ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

twine

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *twine*, -twine-

twine ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
twine (n.) สายเชือก See also: เชือกร้อย, สายร้อย, สายป่าน
twine (vi.) พันรอบ
twine (vt.) ถักเป็นเกลียว See also: บิดเป็นเกลียว
English-Thai: Nontri Dictionary
twine(n) เชือก,ลวด,การร้อยมาลัย,การถักปม,การฟั่นเป็นเกลียว
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
twinerไม้พันเลื้อย [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาย (v.) untwine See also: unwind, unroll
เครือเถา (n.) design of intertwined sprays See also: Thai design, Thai figuration
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I don't know, Brick. I don't remember any of it. I'm standing here with a ball of twine in my hand and I don't even know why.แม่ไม่รู้ บริค แม่จำไม่ได้เลย แม่ยืนถือเชือกและไม่รู้ว่าทำไม
I mean, I've seen the world's biggest ball of twine twice.ฉันเคยเห็นลูกไหมพรม ที่ใหญ่สุดในโลกสองครั้งแหนะ
And the best part was that we made this little guy out of the twigs and twine that washed up on the shore.และส่วนที่ดีที่สุดคือเราทำตุ๊กตาตัวนี้ จากกิ่งไม้และเชือกที่ถูก คลื่นซัดพาขึ้นฝั่ง
All their neuroses intertwine so perfectly, and it just works like a charm.พวกเขาเข้ากันได้ดีทุกอย่างเลย ราวกับบุพเพสันนิวาส
I mean... we saw the second-Largest ball of twineคือว่า ผมได้เห็นทุกอย่าง
It was an accident that intertwined our fates.อุบัติเหตุครั้งนั้น นำพาชะตาเรามาพบกัน
Our destinies have been entwined, Elizabeth but never joined.ไปเดี๋ยวนี้! กลับไปประจำที่ของเจ้าซะ
* Now Samson and the lion got entwined in a fight *เมื่อแซมซั่นต้องสู้กับสิงโต
Your destinies were entwined.ชะตาชีวิตของเธออย่างยุ่งเหยิงนัก
And let our bodies intertwineAnd let our bodies intertwine
With a rhythm that continues from start to finish... flute and clarinet in alternating solos... entwined in a single, evocative melody.ใช้จังหวะที่เสถียรดำเนินไปตั้งแต่ต้นจนจบเพลง ฟลุตกับคลาริเน็ตเป็นตัวโซโล่ ประสานกันเข้าเป็นท่วงทำนองอันไพเราะ
Agent Walker is far too emotionally entwined with the asset.สายลับวอคเกอร์รู้สึกลึกซึ้งมากเกินไป กับคนที่มีค่าของรัฐบาล

twine ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
盘曲[pán qǔ, ㄆㄢˊ ㄑㄩˇ, 盘曲 / 盤曲] coiled; entwined; tortuous
蟠曲[pán qǔ, ㄆㄢˊ ㄑㄩˇ, 蟠曲] coiled; entwined; tortuous
蔓生植物[màn shēng zhí wù, ㄇㄢˋ ㄕㄥ ㄓˊ ˋ, 蔓生植物] creeper; climbing plant; twiner
蔓草[màn cǎo, ㄇㄢˋ ㄘㄠˇ, 蔓草] creeper; climbing plant; twiner
互为因果[hù wéi yīn guǒ, ㄏㄨˋ ㄨㄟˊ ㄍㄨㄛˇ, 互为因果 / 互為因果] mutually related karma (成语 saw); fates are intertwined; interdependent
瓜葛[guā gé, ㄍㄨㄚ ㄍㄜˊ, 瓜葛] intertwined (as melon and vine plants); interconnected; association (of two things)
合股线[hé gǔ xiàn, ㄏㄜˊ ㄍㄨˇ ㄒㄧㄢˋ, 合股线 / 合股線] twine
盘根错节[pán gēn cuò jié, ㄆㄢˊ ㄍㄣ ㄘㄨㄛˋ ㄐㄧㄝˊ, 盘根错节 / 盤根錯節] twisted roots and intertwined joints (成语 saw); complicated and very tricky; knotty and deeply-rooted difficulties
缠绕[chán rào, ㄔㄢˊ ㄖㄠˋ, 缠绕 / 纏繞] twisting; to twine; to pester; to bother

twine ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
より糸;縒り糸;撚り糸[よりいと, yoriito] (n) twisting (thread, etc.); twisted yarn; twisted thread; twine
絡み付く;絡みつく[からみつく, karamitsuku] (v5k) to twine oneself around; to coil around
絡める;搦める[からめる, karameru] (v1,vt) (1) to arrest; (2) to entwine; to twine around; to mix together; (3) to coordinate (with)
熨斗目[のしめ, noshime] (n) variety of ceremonial dress made of intertwined cloth and silk threads
盤根[ばんこん, bankon] (n) entwined roots
絡ます[からます, karamasu] (v5s,vt) (1) to entwine; to entangle; (2) to connect; to relate
絡ませる[からませる, karamaseru] (v1,vt) (1) to entwine; to entangle; (2) to connect; to relate
絡まる[からまる, karamaru] (v5r,vi) to be entwined; to be involved
絡み合う(P);搦み合う;からみ合う[からみあう, karamiau] (v5u,vi) to be(come) intertwined; to be entangled; (P)
絡む[からむ, karamu] (v5m,vi) (1) to entangle; to entwine; (2) to pick a quarrel; to find fault; (3) to be involved with; to be influenced by; to develop a connection with; (P)
綢繆[ちゅうびゅう, chuubyuu] (n) (1) coiled about; entangled; entwined; (2) familiar; harmonious
編み合わせる[あみあわせる, amiawaseru] (v1) to knit together; to intertwine
縒り合わせる;撚り合わせる;縒り合せる;撚り合せる[よりあわせる, yoriawaseru] (v1,vt) to intertwine; to twist together
縺れ合う;もつれ合う[もつれあう, motsureau] (v5u) (See からみあう) to entangle themselves together (e.g. of butterflies); to be intertwined
纏い付く;纏いつく[まといつく, matoitsuku] (v5k,vi) to entwine; to follow about
連理[れんり, renri] (n) (1) trees with entwined branches; (2) intimate male and female relationship
連理の松[れんりのまつ, renrinomatsu] (n) pines with entwined branches

twine ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ขดงอ[n. exp.] (khot ngø) EN: coil ; wind ; spiral ; twine ; twist FR:
กรอ[v.] (krø) EN: wind ; reel ; spin ; twist ; twine FR: enrouler ; bobiner
พัน[v.] (phan) EN: wind around ; wrap around ; bind ; encircle ; coil ; twine ; entangle ; pack up FR: enlacer ; enrouler ; embobiner ; envelopper
ถัก[v.] (thak) EN: knit ; twine ; weave ; crochet ; braid ; plait FR: tricoter ; crocheter ; tresser
จิตรลดา[n.] (jittraladā) EN: [design of intertwined sprays] FR:
เครือเถา[n.] (khreūathao) EN: design of intertwined sprays FR:
เกลียว[v.] (klīo) EN: twist ; entwine ; braid ; strand ; ply FR:
ลายเครือเถา[n. exp.] (lāi khreūa ) EN: design of intertwined sprays FR:
พันแข้งพันขา[v.] (phankhaengp) EN: rub a body against someone's legs ; intertwine around the legs of FR:
สาน[v.] (sān) EN: weave ; entwine ; intertwine ; interlace ; plait FR: entrelacer ; tresser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า twine
Back to top