ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

marry

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *marry*, -marry-

marry ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
marry (vt.) แต่งงาน See also: สมรส Syn. espouse, wed
marry (vt.) ประกอบพิธีแต่งงาน See also: ทำพิธีสมรส
marry (vi.) จับเข้าคู่กัน See also: เข้ากันได้ดี Syn. join, wed, match
marry (vt.) จับเข้าคู่กัน See also: เข้ากันได้ดี
marry above (phrv.) แต่งงานกับคนที่มีฐานะหรือตำแหน่งทางสังคมสูงกว่า Ops. marry beneath
marry beneath (phrv.) แต่งงานกับคนที่มีฐานะหรือตำแหน่งทางสังคมต่ำกว่า Ops. marry above
marry into (phrv.) เข้าร่วมกลุ่มหรือชนชั้นด้วยการแต่งงาน
marry off (phrv.) หาสามีให้ (ลูกสาว)
marry up (phrv.) เข้ารวมกลุ่มกับ See also: จับกลุ่มกับ Syn. join up, link up
marry with (phrv.) แต่งงานกับ
English-Thai: HOPE Dictionary
marry(แม'รี) v. แต่งงาน,สมรส,ทำพิธีสมรส,ร่วมกันอย่างสนิทสนม,, See also: marrier n.
English-Thai: Nontri Dictionary
marry(vt) แต่งงาน,สมรส,เข้าพิธีวิวาห์
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
วิวาห์ (v.) marry See also: wed Syn. แต่งงาน, สมรส Ops. การหย่าร้าง
สมรส (v.) marry See also: get married Syn. แต่งงาน, ออกเรือน, วิวาห์ Ops. หย่า
สมรส (v.) marry See also: get married, wed, tie the knot, get hitched Syn. แต่งงาน Ops. หย่า, หย่าร้าง
ออกเรือน (v.) marry See also: get married, wed, get hitched Syn. แต่งงาน
แต่งงาน (v.) marry See also: wed, get married, be married Syn. สมรส Ops. หย่าร่าง, หย่า
ปลูกฝัง (v.) marry off
ตัวอย่างประโยค จาก Meemodel ตัวอย่างประโยคภาษาอังกฤษ
I found you a man who has agreed to marry youฉันหาผู้ชายคนหนึ่งให้เธอได้แล้ว คนที่ตกลงใจจะแต่งกับเธอแน่ะ
He still hasn't asked her to marry himเขายังคงไม่ขอเธอแต่งงาน
Only if these are met, I will marry youถ้าเพียงแต่สิ่งเหล่านี้ได้รับการสนองตอบ ฉันก็จะแต่งงานกับคุณ
I'd never marry an awful girl like youฉันจะไม่มีวันแต่งงานกับผู้หญิงแย่ๆ อย่างเธอหรอก
Before he asked her to marryก่อนที่เขาจะขอเธอแต่งงาน
I wish to meet him before I consent to marryฉันปรารถนาที่จะพบเขาก่อนที่จะยินยอมแต่งงาน
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
I'm asking you to marry me, you little fool.ผมกําลังขอคุณเเต่งงานอยู่ เด็กโง่
You tried to take her place, you let him marry you.คุณพยายามจะมาแทนที่คุณนาย คุณยอมเเต่งงานกับคุณผู้ชาย
I want you to marry me.I want you to marry me.
President, I will marry your daughter, Susyส่วนผมจะแต่งกับลูกสาวของท่านคือซูซี่
Your Excellency and my brother the Bishop will marry my daughtersพี่ชายผมซึ่งเป็นพระราชาคณะ จะแต่งกับลูกสาวของผม
Prince Huo Du wants to marry Miss Long.องค์ชายฮั่วตูต้องการแต่งกับแม่นางเล้ง.
Jane... will you marry me?เจน ... คุณจะแต่งงานกับฉัน?
Will you marry me? now... these are high-compression tranquilizer pistols.ที่ว่า "อย่าถามว่าประเทศให้อะไรกับคุณ แต่จงถามว่า คุณให้อะไรกับประเทศบ้าง" คุณจะแต่งงานกับผมมั้ย? นี่เป็นปืนยิงยาสลบแรงสูง
But I have one condition. You must promise to marry me.แต่มีเงื่อนไขหนึ่งข้อ เธอต้องแต่งงานกับฉัน
If you marry me, we can get the Count's treasure... and control the village, too.ถ้าเธอแต่งงานกับฉัน เราจะได้ครอง สมบัติของเคานท์ และได้ควบคุม หมู่บ้านนี้ด้วย
Okay, I'll marry youพอๆ อย่าทำให้ฮันคยองร้องไห้สิ (ฮาจิม่า เป็นคำที่ฮันคยองชอบพูด) พวกนั้นทิ้งฮันคยองไว้คนเดียว
You'll marry Hazzi-Ra.ลูกจะได้แต่งกับ ฮัสซี่-รา

