ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-incitement-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น incitement, *incitement*,

-incitement- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
Your assertion is little more than a veiled incitement for your supporters to come kill us.ความเชื่อมันของท่านนั่นแหละที่ยั่วยุ ให้สาวกของท่านมาฆ่าเรา
I will have no alternative but to interpret that as an incitement of mutiny.ข้าจะไม่มีทางเลือกใดนอกจากตีความหมาย ว่านั่นเป็นการยั่วยุให้มีการก่อกบฎ

-incitement- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
煽动颠覆国家政权[shān dòng diān fù guó jiā zhèng quán, ㄕㄢ ㄉㄨㄥˋ ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ ㄍㄨㄛˊ ㄐㄧㄚ ㄓㄥˋ ㄑㄩㄢˊ, 煽动颠覆国家政权 / 煽動顛覆國家政權] incitement to subvert state power (criminal charge used to gag free speech)

-incitement- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
การกระตุ้น[n.] (kān kratun) EN: stimulation ; incitement ; stimulus ; activation FR: stimulation [f] ; activation [f]
การยั่วยุ[n. exp.] (kān yūa yu) EN: provocation ; incitement FR:
การยุยง[n.] (kān yuyong) EN: incitement ; instigation FR: incitation [f]

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -incitement-
Back to top