ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

expunge

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *expunge*, -expunge-

expunge ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
expunge (vt.) ลบออก See also: กำจัดออก Syn. delete, efface, erase
expunge from (phrv.) ลบล้าง (สิ่งผิด) ออกจาก See also: ลบออกจาก
English-Thai: HOPE Dictionary
expunge(อิคซฺพันจฺ') vt. ลบออก,ถูออก,เช็ดออก,ลบล้าง,ทำลาย., See also: expunger n.
English-Thai: Nontri Dictionary
expunge(vt) ลบออก,ลบทิ้ง,เช็ดออก,ถูออก,ทำลาย
อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน
expungeลบออก, ขีดฆ่าออก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Anyway, I might need you to expunge it.ยังไงซะ ฉันต้องการให้นาย ลบล้างเคสนี้ซะ
But if you're going, there is some legal stuff that we need to handle to expunge that deal that we made.there is some legal stuff that we need to handle to expunge that deal that we made.
Inside this mechanism, I have actually made a little tiny, tiny fan... and some disinfectant powder, OK, it works sort of like a deodorizer... so that anything it expunges smells like Lysol.ข้างในกลไกนี้ ฉันใส่พัดลมตัวเล็ก ๆ ลงไป แล้วก็ผงยาฆ่าเชื้อ มันก็จะทำงานเหมือนยาดับกลิ่น ซึ่งถ้ามีกลิ่นอะไร มันก็จะถูกทำกลิ่นให้เหมือนกับไลซอล
But it was expunged, So who knows?แต่มันถูกลบทิ้ง คงรู้นะว่าใครทำ
When I went undercover my records were expunged.ในตอนที่ฉันเป็นสายลับ ข้อมูลของฉันถูกลบออกไป
I know a decommissioned NSA agent, specializes in expunged documents.ผมรู้จัก เอเยนต์หน่วยพิเศษ ที่สามารถรื้อประวัติเก่าออกมาได้
It was supposed to be expunged, but it wasn't.ผมเคยถูกจับ น่าจะถูกลบประวัติไปแล้ว แต่ก็เปล่า
And that's all been expunged. Obama gave me a medal, actually.แต่มันก็ถูกลบไปแล้ว โอบาม่าให้เหรียญกล้าหาญผมด้วยนะ
You can't get that expunged? All you did was pull your dick out on a playground.ขอถอนชื่อสิ แกแค่ดึงไอ้จู๋ออกมาที่สนามเด็กเล่น
But not without clearing my name and getting my record expunged, which I can't do without destroying Serena's family.แต่ผมทำไม่ได้จนกว่าจะทำให้ผมพ้นมลทิน และลบออกจากประวัติอาชญากรรม ซึ่งผมไม่สามารถทำ โดยที่ไม่ทำลายครอบครัวของเซรีน่าได้
Mrs. Humphrey has signed a full confession but has one demand she says is non-negotiable... that your record be expunged immediately.คุณนายฮัมฟรีย์ได้ลงนามคำสารภาพแล้ว แต่มีข้อเรียกร้องซึ่ง เธอบอกว่าต่อรองไม่ได้ นั่นคือประวัติอาชญากรรมของคุณต้องถูกลบออกทันที
It can never be expunged.มันไม่มีทางถูกลบทิ้งได้

expunge ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
拭い取る;ぬぐい取る[ぬぐいとる, nuguitoru] (v5r,vt) to wipe off; to wipe out; to expunge

expunge ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
คัดออก[v. exp.] (khat øk) EN: sort out ; separate ; weed out ; sift out ; reject ; strike off ; cull ; drop ; expunge FR: exclure ; éliminer
ลบ[v.] (lop) EN: erase ; rub out ; obliterate ; wipe out ; eradicate ; extirpate ; destroy ; blot out ; efface ; expunge FR: effacer
ลบล้างคำสบประมาท[v. exp.] (loplāng kha) EN: refute an allegation ; expunge an insult FR: réfuter les allégations
ตัดออก[v. exp.] (tat øk) EN: eliminate ; amputate ; cut off ; cut out ; take out ; excise ; delete ; expunge ; sever ; prune FR: éliminer ; couper ; enlever ; supprimer ; retrancher ; ôter ; exclure ; séparer ; amputer ; exciser

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า expunge
Back to top