ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

iterate

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *iterate*, -iterate-

iterate ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
iterate (vt.) กล่าวซ้ำ See also: พูดซ้ำ, ย้ำ Syn. reiterate, repeat, rehearse
English-Thai: HOPE Dictionary
iterate(อิท'ทะเรท) vt. กล่าวซ้ำ,กล่าวย้ำ,ทำซ้ำ,ย้ำ., See also: iteration n., Syn. reiterate
English-Thai: Nontri Dictionary
iterate(vt) ย้ำ,กล่าวซ้ำ
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
iterated integrationการหาปริพันธ์ซ้อน [คณิตศาสตร์๑๙ ก.ค. ๒๕๔๗]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
กล่าวสำทับ (v.) reiterate See also: iterate Syn. ย้ำ, พูดย้ำ
กำชับ (v.) reiterate See also: urge, repeat, insist firmly, instruct explicitly, order repeatedly Syn. สั่งย้ำ
กำชับกำชา (v.) reiterate See also: urge, repeat, insist firmly, instruct explicitly, order repeatedly Syn. สั่งย้ำ
คำทับศัพท์ (n.) transliterated word
ถอดถ่าย (v.) transliterate Syn. ถ่ายถอด
ถ่ายถอด (v.) transliterate
ทับศัพท์ (v.) transliterate
ผู้ไม่รู้หนังสือ (n.) illiterate
พูดย้ำ (v.) reiterate See also: iterate Syn. ย้ำ, กล่าวสำทับ
รู้หนังสือ (v.) be literate See also: be educated Syn. อ่านออกเขียนได้
ลบ (v.) obliterate See also: eradicate, erase, extirpate, destroy, blot out, efface, expunge Syn. ลบเลือน Ops. ใส่, เพิ่ม
สำทับ (v.) reiterate See also: iterate Syn. ย้ำ, พูดย้ำ, กล่าวสำทับ
อ่านออกเขียนได้ (v.) be literate See also: be educated
อ่านไม่ออก (v.) be illiterate
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
And they say that now in Paris, France, even as we speak Louis Pasteur has devised a new vaccine that will obliterate anthrax once and for all.เขาพูดกันว่าที่ปารีสตอนนี้ แม้แต่ตอนที่เราคุยกันอยู่นี้... ...หลุยส์ ปาสเตอร์ได้คิดค้นวัคซีน... ..รักษาโรคแอนแทร็กซ์
Our guide restored the divine character of monstrosity thanks to reiterated actions, that is to say: ritesไกด์ของเราที่ตั้งอยู่อีกครั้ง divine character ของความเป็นอสูรกาย... ...การขอบคุณที่จะการกระทำที่กล่าวซ้ำ,\ Nthat จะพูด: พิธีศาสนา
Illiterate they may be, but they're not blind.พวกเขาอาจไม่รู้หนังสือ แต่ไม่ได้ตาบอด
Carlos, you semi-illiterate, Fascist sociopath!แก ไอ้โรคจิตบ้าอำนาจงี่เง่า
If not, the peaceable Wachati will be obliterated.ถ้าไม่งั้น พวกวาชาติจะถูกล้างเผ่าพันธุ์
Just a sad, pathetic, useless, illiterate piece of inbred shit.พอโตก็รู้ตัวว่าเป็นไอ้ขี้ไก่น่าทุเรศ ชั้นสวะอ่านหนังสือไม่ออกซักตัว
Yeah, but I was thinking more among the lines of a blind, ex-illiterate senior citizen who learned to read while fighting the Nazis.But l was thinking more of a blind, ex-illiterate senior citizen who learned... -... to read while fighting Nazis.
And so... these days, I'm also involved with children's literature I want to help cultivate truly literate adultsดังนั้น เดี๋ยวนี้ผมจึงหันไปสนใจ วรรณกรรมสำหรับเด็ก เพื่อที่จะช่วยพัฒนานักอ่านในอนาคต
The sheer mass of water that collapsed on top of Jean should have obliterated her.คำอธิบายเดียวที่จีนรอดมาได้คือ
Thus I reiterate -- what the hell is going on?พูดซ้ำล่ะ เกิดบ้าอะไรขึ้นเนี่ย?
And his chip has been obliterated.และชิปของมันโดยทำลายไปแล้ว
I'd just like to reiterate that this unsub is not getting around on highway 99.ผมอยากขอชี้แจงว่าคนร้ายไม่ได้ฆ่าคนตามทางหลวงสาย 99

