ผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร ของ

-illegitimate-

ใน Dictionary 5 ภาษา
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ตรงความต้องการมากขึ้น illegitimate, *illegitimate*,

-illegitimate- ในภาษาไทย

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles
No screwing, no drinking, no opium, no midnight abortions, no illegitimate children, no shady finances.ไม่เจ้าชู้ ไม่ดื่มเหล้า... ไม่เสพยา ไม่รับทำแท้ง... ไม่มีลูกนอกกฎหมาย
It's been a cool * Your orders are coming from a illegitimate governmentหน้าด้านจริง ๆ* คำสั่งของคุณมาจาก รัฐบาลที่ทำผิดกฏหมาย
Especially when it comes to an illegitimate child.โดยเพาะอย่างยิ่งเรื่องลูกนอกสมรส
We heard you're the illegitimate son of the superintendent, huh?? ผู้ปกครองของลูกค้าประจำของเรา
Lynette Scavo was busy meeting her husband's illegitimate daugher.ลินเน็ท สกาโว ยุ่งอยู่กับการพบ ลูกนอกสมรสของสามีของเธอ
IS THAT FEY SOMMERS' ILLEGITIMATE DAUGHTER,นั่นใช่ลูกนอกสมรส ของเฟย์ ซอมเมอร์รึเปล่านะ
You can't have some illegitimate daughter popping up and waving at the cameras.You can't have some illegitimate daughter popping up and waving at the cameras.
Of your illegitimate daughter,ของลูกสาวนอกกฏหมายของคุณ
Claire Bennet, his illegitimate daughter.แคลร์ เบนเน็ต ลูกสาวนอกสมรส
It was Hong Gil Dong, the Interior Minister's illegitimate son.มันคือฮงกิลดง บุตรนอกสมรสของท่าเสนาบดีมหาดไทย
His illegitimate son...?บุตรนอกสมรสของเขา... ?
I hear he is your illegitimate son.ข้าได้ยินมาว่าเขาเป็นบุตรนอกสมรสของท่าน

-illegitimate- ในภาษาจีน

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
私生子[sī shēng zǐ, ㄙ ㄕㄥ ㄗˇ, 私生子] illegitimate child (male); bastard; love child
私生子女[sī shēng zǐ nǚ, ㄙ ㄕㄥ ㄗˇ ㄋㄩˇ, 私生子女] illegitimate child; bastard; love child

-illegitimate- ในภาษาญี่ปุ่น

Japanese-English: EDICT Dictionary
こぼれ種;零れ種[こぼれだね;こぼれダネ, koboredane ; kobore dane] (n) (1) self-sown seed; self-sown seedling; (2) illegitimate child (e.g. of one's servant)
婚外子[こんがいし, kongaishi] (n) child born out of wedlock; illegitimate child; love child
庶子[しょし, shoshi] (n) illegitimate child
正閏[せいじゅん, seijun] (n) (1) normal and leap (years); (2) legitimate and illegitimate dynasties
父無し子[ちちなしご;ててなしご, chichinashigo ; tetenashigo] (n) fatherless or illegitimate child
私生児[しせいじ, shiseiji] (n) illegitimate child; bastard; love child
私生児出産[しせいじしゅっさん, shiseijishussan] (n) illegitimate birth
私生子[しせいし, shiseishi] (n) illegitimate child
隠し子[かくしご, kakushigo] (n) illegitimate child

-illegitimate- ในภาษาฝรั่งเศส

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 20.1
บุตรนอกกฎหมาย[n. exp.] (but nøk kot) EN: illegitimate child ; bastard FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
บุตรนอกสมรส[n. exp.] (but nøk som) EN: illegitimate child ; bastard FR: enfant naturel [m] ; bâtard [m] (péj.) ; bâtarde [f] (péj.)
ลูกนอกสมรส[n. exp.] (lūk nøk som) EN: illegitimate child FR:
ไม่ชอบธรรม[adj.] (mai chøptha) EN: unfair ; injust ; illegitimate FR: injuste
นอกกฎหมาย[adj.] (nøkkotmāi) EN: illegal ; illicit ; illegitimate FR: illégal
นอกสมรส[adj.] (nøk somrot) EN: extramarital ; illegitimate FR:

สิ้นสุดผลการค้นหา ความหมาย คำแปล แปลว่าอะไร สำหรับคำว่า -illegitimate-
Back to top