ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

creativity

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *creativity*, -creativity-

creativity ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
creativity (n.) ความสามารถในการสร้างสรรค์ Syn. originality, creative ability
English-Thai: HOPE Dictionary
creativity(ครีอะทิฟ'วิที) n. คุณสมบัติในการสร้างสรรค์,ความสามารถหรือขบวนการสร้างสรรค์, Syn. orignality,talent,art
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Creativityการสร้างสรรค์ [การแพทย์]
Thai-English: NECTEC's Lexitron Dictionary
ความคิดสร้างสรรค์ (n.) creativity
ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
What interests me is he shows a number of characteristics like creativity curiosity, friendship that, frankly, have taken us by surprise.คือเขาแสดงลักษณะพิเศษหลายอย่างเช่น มีความคิดสร้างสรรค์ อยากรู้อยากเห็น เป็นมิตรที่...
I'm only a baker, but I put as much creativity and passion... into my cakes as a painter puts on a canvas.ถึงฉันจะแค่อบขนม แต่ฉันก็ ใส่ความสร้างสรรค์และความรัก ลงไปในเค้กของฉัน เหมือนกับจิตรกรใส่ในภาพเขียน
Dear Passionate Baker... creativity and passion, huh?สวัสดีครับ สาวนักอบขนมปัง ความสร้างสรรค์และความรักงั้นรึ
Whole lot of creativity went into this package and I want you to enjoy...ตอนนี้ ขอเชิญพบกับสุดยอดตูดแห่งปี
Everything about expression and creativity and art.ทุกสิ่งทุกอย่างเกี่ยวกับการแสดงออก และความคิดสร้างสรรค์ และศิลปะ
Yhere's a total concentration on music and creativity and writing.มันเป็นการควบแน่นที่สมบูรณ์แบบ ในทางดนตรี ความคิดสร้างสรรค์ และการเขียน
This party is my way of saying thank you to all of you for your hard work and dedication and all the creativity that you've brought into life.งานเลี้ยงนี้จัดขึ้นเพื่อขอบคุณทุกคน สำหรับการทำงานอย่างหนัก และความทุ่มเท ความสร้างสรรค์
Profiteering off the creativity of others.ค้ากำไรจากการสร้างสรรค์สิ่งต่างๆ
The bastard who does not respect your creativity is not me but him.ไอ้เวรนั่นไม่เคารพความคิดสร้างสรรค์ของนาย ไม่ใช่ฉัน แต่เป็นเขา
We encourage creativity at the school.เราสนับสนุนให้ความคิดสร้างสรรค์ที่โรงเรียน
His creativity is expressed through music.ความคิดสร้างสรรค์ของเขา ถูกแสดงผ่านทางดนตรี
Now, Sue Sylvester thinks that fostering a student's creativity is a waste of money.ตอนนี้ซู ซิลเวสเตอร์คิดว่า การช่วยเด็กที่มีความคิดสร้างสรรค์ เสียเงินเปล่า

creativity ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
灵感[líng gǎn, ㄌㄧㄥˊ ㄍㄢˇ, 灵感 / 靈感] inspiration; insight; a burst of creativity in scientific or artistic endeavor
创意[chuàng yì, ㄔㄨㄤˋ ㄧˋ, 创意 / 創意] creative; creativity
创造性[chuàng zào xìng, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄒㄧㄥˋ, 创造性 / 創造性] creativeness; creativity
创新精神[chuàng xīn jīng shén, ㄔㄨㄤˋ ㄒㄧㄣ ㄐㄧㄥ ㄕㄣˊ, 创新精神 / 創新精神] creativity
创造力[chuàng zào lì, ㄔㄨㄤˋ ㄗㄠˋ ㄌㄧˋ, 创造力 / 創造力] ingenuity; creativity
原创[yuán chuàng, ㄩㄢˊ ㄔㄨㄤˋ, 原创 / 原創] originality; creativity; innovation

creativity ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
クリエーティビティー[, kurie-teibitei-] (n) creativity
創意工夫功労者賞[そういくふうこうろうしゃしょう, souikufuukouroushashou] (n) Prize for Creativity
創意工夫育成功労学校賞[そういくふういくせいこうろうがっこうしょう, souikufuuikuseikourougakkoushou] (n) Prize to Schools for Nurturing Creativity
創造性[そうぞうせい, souzousei] (n) creativity
創造力[そうぞうりょく, souzouryoku] (n) creative power; creativity; (P)
独創性[どくそうせい, dokusousei] (n) creativity; ingenuity

creativity ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การสร้างสรรค์[n.] (kān sāngsan) EN: creativity ; creation FR:
ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์[n. exp.] (khwām chalā) EN: Creativity Quotient (CQ) FR: quotient d'intelligence créative [m] ; QIC [m]
ความคิดริเริ่มสร้างสรรค์[n. exp.] (khwāmkhit r) EN: creativity FR:
ความคิดสร้างสรรค์[n. exp.] (khwāmkhit s) EN: creativity ; creative thinking ; inspiration FR: créativité [f] ; inspiration [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า creativity
Back to top