iterate ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
一丁不识[yī dīng bù shí, ㄧ ㄉㄧㄥ ㄅㄨˋ ㄕˊ, 一丁不识 / 一丁不識] illiterate, ignorant
能诗善文[néng shī shàn wén, ㄋㄥˊ ㄕ ㄕㄢˋ ㄨㄣˊ, 能诗善文 / 能詩善文] highly literate; lit. capable at poetry, proficient at prose
不识字[bù shí zì, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄗˋ, 不识字 / 不識字] illiterate
文盲[wén máng, ㄨㄣˊ ㄇㄤˊ, 文盲] illiterate
认字[rèn zì, ㄖㄣˋ ㄗˋ, 认字 / 認字] literate; knowing how to read
识文断字[shí wén duàn zì, ㄕˊ ㄨㄣˊ ㄉㄨㄢˋ ㄗˋ, 识文断字 / 識文斷字] literate; a cultured person
[mǐn, ㄇㄧㄣˇ, 泯] obliterate; submerge
重申[chóng shēn, ㄔㄨㄥˊ ㄕㄣ, 重申] reaffirm; reiterate
河粉[hé fěn, ㄏㄜˊ ㄈㄣˇ, 河粉] rice noodles in wide strips; also transliterated ho-fen, ho-fun etc on menus
不识一丁[bù shí yī dīng, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄧ ㄉㄧㄥ, 不识一丁 / 不識一丁] total illiterate; unable to read the simplest characters
蒙昧[méng mèi, ㄇㄥˊ ㄇㄟˋ, 蒙昧] uncultured; uncivilized; God-forsaken; ignorant; illiterate

iterate ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
不文[ふぶん, fubun] (adj-no) (1) unwritten; (2) illiterate; uneducated; (n) (3) poor writing
原綴り;原綴[もとつづり;げんてつ(原綴), mototsuduri ; gentetsu ( hara tsuduri )] (n) (1) original spelling or kana usage; (2) spelling in original language (for words transliterated into another language or script)
文盲[もんもう, monmou] (n,adj-no) (1) (sens) (See 非識字) illiteracy; (n) (2) (sens) illiterate person; an illiterate
明き盲;明盲(io)[あきめくら, akimekura] (n) (sens) illiterate or blind person; person who sees without understanding; amaurosis
無学文盲[むがくもんもう, mugakumonmou] (n) (sens) ignorant and illiterate; uneducated and illiterate
無学無知[むがくむち, mugakumuchi] (n,adj-na) illiterate and ignorant
無学無識[むがくむしき, mugakumushiki] (n) illiterate and ignorant; uneducated and lacking in wisdom and discernment
無文字社会[むもじしゃかい, mumojishakai] (n) pre-literate society; non-literate society
無知文盲[むちもんもう, muchimonmou] (n,adj-na) (sens) ignorant and illiterate
絵暦[えごよみ, egoyomi] (n) (See 盲暦) traditional Japanese calendar with pictures; traditional Japanese calendar expressed with pictures for use by illiterates
読み下す[よみくだす, yomikudasu] (v5s,vt) to transliterate classical Chinese into Japanese

