ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

heedful

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น *heedful*, -heedful-

heedful ในภาษาไทย

English-Thai: NECTEC's Lexitron Dictionary
heedful (adj.) ซึ่งเอาใจใส่ See also: ซึ่งสนใจ Syn. mindful, thoughtful
heedfully (adv.) อย่างตั้งอกตั้งใจ See also: อย่างใส่ใจ, อย่างสนใจ Syn. carefully

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า heedful
Back to top