marry ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[qì, ㄑㄧˋ, 妻] to marry off (a daughter)
[gēn, ㄍㄣ, 跟] heel; to follow closely; to go with; to marry sb (of woman); with; towards; as (compared to); from (different from); and (in addition to)
许嫁[xǔ jià, ㄒㄩˇ ㄐㄧㄚˋ, 许嫁 / 許嫁] allowed to marry
[tǎo, ㄊㄠˇ, 讨 / 討] ask for; send punitive expedition; to demand; to marry
相亲[xiāng qīn, ㄒㄧㄤ ㄑㄧㄣ, 相亲 / 相親] date; arranged blind date with intention to marry
从一而终[cóng yī ér zhōng, ㄘㄨㄥˊ ㄧ ㄦˊ ㄓㄨㄥ, 从一而终 / 從一而終] faithful unto death (i.e. Confucian ban on widow remarrying)
通婚[tōng hūn, ㄊㄨㄥ ㄏㄨㄣ, 通婚] intermarry
[hūn, ㄏㄨㄣ, 婚] to marry; marriage; wedding; to take a wife
拖油瓶[tuō yóu píng, ㄊㄨㄛ ㄧㄡˊ ㄆㄧㄥˊ, 拖油瓶] to remarry (of a widow, contemptuous); woman's children by previous marriage (derog.); step-children (discrimatory term)
婚龄[hūn líng, ㄏㄨㄣ ㄌㄧㄥˊ, 婚龄 / 婚齡] marrying age
再嫁[zài jià, ㄗㄞˋ ㄐㄧㄚˋ, 再嫁] remarry
转嫁[zhuǎn jià, ㄓㄨㄢˇ ㄐㄧㄚˋ, 转嫁 / 轉嫁] to remarry (of widow); to pass on (blame, cost, obligation, unpleasant consequence etc); to transfer (blame, guilt); to pass the buck

marry ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
ハイラーテン[, haira-ten] (n) to marry (ger
妻合わせる;妻合せる;妻せる[めあわせる, meawaseru] (v1,vt) to marry off; to espouse to
嫁入る[よめいる, yomeiru] (v5r,vt) to wed; to marry a man
為替マリー[かわせマリー, kawase mari-] (n) exchange marry
片付ける(P);片づける[かたづける, katadukeru] (v1,vt) (1) to tidy up; to put in order; to straighten up; to put away; (2) to settle (problem); to clear (dispute); (3) to finish; to bring something to an end; (4) (sometimes 嫁ける) to marry off (e.g. a daughter); (5) to do away with someone; to bump someone off; (P)
玉の輿に乗る[たまのこしにのる, tamanokoshininoru] (exp,v5r) to marry into a family of rank; to marry money
結婚を許す[けっこんをゆるす, kekkonwoyurusu] (exp,v5s) to give permission to marry
縁付く;縁づく[えんづく, enduku] (v5k,vi) to marry
縁付ける[えんづける, endukeru] (v1,vt) to marry off; to give in marriage
身を固める[みをかためる, miwokatameru] (exp,v1) to settle down; to get a steady job; to marry and raise a family
配す[はいす, haisu] (v5s,vt) (1) (See 配する) to distribute; to arrange; to allot (to a position of authority, etc.); (2) to arrange; to lay out (as in decorating); (3) to marry off; (4) to exile; to banish
配する[はいする, haisuru] (vs-s,vt) (1) (See 配る) to distribute; to arrange; to allot (to a position of authority, etc.); (2) to arrange; to lay out (as in decorating); (3) (arch) to marry off; (4) (arch) to exile; to banish
婿取り[むことり, mukotori] (n) adopting a son-in-law into one's family; marrying off one's daughter
嫁ぐ[とつぐ, totsugu] (v5g,vi) to marry; (P)
嫁に行く[よめにいく;よめにゆく, yomeniiku ; yomeniyuku] (exp,v5k-s) to marry; to wed
後家を立てる[ごけをたてる, gokewotateru] (exp,v1) to remain faithful to the memory of one's husband and never remarry
添う(P);副う[そう, sou] (v5u) (1) (See 沿う) to meet (one's expectations, etc.); to satisfy; to comply with; (2) to accompany; to stay by one's side; (3) (esp. 添う) to marry; to wed; (4) (esp. 添う) to be added; (P)

marry ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
เด็ดดอกฟ้า[v. exp.] (det døkfā) EN: win a wife of high station ; marry an aristocratic girl FR:
เสกสมรส[v.] (sēksomrot) EN: marry FR:
สมรส[v.] (somrot) EN: marry ; get married ; wed FR: se marier ; marier
แต่งการ[v.] (taengkān) EN: marry FR:
แต่งงาน[v.] (taeng-ngān) EN: marry ; get married ; be married ; wed ; join together ; walk down the aisle (inf.) ; go down the aisle (inf.) FR: épouser ; se marier ; convoler (vx) ; marier ; s'unir par le mariage (vx) ; se maquer (pop.) ; se caser (fig.)
ตบแต่ง[v.] (toptaeng) EN: marry off one's daughter ; arrange a marriage FR:
แต่งงานใหม่[v. exp.] (taeng-ngān ) EN: remarry FR: se remarier

marry ในภาษาเยอรมัน

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Heiratsversprechen {n}promise to marry

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า marry
Back to top