ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

look down upon

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *look down upon*, -look down upon-

look down upon ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
look down upon (phrv.) ดูหมิ่น See also: ดูถูก Syn. disdain, scorn
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
คาดหน้า (v.) look down upon See also: show contempt, hold in contempt Syn. ตราหน้า
ดูถูก (v.) look down upon See also: underestimate, disparage, disdain, slight, insult, snub, affront Syn. เหยียดหยาม
ดูถูกดูแคลน (v.) look down upon See also: underestimate, disparage, disdain, slight, insult, snub, affront Syn. ดูถูก, เหยียดหยาม
ดูหมิ่น (v.) look down upon See also: scorn Syn. เย้ยหยัน Ops. ยกย่อง, เชิดชู, ให้เกียรติ
หยามน้ำหน้า (v.) look down upon See also: scorn Syn. เย้ยหยัน, ดูหมิ่น Ops. ยกย่อง, เชิดชู, ให้เกียรติ
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
God gives us wings so we can fly out from paradise and look down upon the world.มอบปีกให้เรา เพื่อที่จะให้เราบินสู่สวรรค์ แล้วนั่งมองโลกอยู่บนนั้น
♪ Won't you look down upon me, Jesus ♪พระเจ้า ทำไมท่านไม่มองมาที่ผมเลย

look down upon ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
鄙视[bǐ shì, ㄅㄧˇ ㄕˋ, 鄙视 / 鄙視] despise; disdain; look down upon
看不起[kàn bu qǐ, ㄎㄢˋ ㄅㄨ˙ ㄑㄧˇ, 看不起] look down upon; despise
[dì, ㄉㄧˋ, 睇] look down upon

look down upon ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
貶める[おとしめる, otoshimeru] (v1,vt) (1) to show contempt for; to look down upon; to have a low opinion of; (2) to cause to fall; to make decline

look down upon ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
ดูชา[v.] (dūchā) EN: look down upon FR:
ดูแคลน[v.] (dūkhlaēn) EN: look at in a disparaging manner ; look down upon ; insult FR: insulter du regard ; regarder de travers
ดูหมิ่น[v.] (dūmin) EN: underestimate ; look down upon ; disparage ; disdain ; slight ; insult FR: mépriser ; dédaigner ; narguer ; insulter
คาดหน้า[v.] (khātnā) EN: underrate ; underestimate ; look down upon ; show contempt ; hold in contempt ; belittle ; disparage FR: sous-estimer
ปรามาส[v.] (prāmāt) EN: insult ; show contempt ; look down upon FR:
สบประมาท[v.] (soppramāt) EN: insult ; humiliate ; belittle ; disparage ; despise ; look down upon ; affront ; slight FR: offenser ; injurier ; outrager ; conspuer
หยามน้ำหน้า[n.] (yāmnāmnā) EN: look down upon ; scorn FR: toiser ; rabaisser
เหยียดหยาม[v.] (yīetyām) EN: disparage ; slight ; disdain ; insult ; abuse ; affront ; call names ; slight ; look down upon FR: dédaigner ; mépriser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า look down upon
Back to top