waiver
勘弁[かんべん, kanben] (n,vs) pardon; forgiveness; forbearance; (P)
宥恕[ゆうじょ, yuujo] (n,vs) forgiveness; generosity
容赦[ようしゃ, yousha] (n,vs) (1) pardon; forgiveness; mercy; (2) leniency; going easy (on someone); (P)
容赦会釈[ようしゃえしゃく, youshaeshaku] (n) pardon; forgiveness; mercy; making allowances
寛恕[かんじょ, kanjo] (n,adj-no) magnanimity; forgiveness; generosity
許し(P);赦し[ゆるし, yurushi] (n) pardon; forgiveness; exemption; permission; (P)

forgiveness ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
อโหสิกรรม[n.] (ahōsikam) EN: non-existence of the consequences for sins ; cancellation of penalties for all sins ; forgiveness of sin FR: pardon [m]
การให้อภัย[n. exp.] (kān hai aph) EN: forgiveness ; pardon ; excusing ; toleration FR: pardon [m]
ขมา[n.] (khamā) EN: forgiveness ; pardon ; patience ; tolerance FR: pardon [m] ; grâce [f]
ขออโหสิ[v. exp.] (khø ahōsi) EN: ask for forgiveness FR:
ขออภัย[v.] (khø-aphai) EN: apologize ; make an apology ; ask for forgiveness ; ask for pardon FR: demander pardon (à) ; présenter ses excuses (à) ; s'excuser
ขอขมา[v.] (khøkhamā) EN: apologize ; ask for forgiveness FR: demander le pardon
ขอขมาลาโทษ[v.] (khøkhamālāt) EN: apologize ; ask for forgiveness FR: demander le pardon
ขอโทษ[v.] (khøthōt) EN: apologise ; apologize (Am.) ; make an apology ; beg your pardon ; excuse ; pardon ; ask for forgiveness FR: s'excuser ; présenter ses excuses (à) ; demander pardon (à) ; exprimer des regrets ; être désolé
ง้อ[v.] (ngø) EN: reconcile ; make friendly again ; seek reconciliation (with) ; ask forgiveness from ; make up to ; try to smooth FR: intercéder ; essayer de se réconcilier
สมา[v.] (samā) EN: apologize ; ask for forgiveness FR:
ษมาลาโทษ[v. exp.] (samā lā thō) EN: ask forgiveness FR:

forgiveness ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Vergebung {f}forgiveness

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า forgiveness
Back to top