iterate ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
สำทับ[v.] (samthap) EN: reiterate ; iterate ; repeat FR: réitérer
อ่านไม่ออก[v. exp.] (ān mai øk) EN: be illiterate FR: ne pas savoir lire ; être illettré
อ่านออก[v. exp.] (ān øk) EN: be literate ; read aloud ; understand FR: savoir lire ; être lettré (Belg.)
อ่านออกเขียนได้[v. exp.] (ān øk khīen) EN: be literate FR: savoir lire et écrire
อ่านออกเขียนได้[adj.] (ān øk khīen) EN: literate ; able to read and write FR:
อาราธนาศีล[v.] (ārātthanāsī) EN: request for percepts ; invite a monk to reiterate the precepts FR:
หักล้าง[v.] (haklāng) EN: confute ; destroy ; erase ; obliterate ; refute ; disprove ; controvert FR: réfuter
กำชับ[v.] (kamchap) EN: reiterate ; urge ; repeat ; emphasize ; insist firmly ; instruct explicitly ; order repeatedly ; exhort FR: insister ; réitérer ; exhorter
กำชับกำชา[v.] (kamchapkamc) EN: reiterate FR:
การหาปริพันธ์ซ้อน[n. exp.] (kān hā pari) EN: iterated integration FR:
กล่าวซ้ำ[v. exp.] (klāo sam) EN: recapitulate ; reiterate FR: réitérer
กล่าวสำทับ[v. exp.] (klāo samtha) EN: reiterate FR:
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge FR: effacer
ลบล้าง[v.] (loplāng) EN: wipe out ; eradicate ; destroy ; blot out ; wash off ; poke a hole ; be obliterated FR: supprimer ; abolir
ลบเลือน[v.] (lopleūoen) EN: fade away ; be dim ; dissolve ; vanish ; obliterated ; be dim FR: s'estomper ; s'effacer
ไม่มีการศึกษา[v. exp.] (mai mī kāns) EN: be uneducated ; be illiterate ; be ignorant FR: manquer d'éducation
ไม่รู้หนังสือ[v. exp.] (mai rū nang) EN: illiterate ; unlettered FR: illettré ; analphabète
มองข้าม[v. exp.] (møng khām) EN: overlook ; look over ; neglect ; ignore ; deny ; blur out ; obliterate FR: laisser échapper ; négliger ; ignorer
นักวรรณศิลป์[n. exp.] (nak wannasi) EN: literateur FR:
ปริวรรต[v.] (pariwat) EN: transliterate ; romanize FR: translittérer ; romaniser
ภาพ[v.] (phāp) EN: translate ; transliterate ; adapt FR: traduire ; adapter
พูดซ้ำ[v. exp.] (phūt sam) EN: repeat ; reiterate FR: répéter ; redire ; réitérer
พูดซ้ำซาก[v. exp.] (phūt samsāk) EN: repeat ; reiterate ; restate FR: répéter ; réitérer
รู้หนังสือ[v. exp.] (rū nangseū) EN: be literate FR:
ซ้ำ[v.] (sam) EN: repeat ; duplicate ; recur ; reiterate ; be alike FR: répéter ; refaire ; réitérer
ซ้ำรอย[v.] (samrøi) EN: repeat ; recur ; reiterate FR: répéter ; réitérer
ทับศัพท์[v.] (thapsap) EN: transliterate FR: transcrire ; transposer
ทับศัพท์[adj.] (thapsap) EN: transliterated FR: transcrit
ย้ำ[v.] (yam) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer
ย้ำจุดยืน[v. exp.] (yam jutyeūn) EN: reaffirm one's stand ; reiterate one's stand FR: réaffirmer sa position
ย้ำคำ[v. exp.] (yam kham) EN: reiterate ; stress ; repeat FR: répéter
ย้ำ ๆ = ย้ำๆ[v.] (yam-yam) EN: insist ; repeat ; reiterate ; restate ; retell ; reaffirm ; reassert FR: insister ; persister ; réitérer ; réaffirmer

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า iterate
Back to top